Aktuelt

26.08.2022 10.50

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Høyring - uttale til forskrift om gravplassvedtekter

Sykkylven kyrkjelege fellesråd har fatta vedtak om forslag til nye gravplassvedtekter for gravplassen i Sykkylven, Sykkylven kyrkjegard. 

Sjå forslag/framlegg til forskrift om gravplassvedtekter her.

Skriftleg uttale kan sendast til kyrkjeverje@sykkylven.kyrkja.no.
Frist: 31.10.2022

Detaljregulering BU13 Grebstadlia - Melding om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 12.09.2022, Detaljregulering BU13 Grebstadlia (planid 15282020004), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 29.06.2022.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg vedlagt brevet.

Merk eventuell klage med saksnr. 2020/4003.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering BU13 Grebstadlia - Vedtak om eigengodkjenning (PDF, 2 MB)

15282020004-BU13 Grebstadlia - Planføresegner rev 290622 (PDF, 342 kB)

15282020004-BU13 Grebstadlia -Plankart rev 290622 (PDF, 252 kB)

15282020004-BU13 Grebstadlia - Planomtale rev 290622 (PDF, 6 MB)

Merknader etter 1. gongs høyring_samla (PDF, 2 MB)

Oppsummering av innspel etter off. høyring (PDF, 131 kB)

15282020004-GREBSTADLIA _BU13-fra Statsforvalteren-ingen merknader (PDF, 327 kB)

NVE trekkjer motsegn - Detaljregulering BU13 Grebstadlia (PDF, 150 kB)

15282020004-GREBSTADLIA _BU13-ILLUSTRASJONSPLAN 290622 (PDF, 2 MB)

Grebstadlia_VA-plan (PDF, 2 MB)

Oppdatert flaumvurdering 13.05.2022 (PDF, 3 MB)

15282020004-GREBSTADLIA _BU13-Renovasjonsløysing 010622 (PDF, 3 MB)

15282020004-GREBSTADLIA _BU13-RENOVASJONSTEKNISK PLAN 010622 (PDF, 953 kB)

Detaljregulering Aureosen Brygge II - Melding om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 12.09.2022, Detaljregulering Aureosen Brygge 2 (planid 15282019001), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 26.08.2022.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnr. 2019/998.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering Aureosen Brygge 2 - Vedtak om eigengodkjenning (PDF, 782 kB)

15282019001-Aureosen Brygge 2 - Planføresegner rev. 260822 (PDF, 162 kB)

15282019001-Aureosen Brygge 2 - Plankart rev. 260822 (PDF, 214 kB)

15282019001-Aureosen Brygge 2 - Planomtale rev. 260822 (PDF, 5 MB)

Merknader 1. gongs høyring_samla (PDF, 785 kB)

Aureosen Brygge 2 - Trekking av motsegn - Fylkeskommunen (PDF, 134 kB)

Aureosen Brygge 2 - rammeplan VA (PDF, 3 MB)

Aureosen Brygge 2 - Notat oppsummering VA (PDF, 704 kB)

støyvurdering (PDF, 3 MB)

Aureosen Brygge 2 - ILLUSTRASJONSPLAN 260822 (PDF, 2 MB)

Aureosen Brygge 2 - sjekkliste ROS (PDF, 418 kB)

Aureosen Brygge 2 - TERRENGSNITT A-B-C OG VEGPROFILER 260822 (PDF, 2 MB)

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid:

Detaljregulering Grebstadhagen B8, gnr/bnr 7/30.

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-15 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid og felles behandling av plan og byggesak for detaljregulering Grebstadhagen B8 gnr/bnr 7/30 m.fl. i Sykkylven kommune.

En reguleringsplan består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser, en planbeskrivelse, og en risiko- og sårbarhetsanalyse som beskriver bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Planområdet og beliggenhet er vist på kart under.

Planområde, kart (PNG, 793 kB)

Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen. Planområdet er på ca. 8,7 daa med eng og bolighuset Kagholvegen 22. I gjeldende kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes er planområdet avsatt til boligformål. Arealet dekker delfelt B8 i gjeldende reguleringsplan for Grebstadhagen I/Myra, planid 15281999002, godkjent 08.02.1999.

