Leik- og idrettsaktivitetar

Leik- og idrettsaktivitetar

Det kan tilretteleggast for, og utøvast til dømes idrettsaktivitet i mindre grupper på inntil fem personer.  Det skal haldast avstand på minimum to meter, og ikkje vere fysisk nærheit mellom deltakarane. Aktiviteten må elles utøvast i samsvar med dei råda helsemyndigheitene har gitt.

Dette inneber, som det går fram av veiledaren, at klubbar og lag kan tilrettelegge for aktivitet som vert drive innanfor ramma av helsemyndigheitenes tilrådingar.

Følgjande arrangement er forbode: 

  • Kulturarrangement der personar fysisk møtes
  • Idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs der personar fysisk møtes.

Forbodet gjeld for heile landet med mindre anna vert særskilt bestemt.

Regjeringa har bestemt at tiltaket vert vidareført til og med 13. april 2020.

 

Klikk for stort bileteHanne Suorza