Kommunedelplan sentrum - Ikornnes

Kommunedelplan sentrum - Ikornnes

Gjeldande plan er frå 2010. Ny plan er under utarbeiding. Planforslag er ute til 2.gangs høyring med uttalefrist 12.06.2019

Ny kommunedelplan for sentrum-Ikornnes var ute til første høyring i 2018. Etter handsaming av merknadar vedtok Nærings- og utviklingsutvalet i sak 16/19 å legge justert planforslag ut til 2.høyring.

Plandokumenta er:

Gjeldande kommuneplan for sentrum-Ikornnes er frå 2010. Plandokumenta er:

 
Når ny plan vert vedtatt i kommunestyret i løpet av 2019, vert planen frå 2010 oppheva. 

Kontakt

Njell Hoftun
Samfunnsplanleggar
E-post
Telefon 70 24 67 11