Korleis skal Sykkylven kommune utvikle seg i framtida?

Kommuneplan, samfunnsdelen - høyring

Kommunestyret har vedtatt å legge utkast til ny kommuneplan, samfunnsdelen ut til offentleg høyring.

Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet i det kommunale plansystemet.  Gjennom overordna målsettingar, strategiske grep og prioriteringar skal planen styre utviklinga i ønska retning. 

Hovudtema i planen er  - berekraft, - verdiskaping, - livskvalitet, mangfald og likeverd,  - tenestekvalitet og  attraktiv bukommune. 

Planutkastet finn du her  Samfunnsplan høyringsutkast Kst 17 10 22 (PDF, 218 kB)  

Høyringsfrist er 15.12.2022

Uttalar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller postmottak@sykkylven.kommune.no.