Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering Fjordkrona på Aursneset (BU9) - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 06.09.2021 å leggje planforslaget Detaljregulering Fjordkrona på Aursneset ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

«Planforslaget til Detaljregulering Fjordkrona ved Aursneset vert lagt ut til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11. Nærings- og utviklingsutvalet ber administrasjonen drøfte med fylkeskommunen om det kan vere mogleg å få lagt den brattaste delen av gangvegen meir etter reglane for universell utforming.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 01.11.2021.

(grunna feil i utsendinga, er merknadfrist endret frå det som er oppgitt i kunngjeringsannonsa i Nyss)

Merk oversendinga med saksnummer 2020/2241.

Dokument:

Detaljregulering Fjordkrona ved Aursneset - Politisk behandling før 1 gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 4 MB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Føresegner rev 230821 (PDF, 136 kB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Plankart rev 200521 (PDF, 260 kB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Planbeskrivelse rev 20052021 (PDF, 4 MB)

Innspel til oppstartsmelding (PDF, 2 MB)

Korresepondanse med Ytre fauske og Aursnes Grendalaget (PDF, 803 kB)

Formannskapsdokument 07062021 (PDF, 878 kB)

Arkeologisk rapport (PDF, 2 MB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - ILLUSTRASJONSPLAN 260421 (PDF, 268 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - TERRENGSNITT A-F 230421 (PDF, 329 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - ERKLÆRING GANGSTI (PDF, 227 kB)

ROS sjekkliste (PDF, 2 MB)

Støyberegning Fjordkrona (PDF, 3 MB)

Terrengsnitt vurdering skredfare (PDF, 2 MB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - VA-PLANSKISSE - EL-FIBER PLANSKISSE (PDF, 946 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - VEGPROFILER 040521 (PDF, 195 kB)

Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen - Kunngjering eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 21.06.2021, Detaljregulering for Lastølen og Drotninghaugstølen (planid 15282016004), jamfør føresegner, plankart og planomtale revidert 09.06.2021.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om klagerett ligg under dokument. Merk eventuell klage med saksnr. 2019/439.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering for Lastølen og Drotninghaugstølen - 2 gongs politisk behandling (PDF, 221 kB)

15282016004 - Lastølen Drotninghaugstølen - Plankart rev 090621 (PDF, 2 MB)

15282016004 - Lastølen Drotninghaugstølen -Føresegner rev 090621 (PDF, 3 MB)

15282016004 - Lastølen Drotninghaugstølen - Planbeskrivelse rev 090621 (PDF, 4 MB)

Lastølen Drotninghaugstølen_merknader frå 1 gong høyring_Samla (PDF, 729 kB)

Drotninghaugstølen_Lastølen_Merknadsvurdering etter 1 gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 161 kB)

Detaljregulering Lastølen-Drotninghaugstølen - FLOMVURDERING (PDF, 3 MB)

NVE sin uttale til flaumvurdering - Detaljreguleringsplan for Drotningshaugstølen og Lastølen (PDF, 804 kB)

Tilleggsnotat til flaumvurdering 090621 (PDF, 3 MB)

Detaljregulering Lastølen-Drotninghaugstølen - ILLUSTRASJONSPLAN 130421 (PDF, 259 kB)

Detaljregulering Lastølen-Drotninghaugstølen - Sjekkliste ROS rev 090621 (PDF, 231 kB)

Detaljregulering Lastølen-Drotninghaugstølen - VA-PLAN (PDF, 545 kB)

VA-plan - godkjenning av Karl Johan Stadsnes (PDF, 110 kB)

Detaljregulering F21 ved Nysætervatnet - Kunngjering eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 21.06.2021, Detaljregulering for F21 ved Nysætervatnet (planid 15282017005), jamfør føresegner sist revidert 19.05.2021, plankart og planomtale sist revidert 04.03.2021.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om klagerett ligg under dokumenter. Merk eventuell klage med saksnr. 2019/431.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering F21 ved Nysætervatnet - 2 gongs politisk behandling - Framlegg om eigengodkjenning (PDF, 263 kB)

15282017005 - F21 - Planføresegner rev 19052021 (PDF, 2 MB)

15282017005 - F21 - Plankart rev 04032021 (PDF, 2 MB)

15282017005 - F21 - planomtale rev 04032021 (PDF, 3 MB)

F21 - Merknader frå 1 gongs høyring_samla (PDF, 3 MB)

Merknadsvurdering F21 med kommune og plankonsulenten sine kommentarar (PDF, 299 kB)

F21-VA-plan kartdel-mars 2021 (PDF, 2 MB)

F21-VA-plan tekstdel-mars-2021 (PDF, 66 kB)

Godkjenning av VA-plan for F 21 (PDF, 202 kB)