Ny detaljreguleringsplan for B8 skal legge til rette for bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18.

Skisse frå mulighetsstudie (PNG, 479 kB)
Skisse Detaljperspektiv (JPG, 491 kB) 
Skisse Nord (JPG, 974 kB)
Skisse Øst (JPG, 941 kB)

Vurdering av krav om konsekvensutredning

Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §4-2, og forskrift om konsekvensutredninger. Dette begrunnes med at planforslaget er vurdert tidligere i overordnet plan, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6, punkt b.

Medvirking

Skriftlige innspill til det igangsatte planarbeidet merkes

«21-0779 Grebstadhagen B8» og rettes til: NORGESHUS AS v/Espen Daaland Holmli, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: espen.daaland.homli@norgeshus.no.

Kopi kan merkes med «15282022005 Grebstadhagen B8» og sendes til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 SYKKYLVEN eller ved e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er innan 30.06.2022

Dokument:

Oppstartsmøte - detaljplan for byggeområdet B8 - reg. plan Grebstad  1 _ Myra (PDF, 573 kB)
Forslag til detaljregulering for Grebstadhagen B8 - planinitativ, rev A (PDF, 205 kB)

 

 

Kunngjering om oppstart av planarbeid - F17B og F18 Nysætervatnet, Fjellsætra 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det varlsa om oppstart av privat reguleringsarbeid. 

Spørsmål og merknader til planarbeidet sendast skrifteleg innan 18.06.2022 til Oppmålingstjenester AS.

Fullstendig kunngjering om oppstart detaljregulering  (PDF, 521 kB)
Referat førehandskonferanse  (PDF, 251 kB)

 

 

Varsel om oppstart detaljregulering for F25 ved Nysætervatnet Drabløsmarka - gnr. 25 bnr. 4, 5, 7, 121, og 122 med fleire

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Drabløsmarka – gnr. 25 bnr. 4, 5, 7, 121 og 122 med flere – Sykkylven kommune.

Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger og nødvendig infrastruktur iht. kommunedelplanen. Området skal planlegges med tomter for enkelthytter, og en ønsker å utvikle området i tråd med høyder og utnyttelsesgrad gitt i Kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet.
Deler av området (nordvestlig del) er regulert i reguleringsplan for lysløypa, men tas med i planområdet for å angi tomtedelinger og reguleringsbestemmelser.

Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

Planområdet er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 06.04.2022. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan også sees på websidene www.proess.no.

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstillere. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 14.06.2022. 

Oppstarsmelding offentleg (PDF, 55 kB)
A: Kart som viser planavgrensning ift. grunnkart (PDF, 2 MB)
B: Kart som viser planavgrensning ift. gjeldende kommunedelplan (PDF, 2 MB)
C: Kart som viser planavgrensning ift. gjeldende reguleringsplaner (PDF, 2 MB)
D: Kart som viser planavgrensning ift. ortofoto (PDF, 3 MB)
E: Oversiktskart målestokk 1:25000 (PDF, 409 kB)
F: Referat oppstartsmøte (PDF, 309 kB)

 

 

Varsel om oppstart detaljregulering for oppstart detaljregulering for Nygardstranda - Hundeidvik - gbnr. 54/21 og 32 - Sykkylven kommune

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Nygardstranda – Hundeidvik - gbnr. 54/21 og 32 – Sykkylven kommune.

Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av boliger, fritidsboliger, naust og nødvendig infrastruktur iht. kommuneplanen. Man ser for seg en blanding av frittliggende og konsentrert boligbebyggelse i området avsatt til bolig- og fritidsboligbebyggelse. Deler av sjøområdet er medtatt for å vurdere muligheten for etablering av flytebrygger etc.

Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

Planområdet er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 16.02.2022. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan også sees på websiden til www.proess.no. 

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innan 30.05.2022.

