Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Tilskot

Tilskot

Husbanken gir tilskot til kommunar som kan tildele tilskot vidare til enkeltpersonar. Kommunen tildeler tilskot  etter ei økonomisk behovsprøving.

Tilskot til tilpassing av bustad.

Treng du å få tilpassa bustaden din for å kunne halde fram med å bu der? Då kan du søke om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.

Les meir om ordninga på Husbanken si heimside.

Tilskot til etablering i eigen bustad.

Tilskotet skal bidra til å skaffe eigna bustadar for personar som er vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikre at vanskelegstilte kan bli buande i eigna bustad.

Les meir om ordninga på Husbanken si heimeside.

Tilskot til utgreiing og prosjektering.

Treng du å få tilpassa bustaden din, kan du søke om tilskot til profesjonell prosjekteringshjelp.

Les meir om ordninga på Husbanken si heimeside.

 

Slik søkjer du?

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Servicetorget på rådhuset i Sykkylven kommune.

Kva skjer vidare?

Normal behandlingstid er 4 - 6 veker, men kan vere lenger i samband med høgtider og feriar.

Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vil ikkje bli behandla, før all naudsynt dokumentasjon er mottatt.

Klage

Du har rett til å klage om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven. Den skal sendast til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.