Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Offentleg ettersyn – Søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane i Sykkylven kommune

Sykkylven kommune legg ut søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, andre fiskearter § 9. Søkjer er Hofseth Aqua AS.

Sykkylven kommunestyre har i vedtak PS 08/21 gjeve dispensasjon frå kommuneplanen for å etablere akvakultur ved Bugane. Denne dispensasjonen er påklaga. Klagesaka er til behandling hjå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Det vil i dette tilfelle gjennomførast ei parallellbehandling av akvakultursøknaden og klagebehandlinga etter plan- og bygningslova. Kommunen gjer merksam på at dersom dispensasjonsvedtaket blir omgjort av Statsforvaltaren vil ikkje eit eventuelt løyve etter akvakulturloven vere gyldig.

Søknaden med tilhøyrande dokument er elektronisk tilgjengeleg på heimesida til kommunen under «Høyringar».

Meiner ein at tiltaket kan få vesentlege verknadar som ikkje er tilfredsstillande utgreia i søknaden, eller har andre merknader til søknaden, må det meldast til kommunen.

Merknader til søknaden kan sendast til Sykkylven Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 28.05.2021.

Merk oversendinga med saksnummer 2019/413.

Kommunen vil sende innkomne merknadar vidare til fylkeskommunen for vidare handsaming.

Dokument:

søknad - Bugane 10032021 (PDF, 2 MB)

følgebrev til søknad - Bugane 10032021 (PDF, 715 kB)

Søknad om ny akvakulturlokalitet i sjø for laks, aure og regnbogeaure på Bugane i Sykkylven (PDF, 165 kB)

Akvakultursøknad om ny lokalitet Bugane - parallellbehandling klagesak etter pbl og akvakulturlova (PDF, 102 kB)

disp. til akvakultur ved Bugane - Vedtak Sykkylven kommunestyre med klagerett (PDF, 219 kB)

Åkerblå - Korallundersøkelse Bugane HA 101419-02-000 (PDF, 6 MB)

Åkerblå - SM-T-00619-Bugane0619-ver01 (PDF, 6 MB)

Åkerblå - Strandsoneundersøkelse Bugane (PDF, 5 MB)

Åkerblå - SR-M-06017-Bugane0917-ver01 (PDF, 5 MB)

Åkerblå - Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719 (PDF, 2 MB)

Åkerblå - HS_Bugane_Komplettkartpakke_0119_R1 (PDF, 9 MB)

Åkerblå - HA C ASC Bugane 0319 (PDF, 5 MB)

Åkerblå - Kom_Hring_Bugane_arealplan_1019 (PDF, 3 MB)

Åkerblå - Forundersøkelse Bugane 0119 (PDF, 4 MB)

Åkerblå - B-undersøkelse Bugane (PDF, 3 MB)

IK - Risikovurderinger matfisk (PDF, 11 MB)

IK - Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk (PDF, 13 MB)

IK - Risikovurderinger beredskap matfisk (PDF, 125 kB)

IK - Overvåkningsprogram Miljø (PDF, 2 MB)

IK - Ivaretakelse av fiskevelferd (PDF, 157 kB)

IK - Beredskapsplan Matfisk (PDF, 9 MB)

IK - 20192020 Lusebekjempelsesplan Sunnmøre (PDF, 4 MB)

IK - Fiskehelseplan 2020-2021 (PDF, 2 MB)

NTNU - Ny Rapport_Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord (PDF, 9 MB)

NGI - 20180965-01-TN_Flodbølge oppdrettsanlegg Storfjorden_endelig (PDF, 5 MB)

 

Høyring - Ny forskrift om utvida bandtvang for hund

 

I medhald av forvaltningslova § 37 vert framlegg til ny lokal forskrift om utvida bandtvang for hund sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Viss du har merknadar til forskrifta, sender du desse skriftleg til Sykkylven kommune innan 24. mai 2021.

Merknadar kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk oversendinga med saksnummer 21/916.

Bakgrunn for saka:

Gjeldande forskrift om utvida bandtvang for hund i Sykkylven kommune dekkjer ikkje alle område med beitande bufe. Dette har ført til utfordringar for landbruket i beitesesongen. Av omsyn til landbruksnæringa er det difor behov å oppdatere forskrifta. Administrasjonen ønskjer samtidig å nytte høve til å endre oppbygginga i forskrifta slik at ho vert meir systematisk.

Dokument: 

Utkast til ny forskrift om utvida bandtvang for hund, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal (PDF, 195 kB) 

Protokoll frå møte i nærings- og utviklingsutvalet (PDF, 234 kB) 

Gjeldande forskrift om utvida bandtvang, Lovdata 

 

Detaljregulering F23 ved Fitjalia - Varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-3, varslast det her oppstart av planarbeid for detaljregulering av hyttefelt F23 i Fitjalia ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune.

Grunneigar av gnr./bnr.: 33/1, 33/2, 33/3, 33/6, 33/7 er forslagsstillar for hyttefelt F23.

Merknader som kan ha verknad for planarbeidet kan sendast elektronisk via e-post: renate.giske@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund.

Merknadsfrist er satt til 30.04.2021.

Alle mottatte dokument blir sendt kommunen saman med planforslaget.

