Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering for fortau Blindheim-Tynes - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.01.2023 å leggje planforslaget Detaljregulering for fortau Blindheim-Tynes ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

«Planforslaget til Detaljregulering for fortau Blindheim – Tynes (planid 15282022001) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 15.03.2023. Merk oversendinga med saksnummer 2021/611.

Dokument:

Detaljregulering for fortau Blindheim- Tynes - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 3 MB)

15282022001- Fortau Blindheim-Tynes - Plankart 141222 (PDF, 513 kB)

15282022001-Fortau Blindheim-Tynes - Føresegner 141222 (PDF, 203 kB)

15282022001-Fortau Blindheim-Tynes - Planomtale 151222 (PDF, 6 MB)

15282022001-Risiko- og sårbarheitsanalyse 151222 (PDF, 837 kB)

Avklaringar rundt grunnforhold i detaljregulering for fortau Blindheim- Tynes (PDF, 208 kB)

Innspel til oppstarsvarsel_samla (PDF, 4 MB)

Oppsummering innspill Blindheim - Tynes (PDF, 164 kB)

 

Detaljregulering masseuttak Huna II - Kunngjering eigengodkjenning

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 12.12.2022, Detaljregulering masseuttak Huna II (planid 15282017002), jamfør føresegner og planomtale sist revidert 02.11.2022 og plankart sist revidert 23.10.2022.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnr. 2019/426.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering masseuttak Huna II - 2.gongs politisk behandling - Eigengodkjenning

15282017002 - Huna II - Føresegner rev. 02.11.2022

Samferdselsutvalet 27102021_Vedtak, saksframlegg og vedlegg

15282017002 - Huna II - Plankart rev. 23.10.2022

15282017002 - Huna II - Planomtale rev. 02.11.2022

Merknader frå 1.gongs høyring samla

Huna II_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

Detaljregulering Huna II - Behandling av motsegner 1. gongs offentleg ettersyn. Ny avgrensa høyring

Merknader etter avgrensa 2. gongs høyring_samla

Huna II_Merknadsvurdering etter avgrensa 2. gongs offentleg ettersyn

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Støyvurdering ved båtlasting

Støyvurdering ved knusing og sikting

NVE_Spørsmål og svar til aktsemdsoner i Detaljregulering masseuttak Huna II

 

Kommuneplan, samfunnsdelen - høyring

Kommunestyret har vedtatt å legge utkast til ny kommuneplan, samfunnsdelen ut til offentleg høyring.

Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet i det kommunale plansystemet.  Gjennom overordna målsettingar, strategiske grep og prioriteringar skal planen styre utviklinga i ønska retning. 

Hovudtema i planen er  - berekraft, - verdiskaping, - livskvalitet, mangfald og likeverd,  - tenestekvalitet og  attraktiv bukommune. 

Planutkastet finn du her  Samfunnsplan høyringsutkast Kst 17 10 22 (PDF, 218 kB)  

Høyringsfrist er 15.12.2022

Uttalar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller postmottak@sykkylven.kommune.no 

 

Kommuneplan-arealdelen  Kunngjering om planoppstart og høyring av utkast til planprogram

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 kunngjer Sykkylven kommune oppstart av rullering av kommuneplanen – arealdelen (PlanID 15282022006). 

Rulleringa gjeld landareal innanfor gjeldande kommuneplan – arealdelen. Sjå planprogram for avgrensing.

Rulleringa omfattar ikkje areal innanfor kommunedelplanane sentrum-Ikornnes, Straumgjerde og områda kring Nysetervatnet. 

Prosessen skal samordne planføresegner for kommuneplan-arealdelen og kommunedelplanane for sentrum-Ikornnes (PlanID 15282017004) og for Straumgjerde (PlanID15282016006). 

Utkast til planprogram for rulleringa vert samtidig lagt ut til offentleg høyring i samsvar med krava i plan- og bygningslova. 

Dokument i saka: 

Planprogram, høyringsutkas (PDF, 324 kB)t

Saksutgreiing med protokoll frå Nærings- og utviklingsutvalet, sak 54/22  (PDF, 2 MB) 

Uttalefrist er 24.novemeber 2022

Uttalar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven eller til postmottak@sykkylven.kommune.no  

 

Høyring - namnesak Riksheim

Med bakgrunn i namnesak 2019/4 reist av Statens kartverk, blir det sendt ut til høyring  skrivemåten på gardsnamnet Riksheim. Kartverket reiser namnesak for desse stadnamna:

Riksem/Rikseim/Riksheim og andre avleidde namn.

Primært gjeld dette gardsnamnet til gardsnummer 36/1,2,3 og 35/1.

Etter §6 i Lov om stadnamn så blir saka sendt til høyring i kommunen. Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten, men kommunen har rett til å uttale seg. Eigarar og festarar har rett til uttale seg om gardsnamn og bruksnamn. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg om skrivemåten om av namn som dei har tilknytning til.

Meir informasjon finn ein på Sykkylven kommune sin heimeside.

Høyringsfrist: 2 mnd – 31.desember 2022.

Sykkylven kommune v/postmottak 
Kyrkjevegen 62 
6230  SYKKYLVEN

Epost: postmottak@sykkylven.kommune.no

Her kan du lese meir: Oppstart av namnesak - Riksem/Rikseim/Riksheim - frå Kartverket (PDF, 447 kB)

 

Høyring - uttale til forskrift om gravplassvedtekter

Sykkylven kyrkjelege fellesråd har fatta vedtak om forslag til nye gravplassvedtekter for gravplassen i Sykkylven, Sykkylven kyrkjegard. 

Sjå forslag/framlegg til forskrift om gravplassvedtekter her.

Skriftleg uttale kan sendast til kyrkjeverje@sykkylven.kyrkja.no.
Frist: 31.10.2022