Kommunal kriseberedskap

Kommunal kriseberedskap

Kommunen sitt ansvar i ein krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadeavgrensande tiltak for å sikre menneske, miljø og økonomiske verdiar. Det kan og vere situasjonar der kommunen sjølv er ansvarleg for å handtere hendingar. Dette kan vere i samband med smitteutbrot osv. Andre oppgåver som kommunen kan få ansvar for å handtere i ein krisesituasjon kan vere:

  • Ta hand om skadde personar
  • Omsorg for personar som har vore utsette for store påkjenningar
  • Assistanse ved evakuering av personar frå eit utsett område
  • Innkvartering av personar eller redningsmannskap
  • Informere om situasjonen i kommunen og gje rådgjeving i samråd med politi
  • Forpleiing eller anna forsyningsstøtte

Sykkylven kommune har eit overordna beredskapsplanverk som gjeld heile kommunen sin organisasjon. I tillegg har kommunen delplanar til beredskapsplanen for ulike fagområder.

Alle medlemmer i kriseleiinga, samt kommuneoverlege og brannsjef kan be ordførar/rådmann kalle inn kriseleiinga.  Vidare kan politiet og fylkesmannen be om at kriseleiinga vert samla.  

Kriseleiinga
Kriseleiinga
Namn Telefon Rolle
Odd Jostein Drotninghaug 93255516 ordførar/ overordna leiar
Geir Ove Vegsund 90938465 kommunedirektør/strategisk og operativ leiar
Birgitte Bonesmo 92256466
Arild Bergström 90897957
Eli Otterlei 93201413
Bjørnar Midtbust 91188686
Bjarte Hovland 97548720
Jon Tommy Flo 91356301
Torill Skjeret 94854179 beredskapskoordinator

Nedanfor kan du lese meir om beredskapsplikt generelt,  om informasjon i samband med kriser og befolkningsvarsling ved akutte situasjonar.

Kommunal kriseberedskap