Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Helse- og omsorgsplan for Sykkylven kommune til høyring

I medhald av plan- og bygningslova §4-1 og vedtak i Levekårsutvalet 19.11.2019, kunngjer Sykkylven kommune høyringsutkast til helse- og omsorgsplan. 

Høyringsfrist 28.01.2020.

Merknader kan sendast til: 

Sykkylven kommune, postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no


(publisert 27.11.2019)

 

Detaljregulering F11B, Nysetra vest

I medhald av plan- og bygningsloven §12-8, meldes det oppstart til detaljregulering på gnr. 61 bnr. 1 m/fl., Nysetra vest – F11B, Sykkylven kommune.

Planområdet er i gjeldande kommuneplan avsatt til fritidsbusetnad, skiløype og parkering.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbusetnad med tilhøyrande infrastruktur. Planområdets størrelse er ca. 52,9 dekar.
Formålene er i samsvar med gjeldande kommunedelplanplan med unntak av at skiløype og parkering blir fjernet. 

Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i brevform.

Forslagstiller for planarbeidet er grunneiere og kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (gjerne e-post) og rettes til Leite og Howden AS, innan 20.12.2019.

Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.10.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering F24 ved Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«NU - 54/19 Vedtak:
Planforslaget til Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet vert lagt ut til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11
»

Plandokumenta er elektronisk tilgjengelege på heimesida til kommunen under «Høyringar». Føresegner, plankart og planomtale er tilgjengeleg på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 04.12.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2019/428.
Dokument knytt til saka:

 

Detaljregulering av rorbuområde i Tandstadfjøra - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.10.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering av rorbuområde i Tandstadfjørå ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«NU - 53/19 Vedtak:
Planforslaget Detaljregulering av rorbuområde i Tandstadfjøra vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova
»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 04.12.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2019/414.

Dokument knytt til planen:

 

Detaljregulering Haugbukta - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljreguleringsplan på vegne av Haugbukta AS v/ HIG Eiendomsforvaltning AS. Planområdet er i gjeldande områdeplan for Sykkylven sentrum (20.6.16) sett av til sentrumsføremål, og detaljreguleringa vil i store trekk følgje overordna plan. Føremål med planarbeidet er å legge til rette for daglegvarebutikk og tre etasjar med leilegheiter over butikkarealet. 

Nordplan AS er plankonsulent. Eventuelle innspel til planarbeidet skal sendast til Nordplan AS v/ Johan Gustavsson, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller pr. e-post til jg@nordplan.no.

Frist for innspel er 11.11.19.

Dokument knytt til saka:

 

Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å
leggje planforslaget Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget til Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen (planid 15282016004) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11,  på vilkår at planforslaget blir endra i samsvar med overordna plan med 2 parkeringsplasser til kvar fritidsbustad, ved brøyting vinter eller ved evigvarande tinglyst rett til parkering.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er torsdag 04.09.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2016/993.

Dokument knytt til saka:

Energi- og klimaplan - Kunngjering om planoppstart og høyring av forslag til planprogram.

Sykkylven kommunestyre har,  i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 11-12 og vedteken planstrategi, vedtatt å kunngjere oppstart av arbeid med ny tematisk kommunedelplan for klima- og energi.

Samstundes legg ein framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. 

Merknader til planoppstart og planprogrammet skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset , Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no innan 07.09.2019. 

Forslag til planprogram. (PDF, 384 kB)

 

Detaljregulering sentrumskule Sykkylven - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering sentrumskule Sykkylven ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget til detaljregulering sentrumskule Sykkylven (Planid 15282017003) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11.

Protokolltillegg:
Nærings- og utviklingsutvalet er uroa for om der er nok parkeringsplassar ved sentrumsskulen.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er fredag 30.08.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2017/970.

Dokument knytt til saka:

Detaljregulering for del av Grebstadvegen - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering for del av Grebstadvegen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget for del av Grebstadvegen (planid 15282018001) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er onsdag 28.08.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2019/425.

Dokument knytt til saka: