Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.
Høyring - Kommunedelplan sentrum - Ikornnes 2019-2029
Nærings- og utviklingsutvalet har vedtatt å legge forslag til ny kommunedelplan ut til høyring.
Plandokument mm finn du her.
Merknadar skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.
Høyringsfrist er 29.oktober 2018.


Kunngjering - oppstart av detaljregulering for Fjellsetra, del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 m.fleire
Jf plan- og bygningslova §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med fleire i Sykkylven kommune.
Planarbidet utføres av proESS AS på vegne av Mørelaft AS og kommentarar/innspel til det igangsatte planarbeidet skal vere skriftleg (fortrinnsvis e-post til post@proess.no) og rettes til proESS AS innan 12.08.2018.
Dokument knytt til kunngjeringa finn du her  
 
 
Høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering av tidlegare Jarnes skule
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 28.05.2018 å leggje planforslaget Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.
Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, innan tirsdag 24.07.2018.
Dokument knytt til planen finn du her.
 
Kunngjering - Vedtak om endring av førsegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet
Sykkylven kommune gjorde den 14.05.2018 vedtak knytt til endring av føresegnene til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet knytt til rekkjefølgekrav knytt til infrastrukturtiltak og forbod mot elektrisk gjerde.
Vedtaket og klageinformasjon i saka finn du her.
 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for del av Grebstadvegen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for del av Grebstadvegen i Sykkylven kommune.
Planarbeidet vert utført av Nordplan as for Sykkylven kommune. Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet skal sendast til Nordplan as, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller pr. epost til gfo@nordplan.no, innan 11.05.18. Spørsmål kan rettast til Gudveig Fure Oksholen på tlf 94015239.
Dokument knytt til varsel om oppstart finn du her.
 
Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna - Kunngjering av eigengodkjenning
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyre i Sykkylven kommune den 19.03.2018 fremja planforslag, «Detaljregulering for Aure, rundkøyringa ved småbåthamna» (planid 15282016007), jamfør føresegner sist revidert 02.02.18, plankart og planomtale sist revidert 24.01.18.
Informasjon om klageadgang og dokument knytt til planen finn du her.
 
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for masseuttak Huna II
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan, Detaljregulering for masseuttak Huna II.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Erik Stabell Ludvigsen, telefon 950 70795, e-post erik@cons.no
Merknader til planarbeidet sendes Consilium AS, Eindridesveg 34, 7227 Gimse, e-post erik@cons.no innen mandag 30.4 2018
Dokument knytt til varsel om oppstart finn du her.
 
 
Forseinka kunngjering av eigengodkjenning av Detaljregulering av FT7, Solheimfeltet på Fjellsætra
I møtet den 23.11.2015 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune Detaljregulering av FT7, Solheimfeltet på Fjellsætra. Etter vedtak vart ikkje planen kunngjort etter plan- og bygningslova § 12-12. Dette blir difor gjort no.
Informasjon om klageadgang og dokument knytt til planen finn du her.
 
 
 
  

 
 
Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]