15282016002 - F20 - Flomvurdering (PDF, 6 MB)

Detaljregulering Berli boligtun - Kunngjering eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 21.06.2021, Detaljregulering for Berli Boligtun (planid 15282017006), jamfør plankart revidert 09.02.2021, føresegner og planomtale revidert 20.05.2021.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om klagerett ligg under dokumenter. Merk eventuell klage med saksnr. 2019/430.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokumenter:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering for Berli Boligtun - 2 gongs politisk behandling - Framlegg om eigengodkjenning (PDF, 224 kB)

15282017006 - Berli boligtun - Planføresegner rev 20052021 (PDF, 2 MB)

15282017006 - Berli boligtun - Plankart rev 09022021 (PDF, 2 MB)

15282017006 - Berli Boligtun - Planomtale rev 20052021 (PDF, 3 MB)

Berli boligtun_Merknader 1 gongs høyring samla (PDF, 3 MB)

Berli boligtun_Merknadsvurdering etter 1 gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 211 kB)

Detaljregulering for Berli Boligtun - Behandling av motsegner og ny avgrensa høyring (PDF, 293 kB)

Fylkeskommunen_Fråsegn til avgrensa høyring- trekking motsegn barn og unge,samferdsel og kulturminne (PDF, 295 kB)

Tilbakemelding frå fylkeskommunen på jordskiftesak (PDF, 262 kB)

Statens vegvesen_Uttale til avgrensa høyring av reguleringsplan for Berli Boligtun (PDF, 56 kB)

Statsforvaltaren_Fråsegn til avgrensa høyring - trekking motsegn barn og unge (PDF, 128 kB)

Berli Boligtun - Førespurnad til Statsforvaltar om å trekkje motsegn støy (PDF, 196 kB)

Statsforvaltaren-trekkje motsegn støy (PDF, 90 kB)

Støyberekning Berli Boligtun (PDF, 2 MB)

Supplerende trafikkvurderinger Berli boligtun 2020-10-26 (PDF, 3 MB)

Illustrasjonsplan rev C (PDF, 2 MB)

Detaljregulering F7 ved Nysætervatnet - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.06.2021 å leggje planforslaget Detaljregulering F7 ved Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

PS 42/21: «Planforslaget til Detaljregulering F7 ved Nysætervatnet vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Grunna sommarferie er merknadsfrist sett til 23.08.2021. Merk oversendinga med saksnummer 2020/3254.

Dokument:

15282020007 - F7 - Føresegner (PDF, 636 kB)

15282020007 - F7 - Plankart (PDF, 3 MB)

15282020007 - F7 - Planomtale (PDF, 2 MB)

Detaljregulering F7 ved Nysætervatnet - Politisk behandling før 1 gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 184 kB)

ILLUSTRASJONSPLAN - F7 FJELLSÆTRA - DETALJREGULERING (PDF, 700 kB)

Merknader oppstartsvarsel_samla (PDF, 2 MB)

SJEKKLISTE ROS- F7 FJELLSÆTRA - DETALJREGULERING (PDF, 491 kB)

SNITT - F7 FJELLSÆTRA - DETALJREGULERING (PDF, 535 kB)

VA-rammeplan - Fjellsetra felt F7 - kartdel (PDF, 462 kB)

VA-rammeplan - Fjellsetra felt F7 - tekstdel (PDF, 2 MB)

Sak til uttale - Oppdrettsanlegg ved Bugane - Ny søknad om dispensasjon grunna endra plassering av anlegg

Hofseth Aqua AS har hatt til behandling ein dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for å kunne etablere akvakulturanlegg ved Bugane aust for Ramstad. Denne var til uttale i 2019 og var til behandling i fleire politiske møter. I kommunestyret den 15.02.2021 i sak PS 08/21 vart det gjort vedtak om godkjenning av dispensasjon med føresetnader.

Vedtaket vart påklaga og saka er sendt til Statsforvaltaren for endeleg avgjersle. Klagebehandling pågår. Samtidig har Hofseth Aqua AS førebudd søknad etter akvakulturlova. I samband med dette arbeidet har dei fått gjennomført ein skredfarevurdering for området. Denne vurderinga konkluderer med at der anlegget var søkt om plassert i dispensasjonssøknaden er utsett for snøskred og dermed kan ikkje anlegget plasseres på omsøkt stad. Hofseth Aqua har og fått tilbakemelding fra Kystverket at omsøkte areal kjem for nær hvit sektor og at det derfor må gjøres en justering av plasseringen før det kan gis tillatelse etter havne‐ og farvannsloven.

