Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Informasjon om eigedomsskatt ( 2019 )

I budsjettvedtaket for år 2019, (Sak 94/18) vedtok Sykkylven kommunestyre å skrive ut eigedomsskatt på bustader og fritidsbustader i år 2019.

Skatten vert skrive ut med 1 promille av korrigert formuesverdi eller takst.

Det er vedteke å bruke Skatteetatens likningsverdi/formuesgrunnlag der dette finns. 

Bustader med Likningsverdi/Formuesgrunnlag

Flestalle bustader har av Skatteetaten fått fastsett likningsverdi og formuesgrunnlag. Verdien er eit anslag på bustadens marknadsverdi, rekna ut frå bustadens areal, byggeår, bustadtype, plassering og opplysningar om omsette bustader i kommunen.

Likningsverdien er ein kalkulert verdi med utgangspunkt i bustadverdien (marknadsverdien). Likningsverdien for ein primærbustad er om lag 25 prosent av formuesgrunnlaget. Denne verdien finn du i tilsendt sjølvmelding dersom bustaden din har fastsett likningsverdi/formuesgrunnlag.

Primærbustad er ein bustad ein eig og bur i sjølv.

Utrekning av eigedomsskatt for dei med formuesgrunnlag

For å rekne ut eigedomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens bustadverdi. For år 2019 vert eigedomsskatt skrive ut med bakgrunn i likningsverdiar år 2017 (Siste likning)

Kommunane skal ved eigedomsskatteutskriving redusere bustadverdien (Formuesgrunnlaget) ved å multiplisere han med 0,8.

Døme på utrekning:

Likningsverdi i sjølvmelding år 2017 Kr 687 500  
Bustadverdi (formuesgrunnlag): kr 687 500 x 4 Kr 2 750 000  
Korreksjon av formuesgrunnlag: kr 2 750 000 x 0,8 Kr 2 200 000 Kr 2 200 000 
Grunnlag for eigedomsskatt   Kr 2 200 000 
Berekna eigedomsskatt 2019:  Kr 2 200

 

Formuesgrunnlag frå Skatteetaten vert korrigert kvart år med utviklinga i marknadsverdi (Observerte sal i kommunen), fram til og med skatteåret 2017 har det medført ein liten auke kvart år. For skatteåret 2018 og 2019 er det ein reduksjon i formuesgrunnlaga, samanlikna med årea før.

 

Klage for dei som har fått fastsett skattegrunnlag/skatt ut frå formuesgrunnlag frå Skatteetaten:

Meiner du grunnlaget er feil, kan du sjølv endre ved å endre i skattemeldinga du får tilsendt no snart.  Du kan også sende endringsmelding.  Det er ikkje lenger naudsynt å klage til Skatteetaten.  Endringsmelding kan sendast elektronisk, eller til:

Skatteetaten, Skatt Midt-Norge
Sykkylven
Postboks 2060
6402 MOLDE

 

Det enklaste er likevel å gjere dette via nettet.

I høgremenyen til denne artikkelen ligg der ei lenkje.

Skatteetaten – kommunal eigedomsskatt.

Klikkar du på denne, er eit av vala «Klage på eiendomsskatten»  Her kan du legge inn det du meiner er rette verdiar.

Bustader utan formuesgrunnlag/Fritidsbustader

Dette gjeld i regelen bustad på landbrukseigedomar, fritidsbustader og bustader som av ein eller annan grunn ikkje har fått fastsett bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten.

Taksten er basert på fakta om eigedomen din, ulike bygningstypar og areal er gitt ulike prisar. Det vert utvendig synfaring av alle eigedomar. Det skal ikkje gjerast innvendig synfaring av eigedomen. Det vert teke skjønnsmessig vurdering av bygninga sin tilstand, standard og kvalitet. På oppmoding vert det gjeve ei stutt grunngjeving for taksten.

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal» (Eigedomsskattelova § 8 A-2).

