Aktuelt i kommunen

  • 27.03.2020

    Vidarefører lokale karantenekrav i første omgang til og med måndag 30.mars

    Kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord har gjort vedtak om å forlenge dei karantenekrava som vart vedtatt for ei veke sidan, men opnar opp for at næringsaktørar kan søkje dispensasjon dersom karantenekrava skulle medføre store ulemper for næringsaktiviteten. Dette vedtaket gjeld i første omgang til og med måndag 30. mars. Vedtaket er grunngitt i smittevernlova og tar utganspunkt i at desse kommunane framleis er i fase 1 av epidemien. Dei tre kommunane har intensjon om å vidareføre strenge karantenekrav også vidare, men avventar nasjonale retningsliner som er venta løpet av helga.
  • 25.03.2020

    Samordning Korona - mellombels eining

    Kommunen har etablert ei mellombels eining (Samordning Korona) som vil få ansvar for å disponere og samordne ledige personalressursar frå oppvekst og kultur over til andre kommunale oppgåve.