Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Nærings- og utviklingsutvalet Mandag 30. mars kl 1600

Nærings- og utviklingsutvalet Mandag 30. mars kl 1600

 I medhald av mellombels forskrift av 13.3., med heimel i kommunelova § 11-7, om gjennomføring av fjernmøter m.m. i høve Covid-19, vert møtet gjennomført som fjernmøte via Skype/Teams. Etter same forskrift vert også møtet gjennomført utan tilhøyrarar. Dette som tiltak for å begrense korona-smitte og spreiing av Covid-19

Saksdokument finn du her

I tillegg til faste saker, som spørsmål til administrasjon og godkjenningsaker, skal desse sakene opp til behandling: 

GBN 33/35 - Behandling av klage på avslag om dispensasjon frå plankrav 

GBN 54/1 - Klage på vedtak om deling etter jordlova

GBN 59/6 - Behandling av klage på vedtak

Forslag til endring av forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr

Forslag til forskrift om gjennomføring av gebyr for feiing og tilsyn

Kjøp av ny tankbil

Klikk for stort bilete Domstol.no