Aktuelt

Innovasjon Norge har bede om at desse fire kommunane går saman om å arrangere eit informasjonsmøte der dei vil informere om låne- og tilskottsordningane sine til bønder i vårt område.

Valstyret hadde i kveld møte og godkjende protokoll frå kommune og fylkestingsvalet 2019.

 

Resultata frå innbyggarundersøkinga som vart gjennomført like før ferien, ligg no føre. Undersøkinga syner at innbyggarar flest synest Sykkylven er ein god stad å bu. Fleirtalet er nøgde med dei kommunale tenestene. 

Tenk trafikksikkerheit i lokalmiljøet. Tida er inne for å klippe hekk og buskar. 

Det blir heist regnboge-flagg ved varaordførar og Therese Utgård held apell ved Sykkylven kulturhus tysdag 27.08.2019, kl. 12:00. Vel møtt!

Vi har behov for fleire familiar som kan vere avlastningsheim.  Barn med ekstra utfordringar er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle barna/ ungdommane er behovet for vaksne som kan gi dei tryggleik, omsorg, kjærleik og ein forutsigbar kvardag.

I desse dagar får alle røysteføre tilsendt valkortet sitt. Det kan variere litt når du får det, men alle veljarar skal ha motteke valkortet innan 12. august. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det gjer røystinga enklare.

NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.

Ein av legane ved Sykkylven Legesenter har redusert si fastlegeliste med verknad frå 1. juli 2019.

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.