Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering gang- og sykkelveg Aursnes - Hjellegjerde - Kunngjering av eigengodkjenningsvedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 08.04.2019 Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde (planid 15282016008), jamfør føresegner sist revidert 19.07.2018, plankart og planomtale sist revidert 05.04.2018.

 

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Formålet med planen

Formålet med planen er å etablere eit samanhengande gang- og sykkelvegsystem mellom Sykkylven sentrum og ferjekaia på Aursneset.

 

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2016/1204.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen og eigengodkjenninga:

Detaljregulering gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde - Eigengodkjenningsvedtak 08.04.2019

15282016008 - G-S Aursnes-Hjellegjerde - Føresegner rev. 19.07.18

15282016008 - G-S Aursnes-Hjellegjerde - Plankart rev. 05.04.18

15282016008 - G-S Aursnes-Hjellegjerde - Plankart rev. 05.04.18_digitalkart

15282016008 - G-S Aursnes-Hjellegjerde - Planomtale rev. 05.04.18

Politisk behandling - 2.gongs behandling KS 15.05.2018

Politisk behandling - 3. gongs behandling KS 19.09.2018

Vurdering flytting av fylkesveg, kalkyle og vegteikningar

Notat frå økonomisjef Arild Bergström_22.02.2019

Info 
Web Redaktør 02.05.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]