Kommunedelplan sentrum - Ikornnes

Kommunedelplan sentrum - Ikornnes

Gjeldande plan er frå 2010. Ny plan er under utarbeiding. NU har gjort vedtak etter 2.høyring. Kommunen ventar no på dato for drøftingsmøte og eventuell mekling med fylkesmannen.

Siste nytt i saka er at planlagt drøftingsmøte vert fredag 15.november. 

Nærings- og utviklingsutvalet handsama uttalar etter 2.høyring den 28.august 2019. Protokoll frå møte finn du her. (PDF, 123 kB)

NU vedtok å gå til mekling med fylkesmannen på fleire punkt. Fylkesmannen bad om drøftingsmøte før mekling. Møte var planlagt 23.10, men vart utsett av fylkesmannen.  

Ny kommunedelplan for sentrum-Ikornnes var ute til første høyring i 2018. Etter handsaming av merknadar vedtok Nærings- og utviklingsutvalet i sak 16/19 å legge justert planforslag ut til 2.høyring.

Plandokumenta er:

Gjeldande kommuneplan for sentrum-Ikornnes er frå 2010. Plandokumenta er:

 
Når ny plan vert vedtatt i kommunestyret, vert planen frå 2010 oppheva. 

Kontakt

Njell Hoftun
Samfunnsplanleggar
E-post
Telefon 70 24 67 11