Aktuelt

Fullstendig kunngjering og søknadsskjema sjå:

Ho fekk medaljen m.a for sin store innsats og sitt engasjement i turnmiljøet, både lokalt og også sentralt. Sykkylven har over tid hatt eit av dei største turnmiljøa  på Sunnmøre, mykje takka vere Randi.

Et nytt coronavirus forårsakar et pågåande utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kan gi luftveisinfeksjon hjå menneske. I monge tilfeller har det kun gitt mild sjukdom, men det blir ôg rapportert om tilfeller av alvorleg sjukdom og dødsfall.

Ordførar delte ut prisen under kommunestyremøte 25.02.2020. Begge gruppene fekk diplom og ein sjekk på kr. 15000.

Frå statuttane til kulturprisen i Sykkylven kommune heiter det:

"Prisen kan delast ut ein gong kvart år til einskildperson (ar) , lag eller organisasjonar i Sykkylven som har markert seg med arbeid for å fremje det lokale kulturlivet. Med kulturprisen vil ein kunne heidre personar eller lag som har synt ein særskild innsats for kulturlivet gjennom ei årrekkje eller som har gjort ein særleg fortenestefull innsats på eit avgrensa felt i ein kortare periode eller ved eit særskild høve".

Ønskjer du å bidra til utvikling av det kommunale fosterheimsarbeidet i Møre og Romsdal?

Rekneskapen år 2019 syner eit underskot (Negativt netto driftsresultat) på kr 1 860 807.

Høyring i samband med ruteendringsprosessen vart gjennomført våren 2019, men grunna vedtak om reduksjon i driftskostnadar må fylkeskommunen no redusere rutetilbodet fleire stader frå 17. august. Vedlagt ligg ei oversikt over kva rutetilbod som eventuelt kan verte endra eller fjerna. 

Sykkylven kommune tek i mot søknadar til dei ni bustadane i Smibrauta fortløpande. Bustadane er særskilt godt tilrettelagt for eldre/seniorar. Bustadane vil vere innflytningsklare 1. mars 2020.

Som de sikkert har lest i avisene, gjekk kommunestyret før jul inn for at kommunen frå 2020 skal bli medlem av Sunnmøre friluftsråd.  Medlemskommunane får då delta i mellom anna  Stikk-ut (sommar) og Stikk-ut Ski. Den siste er alt etablert med to postar på Fjellsetra; ein på skistadion og ein på Storhaugen(«Appelsinhaugen»).

Måndag 10. februar kl. 17:00-18:00 ønsker Aure skule, Sørestranda skule, Ullavik skule og Vik skule føresette og nye 1. klassingar frå hausten 2020 velkomne til innskriving på den skulen barnet soknar til.