Nyttige lenker

På denne sida finn du lenker som kan gi deg nyttig informasjon kring spørsmål og tema som gjeld barnehage. Dette er retta både mot tilsette i barnehagane, leiarar, foreldre og andre som har interesse for det som skjer innan barnehagesektoren. 

barnehagefakta.no : Her kan du søkje opp faktaopplysningar om kvar enkelt barnehage i heile landet, og få informasjon om foreldretilfredsheit, utdanningsnivå, barn per tilsett m.m.

barnehage.no : Ein innhaldsrik nettstad med artiklar som famnar eit vidt spekter av relevante tema kring små barns utvikling, læring, helse og trivsel. Inneheld også artiklar om forskning, politikk, nyhende m.m.

barnehageforum.no : Aktuell informasjon om utviklingsarbeid i barnehagen. Av særleg interesse for styrarar og avdelingsleiarar

barnehagemiljo.no : Inspirasjon til å utvikle barnehagens inne- og utemiljø

udir.no : Direkte lenke til Utdanningsdirektoratet sine barnehagesider. Her finn du ulike temasider, strategi for kompetanseutvikling, forskningspublikasjonar, statistikk m.m.

jegvet.no : Læringsressurs om vald, overgrep, mobbing og livsmeistring i barnehage og skule. Skal bidra til eit systematisk, kunnskapsbasert og førebyggande arbeid. Utvikla av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet i samråd med Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og læringsplattformen Salaby.no.

kunnskapombarn.no : Forskning og informasjon om barn og unge, med verktøykasse, kurskalender m.m.

snakkemedbarn.no : Opplæring i enkle prinsipp for samtalar med barn om vanskelege tema.

livetogsann.no : Livet&Sånn inneheld opplæringsmateriell som skal styrke og fremje den psykiske helsa til barn og ungdom.

kofferten min og meg : Samtaleverktøy for deg som møter barn og unge som har vanskelege og vonde erfaringar, til dømes flyktningbarn.

barnsbeste.no : Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørande

barnespor.com : For tilsette i barnehagane. Samtaleverktøy når barn er pårørande innan rus og psykisk sjukdom i familien.

aktivibarnehagen.no : Verktøykasse for fysisk aktivitet i barnehagen

mat, måltid og kosthald i barnehagen : Nasjonal fagleg retningline for mat og måltid i barnehagen, utarbeidd av Helsedirektoratet.

barns utvikling : Folkehelseinstituttet sine sider som inneheld faktaark, nyhende, forskningsfunn og rapportar om ei rekkje ulike tema knytt til barns oppvekst, levekår og utvikling.

lusfri.norge.no : Heimesida til organisasjonen Lusfri Norge. Fakta om hårlus, forebygging og behandling dersom problemet oppstår.

digital praksis i barnehagen : Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barns læreprosessar.

foreldrekanalen.com : Råd og tips til foreldre i ein travel kvardag med små barn

sunnerebarn.no : Ressursside for tilsette i barnehage med målsetjing om å bidra til betre kosthald og auka matglede for barn.

trygg før 3 : Metode for å heve samspelskvaliteten på småbarnsavdelinger. Basert på stort forskningsprosjekt. Inneheld også nyttige foreldrehefter, som no er gjort tilgjengeleg for alle.

nullmobbing.no : Portal med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og deira rettar.

 

KUNNSKAPS- OG LÆRINGSSIDER

Det fins fleire nasjonale senter som på ulike fagområde spelar nøkkelroller for å utvikle kvaliteten i barnehagane: 

Læringsmiljøsenteret : Om mobbing i barnehage, psykisk helse, mangfald og inkludering, omsorg, leik og læring.

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge : Om åtferdsproblem

Naturfagsenteret (forskerfrø)

Matematikksenteret

Lesesenteret

Nynorsksenteret

Skrivesenteret

Nasjonalt senter for kunst og kultur

Framandspråksenteret

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Kontakt

Øyvind Fet
rådgjevar barnehage
E-post
Telefon 48 27 50 96

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post