Endra allderssamansetting

Endra allderssamansetting

-Fleire eldre og færre unge.

Demografiske endringar tilseier ei vesentleg forskyving av aldersfordelinga i kommunen. Fleire eldre og færre yngre gir endra tenestebehov og nye utfordringa for kommunen. Endringane får direkte følgjer for kommuneøkonomien både gjennom tenestebehov og i rammeoverføringane frå staten. 

Figuren under viser forventa prosentvis fordeling mellom aldersgrupper dei neste 20 åra. 

                                                                                        

Forventa utvikling i Sykkylven i tal peronar: 

                                                                                                         

Figurane under viser grafisk framstilling av forventa endringar: