Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Status arbeiddssøkjarar og ledige i Sykkylven pr 17.04.20

Status arbeiddssøkjarar og ledige i Sykkylven pr 17.04.20

I Sykkylven kommune er det pr 17. april 447 personar som er registrert som arbeidsledige.

Dette utgjer 11% av arbeidsstyrken, og er ein reduksjon på 50% for kommunen i høve sist måling den 24.mars

(dette er personar som er 100% permittert eller personar utan tilsettingsforhold).

Tala vert oppdatert kvar 14 dag.

Den stor auken i arbeidsledige skuldast situasjonen og usikkerheit knytt til korona. Sykkylven har over lengre tid hatt svært lav arbeidsledigheit, pr. februar 2020 var den 1,5% .

Den store reduksjon på 50% skuldast at dei nymelde har levert sitt første meldekort. (Dersom meldekortet inneheld arbeidstimar vil arbeidssøkjaren bli talt som delvis ledig og ikkje vere med i statistikken over ledige.)

Dagleg vert det utarbeidd statistikk over kor mange som har søkt om dagpenger.

For oppdaterte tal sjå her 

Klikk for stort bilete