Butilbod

Butilbod

Kva tilbyr vi?

Praktisk hjelp, personleg hjelp og målretta miljøarbeid i heimen.

Kven kan få tilbodet?

Personar med psykisk og fysisk funksjonsnedsetting.

Korleis få tilbodet?

Søknadsskjema for helse og omsorgstenester. (DOCX, 54 kB)

Personleg hjelp er gratis. 

Prisane på tenesten for praktisk hjelp i heimen er regulert i forhold til inntekt.

Prisoversikt her

Kva skjer vidare?

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn. Seinast innan 3 veker skal du ha mottat svar frå kommunen med endeleg vedtak, eller med orientering om når du kan forvente endeleg svar.

Klage

Vedtak kan påklagast. Nærare informasjon om vilkår for klage vert sendt ut saman med vedtaket frå kommunen. Dersom du får medhald i ei formell  klage på saksbehandling, omfang av tenesta, eller kvaliteten på den tenesta du har motteke, blir klagen teke til følge gjennom eit nytt vedtak.

Pasient- og brukarrettighetsloven § 7-2

Lover og reglar

Helse- og omsorgstenestelova

Pasient- og brukarrettigheitslova