Taksten på eigedomen gjeld til neste taksering. Vanlegvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkunnig nemnd som fastset takstane. Taksering vart gjort i år 2015 og skulle dermed stå uendra fram til år 2024. Opphaldet i andre halvår 2017 gjer at takstnemnda måtte fastsette nye takstar for år 2018 som då skal gjelde fram til år 2027

Døme på utrekning:

 

Takst fastsett av skattetakstnemnda Kr 2 200 000 
Grunnlag for eigedomsskatt  Kr 2 200 000 
Berekna eigedomsskatt 2019: Kr 2 200 

 

Klage for dei som har fått fastsett skattegrunnlag/skatt ved takst

Meiner du eigedomsskatten er feil, kan du klage på han.

Lov om eigedomsskatt § 19:

«Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vert kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen var sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klage på same grunnlag tidlegare år»

For år 2019 vart skattesedlane sendt ut 25. februar 2019.  Klagefristen er dermed 8. april 2019.

 

Klaga skal sendast:

Sykkylven kommune
Eigedomsskattekontoret
Kyrkjevegen 62
6230 SYKKYLVEN

Klaga skal vere skriftleg:

Klaga må vere tydeleg merka med namn, gards- og bruksnummer, ev. feste- og seksjonsnummer. Alle vedlegg må merkast tydeleg.

Klaga skal grunngivast:

Grunnlaget for klaga må dokumenterast. Gjeld klaga feil faktum, skal det leggast fram godkjende målsette teikningar, takstrapport frå eigedomsmeklar, godkjent takstmann eller liknande. Alle klager som gjeld feil faktum vert vurderte av kommunen sine fageiningar.

Klagar du på verdsetjingsprinsipp, som vurderingsfaktor indre og ytre, må dette gå klart fram og grunngjevast i klaga.

 

Sakshandsaming

Alle klager som er sette fram innan fristen, vert behandla på nytt av eigedomsskattekontoret og/eller sakkunnig nemnd. Klagene vert behandla ut frå Sykkylven kommune sine eigedomsskattevedtekter §§ 5.3-5.5:

§ 5-3 Klage over vedtak gjorde av eigedomsskattekontoret:

Gjeld klagen eit vedtak (utskrivingsvedtak) som er gjort av eigedomsskattekontoret i første instans (td utrekning av skatten, tildeling av ev. botnfrådrag), kan eigedomsskattekontoret handsame saka og oppheve eller endre vedtaket dersom det finn at klaga er grunngjeve.

Finn eigedomsskattekontoret ikkje grunn til å gi klagar medhald, skal dokumenta i saka utan opphald sendast til takstnemnd og ved ikkje medhald der, til klagenemnda.

§ 5-4 Klage over vedtak gjort av sakkunnig nemnd:

Ved klage over vedtak (takstvedtak) gjorde av den sakkunnige nemnda, sender eigedomsskattekontoret dokumenta i saka til sakkunnig nemnd (underinstansen).

Sakkunnig nemnd kan endre taksten til gunst for skattytar dersom nemnda finn at kravet er grunngjeve. I motsett fall vert klaga sendt vidare til klagenemnda.

Alle klager som er sette fram innan fristen, vert behandla på nytt av sakkunnig nemnd. Vert klaga teken til følgje, vert taksten endra. Dersom ikkje, går klaga automatisk vidare til klagenemnda. Klagenemnda kan prøve alle sider ved taksten, og kan også endre taksten i disfavør av skatteytar. Dette vedtaket er endeleg, og kan berre prøvast rettsleg.

Forfall for eigedomsskatten

Skattesetel skal sendast ut før før 1. mars kvart år.

Eigedomsskatten forfell til betaling i to terminar. Forfall eigedomsskatt er 17. juni og 15. november.

Krav/innbetalingskort vert sendt ut om lag ein månad før forfall.  Krav vert sendt den som har heimel til eigedomen på det tidspunktet vi fakturerer.  Oppdeling av eigedomsskatt mellom seljar og kjøpar, må de løyse sjølve.  Dette er ikkje ei sak for eigedomsskattekontoret.  Den som skuldar å betale er den som er oppført som eigar på det tidspunktet vi fakturerer.

Vi oppmodar alle om å bruke KID ved innbetaling. Dette lettar arbeidet for oss, og reduserer risikoen for at du ved ein feil mottek purring for ikkje å ha betalt. Du har også høve til å nytte eFaktura eller eFaktura og Avtalegiro. Dette kan du opprette i nettbanken din.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 
Web Redaktør 26.02.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]