Ny dispensasjonssøknad og behandling

Hofseth Aqua har no søkt om ein ny dispensasjon frå kommuneplanen for å kunne plassere  akvakulturanlegget omtrent 500 meter lenger vest enn i tidlegare behandla dispensasjon innanfor området for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv (NFFF).

Kommunplanen seier følgande om NFFF- område:

«Sjøareal avsett til ålmenn bruk. Akvakulturanlegg kan ikkje etablerast innanfor området.

I NFFF-område som grensar inn til område for akvakultur, kan forankring av akvakulturanlegg strekke seg inn i sone for NFFF, under føresetnad av at forankringa har tilstrekkeleg djupne, er utan bøyemarkering eller anna som kan vere till hinder for skipsfarten.»

Endring av plassering utløyser behov for ei ny dispensasjonsbehandling og vedtak i kommunen. Før saka blir behandla og det blir gjort vedtak, blir saka no sendt ut på ei ny uttalerunde til aktuelle myndigheiter, interesseorganisasjonar og dei som har gjeve innpel og klager i den tidlegare dispensasjonssaken.

Det blir då mogleg å kome med ny uttale til saka eller gje tilbakemelding at de vil vidareføre tidlegare innsendt merknader om den framleis har relevans for saka, eventuelt med tilleggsmerkad knytt til ny plassering/tilhøve.

Etter uttalefristen vil kommunen gjere vedtak i dispensasjonssaka. De vil då bli opplyst om vedtaket som blir gjort med klagerett. Sidan dette då blir eit nytt enkeltvedtak, vil ikkje klagene på kommunestyrevedtak PS 08/21 automatisk bli vidareført. Om de ønsker å klage må den sendast innan 3 veker etter at de blir kjend med vedtaket eller gje tilbakemelding at de ønskjer å fremje same klage på nytt.

Ved søknadstidspunkt om ny dispensasjon så foreligg ikkje bunnkartlegging, strømmålingar, samt B og C undersøkelse av den nye plasseringa. Undersøkingar gjort for den opprinnelege lokaliseringa blir tilgjengeliggjort på denne siden.

Pågåande klagebehandling av kommunestyrevedtak PS 08/21

I behandlinga av ny dispensasjonssak vil ein vurdere om vedtak PS 08/21 kan bli omgjort eller oppheva. Då vil grunnlaget for klagebehandlinga falle bort. Statsforvaltaren vil stille klagebehandlinga i bero til behandling av ny dispensasjonssak er avgjort.

Frist for uttale til ny dispensasjonssak er: 09.07.2021

Dokument:

Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen (PDF, 3 MB)

Oversiktskart over Bugane (PDF, 471 kB)

HA Bugane Kartpakke til søknad 103148-01-001 (PDF, 3 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 3 MB)

PID 15282013002 Føresegner (PDF, 496 kB)

PID15282013002 Plankart (PDF, 4 MB)

PID15282013002 Planomtale (PDF, 255 kB)

Åkerblå - B-undersøkelse Bugane (PDF, 3 MB)

C-undersøkelse Bugane 0319 (PDF, 7 MB)

Åkerblå - Strandsoneundersøkelse Bugane (PDF, 5 MB)

Åkerblå - Korallundersøkelse Bugane HA 101419-02-000 (PDF, 6 MB)

Vedtak PS 08_21Gjenopptaking av behandling av søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til akvakulturanlegg i NFFF-område ved Bugane (PDF, 290 kB)

 

AVLYST offentleg ettersyn – Søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane i Sykkylven kommune

Sykkylven kommune annonserte i slutten av april 2021 eit offentleg ettersyn av søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, andre fiskearter § 9. Søkjer var Hofseth Aqua AS.

På grunn av behov for endring av lokalisering av anlegget blir det annonserte offentlege ettersynet avlyst. Ein kan difor ikkje gje merknader til denne søknaden.

Om det kjem ein ny eller endra søknad, blir denne lagt ut til offentleg ettersyn med ein ny merknadsfrist.

Ved spørsmål kan ein kontakte Sykkylven kommune.

Akvakultursøknad - Avlyst offentleg ettersyn (PDF, 149 kB)

 

Høyring om ruteendringsprosessen 2022 - Møre og Romsdal fylkeskommune

Høyringa gjeld den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussruter. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2022.

Den kommunale trafikknemnda tek i mot innspel frå innbyggarar, næringsverksemd, skular osb. og sender samla høyringsuttale for vår kommune innan fristen. Innspel kan sendast monica.hjelmevoll@sykkylven.kommune.no (sekretær i trafikknemnda). 

Høyringsfrist til fylkeskommunen er 9. august 2021. Innspel som skal inn i den felles uttalen får difor frist 8. august 2021.

Ruteendringsprosessen 2022 - innspel frå kommunar og operatørar (PDF, 181 kB)