Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering omsorgsbustader ved Klokkarhaugen - Varsel om oppstart

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er starta opp privat reguleringsarbeid for gnr. 15 bnr. 76, Klokkarhaugen i Sykkylven kommune.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av grunneier. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 28.02.2020.

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er starta opp privat reguleringsarbeid for gnr. 14 bnr.
433, Aureosen Brygge 2 i Sykkylven kommune.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av grunneier. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post post@proess.no) og rettes til proESS AS, innan 24.02.2020.

 

Detaljregulering Berli boligtun - 1.gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 10.12.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering Berli boligtun ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«NU – Vedtak 69/19:
Planforslaget Detaljregulering Berli Boligtun vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 12-11.»

Plandokumenta er elektronisk tilgjengelege på heimesida til kommunen under «Høyringar».
Føresegner, plankart og planomtale er tilgjengeleg på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 6. februar 2020.
Merk oversendinga med saksnummer 19/430.

Dokument knytt til saka:

 

Helse- og omsorgsplan for Sykkylven kommune til høyring

I medhald av plan- og bygningslova §4-1 og vedtak i Levekårsutvalet 19.11.2019, kunngjer Sykkylven kommune høyringsutkast til helse- og omsorgsplan. 

Høyringsfrist 28.01.2020.

Merknader kan sendast til: 

Sykkylven kommune, postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no


(publisert 27.11.2019)

 

Detaljregulering F11B, Nysetra vest

I medhald av plan- og bygningsloven §12-8, meldes det oppstart til detaljregulering på gnr. 61 bnr. 1 m/fl., Nysetra vest – F11B, Sykkylven kommune.

Planområdet er i gjeldande kommuneplan avsatt til fritidsbusetnad, skiløype og parkering.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbusetnad med tilhøyrande infrastruktur. Planområdets størrelse er ca. 52,9 dekar.
Formålene er i samsvar med gjeldande kommunedelplanplan med unntak av at skiløype og parkering blir fjernet. 

Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i brevform.

Forslagstiller for planarbeidet er grunneiere og kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (gjerne e-post) og rettes til Leite og Howden AS, innan 20.12.2019.

Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.10.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering F24 ved Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«NU - 54/19 Vedtak:
Planforslaget til Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet vert lagt ut til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11
»

Plandokumenta er elektronisk tilgjengelege på heimesida til kommunen under «Høyringar». Føresegner, plankart og planomtale er tilgjengeleg på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 04.12.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2019/428.
Dokument knytt til saka:

 

Detaljregulering av rorbuområde i Tandstadfjøra - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.10.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering av rorbuområde i Tandstadfjørå ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«NU - 53/19 Vedtak:
Planforslaget Detaljregulering av rorbuområde i Tandstadfjøra vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova
»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 04.12.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2019/414.

Dokument knytt til planen:

 

Detaljregulering Haugbukta - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljreguleringsplan på vegne av Haugbukta AS v/ HIG Eiendomsforvaltning AS. Planområdet er i gjeldande områdeplan for Sykkylven sentrum (20.6.16) sett av til sentrumsføremål, og detaljreguleringa vil i store trekk følgje overordna plan. Føremål med planarbeidet er å legge til rette for daglegvarebutikk og tre etasjar med leilegheiter over butikkarealet. 

Nordplan AS er plankonsulent. Eventuelle innspel til planarbeidet skal sendast til Nordplan AS v/ Johan Gustavsson, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller pr. e-post til jg@nordplan.no.

Frist for innspel er 11.11.19.

Dokument knytt til saka: