Karantene, nærkontaktar og karantenehotell

Karantene, nærkontaktar og karantenehotell

Alle som kjem til Norge frå utlandet skal som hovedregel vere i karantene i 10 døgn får den dagen dei kjem til Norge. Sjå reglande for innreise og gjennomføring av reisekarantene her.

Sjå også siste nytt frå regjeringa.

Smittekarantene

Alle nærkontakter til ein bekrefta smitta person skal i karantene frå det tidspunktet kontakta med den smitta skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontakta gjennom smittesporingsteamet og får beskjed om kva som gjeld for deg. 

Personar i smittekarantene kan ikkje:

 • gå på jobb, skule eller barnehage
 • foreta lengre reise innenlands eller reise utenlands
 • oppsøke stadar der det er vanskeleg å holde nødvendig avstand til andre personar 
 • ta offentleg transport (unntatt ved ankomst frå utlandet på veg til karantenestaden, eller motsatt veg hvis ein forlatar Norge før karantenen er over). 

Når ein er i karantene skal ein som hovedregel ikkje oppsøke offentlege stadar som butikkar og kafear. Ved mangel på alternativ kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek. Du må då sørgje for å halde tilstrekkeleg avstand (minst ein meter) til andre og unngå kø.

Smittekarantenen skal du gjennomføre i eigen heim eller på ein anna egna oppholdsstad. 

Når du blir satt i smittekarantene bør du teste deg så snart som mogleg. 

Ventekarantene

Ventekarantene blir brukt på nærkontakter av dei som har vore nærkontakter av den smitta, altså i andre ledd eller nivå, anten det er snakk om innanfor husstanden eller i andre situasjonar der ein har vore nær kvarandre - t.d. i skule eller barnehage.

Ventekarantene-begrepet er altså ikkje knytt til husstand, men til grad av nærkontakt. Du kan vere nær kvarandre også utanom husstanden.

Og ventekarantene er eit føre-var tiltak for personar som sjølve ikkje har vore i nærkontakt med smitta personar.

Kva er ein nærkontakt? 

Du er nærkontakt viss du har hatt mindre enn to meter avstand i meir enn 15 minutt, eller direkte fysisk kontakt med ein stadfesta smitta av korona. Til dømes handhelsing eller klemming. 

Arbeidet med smittesporing er viktig og krevande, det er derfor viktig at du har kontroll på kven du vore i nærkontakt med. Folkehelseinstituttet anbefalar alle å begrense antall nærkontakter både i privat samanheng, på arrangement og på arbeidsstad, skule og studiestad.

Last ned smittesporingsappen Smittestopp - ein app frå Folkehelseinstituttet som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet.

Les meir om testing, symptomer og nærkontakter her.

Heimeisolasjon

Dersom du har fått påvist covid-19 skal du isolerast. 

Sjå helsenorge.no for meir informasjon om heimeisolasjon

Karantenehotell 

Hovedregelen er at alle som kjem til Norge etter å ha vore på ei unødvendig reise i utlandet, skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell der dei kjem til Norge. Dette gjeld ikkje for personar som er busett i Norge (registrert i folkeregisteret) eller har annan fast bustad i Norge.

Unntaksbestemmelse frå karantenehotell for innreisande som kjem til Norge for å utføre arbeid  eller oppdrag.  Dersom det vert lagt fram stadfesting på at arbeids- eller oppdragsgivar sørger for eigna opphaldsstad , kan denne nyttast.

Krav til  arbeids eller oppdragsgivar  for at bustad skal vere eigna:

 • Mulig å unngå nærkontakt med andre
 • Einerom
 • TV og internett på rom
 • Eige bad
 • Eige kjøkken eller matservering

Ved reise frå flyplass til karatenebustad, kan offentleg transport nyttast, men det er påbud om bruk av munnbind.

Arbeidsgjevar er ansvarleg for at gjennomføring av karantene blir gjort riktig og at det ikkje skjer brot på karanteneplikt.

Privat innreise

Dersom innreise har anna formål enn arbeid eller oppdrag , må det leggast fram stadfesting frå den som stiller opphaldsstad til disposisjon på at opphaldstad oppfyller vilkår for:

 • Mulig å unngå nærkontakt med andre
 • Einerom
 • Eige bad
 • Eige kjøkken eller matservering

Den som stiller eigna karantenebustad til disposisjon, er ansvarleg for at gjennomføring av karantene blir gjort riktig og at det ikkje skjer brot på karanteneplikt.

For meir informasjon om karantenehotell, sjå regjeringa sine sider om karantenehotell og helsedirektoratet sine sider for dei som kjem til Norge frå utlandet