Privat bustad med kommunal tildeling

Privat bustad med kommunal tildeling

Bustadane ved Smibrauta (Aure Panorama) og bustadane i Kyrkjevegen 38 (PDF, 7 MB) er private bustadar med kommunal tildeling. Kommunen tildelar bustadane etter søknad og etter dei kriteriar som kommunen og Husbanken har sett for tildeling. Private bustadar med kommunal tildeling er særskilt godt tilrettelagt for eldre/seniorar/personar med nedsett funksjonsnivå. 

Søkjer(ane) vert vurdert etter eitt eller fleire av desse kriteria; 

  • Må bu eller opphalde seg i kommunen 
  • Ha moderat funksjonssvikt, det vert vurdert om kommunal tildeling av privat bustad kan førebygge ytterlegare funksjonssvikt med siktemål om å bu lengre heime
  • Ha behov for helse- og omsorgsteneste av varig karakter

Einslege, med forsørgeransvar til barn med samansette behov, kan også vurderast.

Søknadsskjema

Meir informasjon om bustadane

Aure Panorama

Kyrkjevegen 38

Kontakt

Møyfrid Kleppe Bakke
Leiar/sakshandsamar
E-post
Telefon 905 29 669

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post