Aktuelt

11.10.2021 14.18

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Løypeplan for områda kring Nysætervatnet - 2.høyring

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14, vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 15.11.2021 (sak 79/21) å legge revidert utkast til løypeplan ut til offentleg høyring.

Løypeplan Saksutgreiing 2.høyring (PDF, 535 kB)

Løypeplan Plankart 2.høyring (PDF, 4 MB)

Løypeplan Planomtale 2.høyring (PDF, 2 MB)

Merknader til søknaden kan sendast til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 15.01.2022

 

Offentleg ettersyn - Søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane i Sykkylven kommune

 

Sykkylven kommune legg ut søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, andre fiskearter § 9. Søkjer er Hofseth Aqua AS.

Arealet er i kommuneplanen ikkje sett av til akvakultur, men Sykkylven kommunestyre har i vedtak PS 69/21 den 11.10.2021 gjeve dispensasjon frå kommuneplanen for å etablere akvakultur ved Bugane.

Meiner ein at tiltaket kan få vesentlege verknadar som ikkje er tilfredsstillande utgreia i søknaden, eller har andre merknader til søknaden, må det meldast til kommunen.

Merknader til søknaden kan sendast til Sykkylven Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 09.12.2021.

Merk oversendinga med saksnummer 2021/1588.

Kommunen vil sende innkomne merknadar vidare til fylkeskommunen for vidare handsaming.

Dokument:

Søknad om ny akvakulturlokalitet i sjø for laks, aure og regnbogeaure i sjø på Bugane i Sykkylven kommune (PDF, 160 kB)

SNA-Notat 01-2021 Lokalitet Bugane (002) (PDF, 748 kB)

20210219_02_TN_Skredfarevurdering Bugane (PDF, 3 MB)

HA Bugane Kartpakke til søknad 103148-01-001 (PDF, 3 MB)

IK - Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk.pdf (PDF, 3 MB)

IK - Ivaretakelse av fiskevelferd.pdf (PDF, 157 kB)

IK - Overvåkningsprogram Miljø.pdf (PDF, 2 MB)

IK - Risikovurderinger matfisk.pdf (PDF, 3 MB)

IK - Risikovurderinger beredskap matfisk.pdf (PDF, 125 kB)

IK - Risikovurderinger beredskap matfisk.pdf (PDF, 125 kB)

IK - 20192020 Lusebekjempelsesplan Sunnmøre (PDF, 844 kB)

Åkerblå - Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719.pdf (PDF, 2 MB)

Åkerblå - Strandsoneundersøkelse Bugane.pdf (PDF, 5 MB)

NTNU - Ny Rapport_Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord.pdf (PDF, 3 MB)

Åkerblå - Korallundersøkelse Bugane HA 101419-02-000.pdf (PDF, 3 MB)

Søknad om dispensasjon til akvakultur ved Bugane - Vedtak Sykkylven kommunestyre (PDF, 3 MB)

Åkerblå - Forundersøkelse Bugane 103427-01-001 (PDF, 3 MB)

Åkerblå - C ASC HA Bugane 103142-01-001 (PDF, 4 MB)

Åkerblå - Bunnkartlegging Bugane 102956 (PDF, 3 MB)

Åkerblå - B HA Bugane 0721 103141-01-001 (PDF, 2 MB)

Åkerblå - SR-0721-HA-Bugane-103151-01-001 (PDF, 4 MB)

Åkerblå - LR-01721-Bugane0721-ver01 (PDF, 4 MB)

oppdatert søknad - Bugane 08 09 (PDF, 2 MB)

 

 

Detaljregulering Fjordkrona på Aursneset (BU9) - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 06.09.2021 å leggje planforslaget Detaljregulering Fjordkrona på Aursneset ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

«Planforslaget til Detaljregulering Fjordkrona ved Aursneset vert lagt ut til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11. Nærings- og utviklingsutvalet ber administrasjonen drøfte med fylkeskommunen om det kan vere mogleg å få lagt den brattaste delen av gangvegen meir etter reglane for universell utforming.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 01.11.2021.

(grunna feil i utsendinga, er merknadfrist endret frå det som er oppgitt i kunngjeringsannonsa i Nyss)

Merk oversendinga med saksnummer 2020/2241.

Dokument:

Detaljregulering Fjordkrona ved Aursneset - Politisk behandling før 1 gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 4 MB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Føresegner rev 230821 (PDF, 136 kB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Plankart rev 200521 (PDF, 260 kB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Planbeskrivelse rev 20052021 (PDF, 4 MB)

Innspel til oppstartsmelding (PDF, 2 MB)

Korresepondanse med Ytre fauske og Aursnes Grendalaget (PDF, 803 kB)

Formannskapsdokument 07062021 (PDF, 878 kB)

Arkeologisk rapport (PDF, 2 MB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - ILLUSTRASJONSPLAN 260421 (PDF, 268 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - TERRENGSNITT A-F 230421 (PDF, 329 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - ERKLÆRING GANGSTI (PDF, 227 kB)

ROS sjekkliste (PDF, 2 MB)

Støyberegning Fjordkrona (PDF, 3 MB)

Terrengsnitt vurdering skredfare (PDF, 2 MB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - VA-PLANSKISSE - EL-FIBER PLANSKISSE (PDF, 946 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - VEGPROFILER 040521 (PDF, 195 kB)