Ny kommuneplan, samfunnsdelen på høyring

Ny kommuneplan, samfunnsdelen på høyring

Kommunestyret har vedtatt å legge utkast til ny kommuneplan, samfunnsdelen ut til offentleg høyring.

Alle innspel og kommentarar til planutkastet er velkomne. 

Høyringsfrist er 15.12.2022.

Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet i det kommunale plansystemet.  Gjennom overordna målsettingar, strategiske grep og prioriteringar skal planen styre utviklinga i ønska retning. 

Hovudtema i planen er  - berekraft, - verdiskaping, - livskvalitet, mangfald og likeverd,  - tenestekvalitet og  attraktiv bukommune. 

Planutkastet finn du her  Samfunnsplan høyringsutkast Kst 17 10 22 (PDF, 218 kB)  

Høyringsfrist er 15.12.2022

Uttalar kan sendast på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.

Eller pr.post til:
Sykkylven kommune
Rådhuset
Kyrkjevegen 62
6230 Sykkylven