Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.
Varsel om oppstart, høyring og offentleg ettersyn - Endring av føresegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet
I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 11-12, 11-14 og 11-17 blir det varsla oppstart og utlegging til høyring og offentleg ettersyn av endring i føresegnene til Kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet. Endringane er knytt til eit nytt rekkjefølgjekrav i føresegna og ei utfylling i føresegna om gjerder innanfor planområdet.
Merknader og innspel til endringa av kommunedelplanen kan sendes skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk sendinga med saksnummer 2016/1225.
Frist for merknad er satt til 02.03.2018.
Dokument knytt til planen finn du her.
 
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat regulerignsplan, Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet. Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftleg, innan merknadsfristen som er satt til 23.02.2018 til Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund, eller hakon.kvile@asplanviak.no.
Dokument knytt til planen finn du her.
 
Detaljregulering for F26B vest for Tudalselva og del av F5 ved Nysætervatnet - Eigengodkjenning
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering del av F26B vest for Tudalselva og del av F5 ved Nysætervatnet (planid 15282016005) den 20.11.2017, jamfør føresegner sist revidert 04.10.2017, plankart og planomtale sist revidert 26.10.2017.
Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området. 
Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.
Merk klaga med saksnr. 2015/226.
Dokument knytt til planen finn du her
 
Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde - 1.gongs høyring og offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 20.11.2017 å leggje planforslaget Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.Merknader til planforslaget skal sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, innan onsdag 10.01.2018.
Merk oversendinga med saksnr. 2016/1204.
Dokument knytt til planen finn du her.
 
Detaljregulering for Berli boligtun
Med heimel i Plan- og Bygningslovens §12-8 varslas er det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering av Berli Boligtun.Kommentarar og spørsmål til planarbeidet rettes skriftleg til Slyngstad og Aamlid Arkitekter v/Jon Eirik Urstad, Kongensgate 24, 6002 Ålesund, Telefon: 70 15 77 70, E-post: firmapost@slyngstadaamlid.no, innan 13.12.2017.
Dokument knytt til oppstartsvarselet finn du her.
 
Høyring - Hovudplan for vassforsyning
Nærings- og utviklingsutvalet (NU) vedtok i møte 03.10.17, sak 72/17, at forslag til ny hovudplan for vassforsyning skulle leggast ut til offentleg ettersyn.
NU si handsaming var basert på sak nr. 21/17 for styret i Sykkylven Energi AS, med hovudplan sist revidert 05.05.17. Saker og hovudplan sjå til høgre på sida.
Eventuelle merknader vert å sende:
Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven ev. e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
 
Høyringsfrist: 11.12.2017
  
Rullering Kommunedelplan sentrum-Ikornnes
Planprogram til høyring. Kunngjering om oppstart. Meir informasjon finn du
her
Uttale elller innspel kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset 6230 Sykkylven, eller postmottak@sykkylven.kommune.no
Frist for uttale/innspel er 20.oktober 2017.
 
Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
ElementRelaterte - alle gruppert 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]