Dokument: 

Oppstartsmelding offentleg. (PDF, 52 kB)
A: Kart som viser planavgrensning ift.grunnkart. (PDF, 2 MB)
B: Kart som viser planavgrensning ift. gjeldende kommuneplan. (PDF, 2 MB)
C: Kart som viser planavgrensning ift. ortofoto og oversiktskart.  (PDF, 3 MB)
D: Oversiktskart målestokk 1:10000. (PDF, 359 kB)
E: Referat oppstartsmøte. (PDF, 5 MB)
 

 

Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 25.04.2022 å leggje planforslaget Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10 ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

PS 24/22:

«Planforslaget til Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10 vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.

Nærings- og utviklingsutvalet er bekymra for den høge utnyttingsgrada.

Nærings- og utviklingsutvalet ber om at norma for tomtestorleiken vert sett til 2,3 daa i staden for 1,8 daa.

Medteken del av F10 vert vurdert teken ut av detaljreguleringsplanen for F26B.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist sett til 10.06.2022.

Merk oversendinga med saksnummer 2021/2767.

Dokument:

Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10 - Politisk behandling før 1. gongs høyring (PDF, 2 MB)

15282018003 - F26B og del av F10 - Føresegner 070422 (PDF, 174 kB)

15282018003 - F26B og del av F10 - Plankart 070422 (PDF, 3 MB)

15282018003 - F26B og del av F10 - Planbeskrivelse 070422 (PDF, 4 MB)

FJELLSÆTRA F26B - OVERORDNET VA plan 2022 (PDF, 4 MB)

Omfang av grøntområde på LF17 (PDF, 525 kB)

FJELLSÆTRA F26B - INNSPEL TIL OPPSTARTMELDING (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - OPPSUMMERING KOMMUNENS TILBAKEMELDING (PDF, 147 kB)

FJELLSÆTRA F26B - SJEKKLISTE ROS (PDF, 419 kB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT naturmangfold (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 1 (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 2 (PDF, 4 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 3 (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 4 (PDF, 2 MB)

FJELLSÆTRA F26B - HELNINGSKART-PROFIL 300322 (PDF, 2 MB)

FJELLSÆTRA F26B - VEGPROFILER 300322 (PDF, 532 kB)

 

 

 

 

Detaljregulering BS22, Sykkylven sentrum

Formål med detaljreguleringsplanen
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av dagligvarebutikk i sør og videreutvikling av kommunalt areal på den nordlige delen av området. Hele området BS22 og noe tiltstøtende areal mot sjøen i områdeplanen vil være en del av detaljreguleringsplanen. I tillegg ønsker kommunen å videreføre gangforbindelsen langs sjøen mot Aureelva.
 

Parallell plan- og byggesak
Iht. Plan- og bygningslovens § 12-15 og i samråd med Sykkylven kommune, vil det bli gjennomført felles behandling av planforslaget og rammesøknad for dagligvarebutikken.

Ansvarlige i planarbeidet
Tiltakshaver for planen er REN Sykkylven AS. Plankonsulent er Kibsgaard-Petersen AS.

Forarbeid og kommunestyrets vedtak
Det er gjennomført en egen prosess for plassering av dagligvarebutikken i området. I arbeidet ble det utredet forskjellige alternative plasseringer der fordeler og ulemper ble belyst.
14.02.2022 vedtok Sykkylven kommunestyre at alternativ «sør parallell butikk» skal legges til grunn for videre forhandling og detaljplanlegging av kaiområdet.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet skal sendes skriftlig innen 30.03.2022 til:
Kibsgaard-Petersen AS
Grimmergata 2
6002 Ålesund
eller som epost til firmapost@k-p.no. Emnet i eposten skal inneholde «Innspill detaljreguleringsplan BS22, Sykkylven sentrum».

Dokument:

20220302 Varslingsbrev (PDF, 952 kB)

vedlegg 1 Planinitiativ 20211105 (PDF, 385 kB)

vedlegg 2 Referat oppstartsmøte 20220224 (PDF, 425 kB)

vedlegg 3 Oversiktskart 20220223 (PDF, 2 MB)

vedlegg 4 Annonse Nyss 20220302 (PDF, 4 MB)