Korleis auke folketalet i Sykkylven?

Korleis auke folketalet i Sykkylven?

Ei av dei store utfordringane for Sykkylven i åra framover er synkande folketal. I tillegg blir vi fleire eldre og færre unge og yrkesaktive. Dette gir store utfordringar for Sykkylven i framtida. 

Meir info finn du her: folketal  -  alderssamansetting

Å klare å endre denne utviklinga er eit hovudmål. Det er ingen enkel løysing, men truleg er det mange tiltak som til saman kan bidra til å snu utviklinga. 

Vi ber deg svare på ei kort spørjeundersøking om korleis Sykkylven best mogleg skal løyse desse utfordringane.

Dine idear og forslag er viktige. 

Spørjeundersøking - skjema