Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Logoped

Logoped

Logopedar gjev hjelp til barn og unge som har vanskar med uttale / språklydar, taleflyt og / eller stemme.

Kva tilbyr vi?

Kommunen har ikkje tilsett logoped sjølv, men PPT gjer sakkunnig vurdering som kan gje grunnlag for logopedhjelp. Når logopedhjelp blir finansiert gjennom refusjonsordning i trygdesystemet (helsesrelaterte vanskar), vert rekvisisjon sendt til Helfo for vedtak. Dei som ikkje fell inn under denne ordninga (forsinka utvikling), kan etter melding til PPT og vedtak frå kommunen, få dekt utgiftene til logoped av kommunen. 

Kven kan få tilbodet?

Barn og unge i førskule- og grunnskulealder som har behov for logopedhjelp på grunn av ulike språk- og talevanskar.

Korleis få tilbodet?

Melding om behov for logopedhjelp kan kome frå føresette, barnehage, skule, helsestasjonen eller lege.
Meldeskjema til PPT skal fyllast ut.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Lover og reglar.

Barnehagelova.

Opplæringslova.

Kontakt

Tor Ove Myrseth
Fagleiar PPT
E-post
Mobil 950 87 304

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.

Øyvind Fet
rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 482 75 096

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post