Nærmare informasjon kan ein få hos Asplan Viak AS, tlf. 92032299

Dokument:

Varsel om oppstart detaljregulering (PDF, 585 kB)

Referat Oppstarsmøte (PDF, 587 kB)

Planinitiativ Hyttefelt F23 Nysætervatnet 09022021 (PDF, 934 kB)

 

Detaljregulering for Haugbukta - Melding om eigengodkjenning med klagerett

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 15.03.2021, Detaljregulering for Haugbukta (planid 15282019002), jamfør føresegner, plankart og planomtale revidert 02.02.2021.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg som siste vedlegg.

Merk eventuell klage med saksnr. 2019/405.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Detaljregulering for Haugbukta - Vedtak eigengodkjenning (PDF, 216 kB)

15282019002-Haugbukta-Planføresegner rev 02022021 (PDF, 206 kB)

15282019002-Haugbukta-Plankart rev 02022021 (PDF, 774 kB)

15282019002-Haugbukta-Planomtale rev 02022021 (PDF, 5 MB)

Merknader frå 1 gongs høyring_samla (PDF, 3 MB)

Haugbukta_Merknadsvurdering etter 1 gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 203 kB)

Statsforvaltaren-Trekking av motsegn-Detaljregulering Haugbukta (PDF, 78 kB)

Støyrapport Haugbukta rev 02022021 (PDF, 2 MB)

Notat om refleksjonsstøy_SWECO (PDF, 674 kB)

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

 

Høyring - Forskrift om vass- og avløpsgebyr

 

Kommunen vil gjere endring på Forskrift av 20 november 2006 nr. 1742 om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. Hovudtanken med endringa er å syte for ei betre systematisering i forskrifta. Mange av føresegnene i gjeldande forskrift er lange og tunge å få oversikt over, og enkelte paragrafer regulerer fleire tilhøve i ei og same føresegn. Forslaget tek sikte på å dele opp føresegnene i fleire føresegner og fleire kapitlar slik at det blir lettare å orientere seg i ho. Endringa gjer at vi vel å utarbeid ny forskrift. Dette fordi vi legg om systemet heilt og at vi innførar nokre nye reglar. Nærare informasjon vil du finne i høyringsbrevet og høyringsnotatet via lenker under. Gjennom lenkene finn du også gjeldande forskrift og gebyrregulativ og eit forslag til korleis ny forskrift om vass- og avløpsgebyr vil sjå ut.

Høyringsfrist: 15.04.2021.

VA 1 - Endring av forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr - høyringsbrev (70858) (PDF, 191 kB)

VA 2 - Høyringsnotat til ny forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr (L)(71016) (PDF, 839 kB)

VA 3 - Forslag til ny forskrift om vass og avløpsgebyr (L)(71017) (PDF, 291 kB)

VA 4 - Forskrift av 20 nov. 2006 nr. 1742 om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal (L)(71018) (PDF, 147 kB)

VA 5 - Gebyrregulativ for vatn og avløp Sykkylven kommune (L)(71019) (PDF, 82 kB)

 

 

Høyring - Forskrift om gjennomføring av gebyr for lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Sykkylven kommune

 

Kommunen vil gjere endringar på gjennomføringsreglane for feie- og tilsynsgebyr i gjeldande Gebyrregulativ Tekniske tenester Sykkylven kommune. Med endringane ønsker vi å få klarare reglar kring dei forskjellige tilhøva ved feie- og tilsynsgebyret. Endringa gjer at vi utarbeider ny forskrift for gjennomføringsreglane og let sjølve gebyrsatsane gå fram av gebyrregulativet. Nærare informasjon vil du finne i høyringsbrevet og høyringsnotatet via lenkene under. Det er lagt med forslag til korleis ny forskrift og nytt gebyrregulativ for feie- og tilsynsgebyr vil sjå ut.

Høyringsfrist: 15.04.2021 

Merknadar kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no . Merk oversendiga med saksnummer 20/1346. 

FT 1 - Høyringsbrev til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr (57313) (PDF, 164 kB)

FT 2 - Høyringsnotat gjennomføringsforskrift feie- og tilsynsgebyr (L)(71010) (PDF, 513 kB)

FT 3 - Forskrift om gjennomføring av feie- og tilsynsgebyr (L)(71011) (PDF, 244 kB)

FT 4 - Forslag gebyrregulativ for feie- og tilsynsgebyr (L)(71012) (PDF, 133 kB)

FT 5 - Gebyrregulativ tilsyn og feiing (L)(71013) (PDF, 30 kB)

 

 

Kunngjering

Avgjerd i motsegnsak til kommunedelplan sentrum-Ikornnes.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bustadareal BU2 Åsgarden. 

 

Sykkylven kommunestyre vedtok 12.12.2019 Kommunedelplan for sentrum-Ikornnes, med unntak av bustadområde BU2 Åsgarden. For dette arealet vart motsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune ståande uløyst. Saka  vart oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til avgjerd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 25.februar 2021 gjort følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova  § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sykkylven kommunestyre sitt vedtak 16.desember 2019 om å sette av område BU2 til bustadføremål i kommunedelplan for Sykkylven sentrum - Ikornnes.

 

Trafikkregulering i og inn mot sentrumskvaderaturen

Kunngjeringstekst