Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering masseuttak Huna II - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

 

Nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune vedtok den 11.05.2020 i sak 30/20 å leggje planforslaget ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 08.07.2020.

Merk oversendinga med saksnummer 2019/426.

NB! På grunn av koronastengt Servicetorg og bibliotek blir ikkje plandokument tilgjengeleg i papirutgåve.

Dokument knytt til saka

Medverknad til klima og energiplanarbeidet

 

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meinar er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på. Frist for å svare er fra no og fram til ferien. Svara vil bli analysert og systematisert før resultatet blir publisert i august. Takk for at du bryr deg .

https://response.questback.com/sunnmreregionrdiks/bubauiugfy

Svara blir sendt til: 

Sunnmøre Regionråd IKS 
Einar Haram  
Siv.ing/ prosjektleder energieffektivisering 
Mobnr 90118717

 

 

Detaljregulering av Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - Varsel om oppstart

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3, og på vegne av eigarane av g/bnr. 7/45, blir det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for g/bnr. 7/45 og deler av 7/1 i Sykkylven kommune.

Målet med planarbeidet er å legge området til rette for bustader – konsentrerte småhus.

Innspel eller merknader til planarbeidet kan sendast Plot Arkitekter AS i brev, eller som e-post (jorun@plot-arkitekter.no), Merknadane vil bli referert og vurdert i samanheng med utarbeiding av eit planforslag, som blir sendt inn til kommunen. Frist for innspill er 30. april 2020. Det vil også bli mogleg å uttale seg seinare, når planforslaget blir sendt ut til offentleg ettersyn.