Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Sak til uttale - Oppdrettsanlegg ved Bugane - Ny søknad om dispensasjon grunna endra plassering av anlegg

Hofseth Aqua AS har hatt til behandling ein dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for å kunne etablere akvakulturanlegg ved Bugane aust for Ramstad. Denne var til uttale i 2019 og var til behandling i fleire politiske møter. I kommunestyret den 15.02.2021 i sak PS 08/21 vart det gjort vedtak om godkjenning av dispensasjon med føresetnader.

Vedtaket vart påklaga og saka er sendt til Statsforvaltaren for endeleg avgjersle. Klagebehandling pågår. Samtidig har Hofseth Aqua AS førebudd søknad etter akvakulturlova. I samband med dette arbeidet har dei fått gjennomført ein skredfarevurdering for området. Denne vurderinga konkluderer med at der anlegget var søkt om plassert i dispensasjonssøknaden er utsett for snøskred og dermed kan ikkje anlegget plasseres på omsøkt stad. Hofseth Aqua har og fått tilbakemelding fra Kystverket at omsøkte areal kjem for nær hvit sektor og at det derfor må gjøres en justering av plasseringen før det kan gis tillatelse etter havne‐ og farvannsloven.

Ny dispensasjonssøknad og behandling

Hofseth Aqua har no søkt om ein ny dispensasjon frå kommuneplanen for å kunne plassere  akvakulturanlegget omtrent 500 meter lenger vest enn i tidlegare behandla dispensasjon innanfor området for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv (NFFF).

Kommunplanen seier følgande om NFFF- område:

«Sjøareal avsett til ålmenn bruk. Akvakulturanlegg kan ikkje etablerast innanfor området.

I NFFF-område som grensar inn til område for akvakultur, kan forankring av akvakulturanlegg strekke seg inn i sone for NFFF, under føresetnad av at forankringa har tilstrekkeleg djupne, er utan bøyemarkering eller anna som kan vere till hinder for skipsfarten.»

Endring av plassering utløyser behov for ei ny dispensasjonsbehandling og vedtak i kommunen. Før saka blir behandla og det blir gjort vedtak, blir saka no sendt ut på ei ny uttalerunde til aktuelle myndigheiter, interesseorganisasjonar og dei som har gjeve innpel og klager i den tidlegare dispensasjonssaken.

Det blir då mogleg å kome med ny uttale til saka eller gje tilbakemelding at de vil vidareføre tidlegare innsendt merknader om den framleis har relevans for saka, eventuelt med tilleggsmerkad knytt til ny plassering/tilhøve.

Etter uttalefristen vil kommunen gjere vedtak i dispensasjonssaka. De vil då bli opplyst om vedtaket som blir gjort med klagerett. Sidan dette då blir eit nytt enkeltvedtak, vil ikkje klagene på kommunestyrevedtak PS 08/21 automatisk bli vidareført. Om de ønsker å klage må den sendast innan 3 veker etter at de blir kjend med vedtaket eller gje tilbakemelding at de ønskjer å fremje same klage på nytt.

Ved søknadstidspunkt om ny dispensasjon så foreligg ikkje bunnkartlegging, strømmålingar, samt B og C undersøkelse av den nye plasseringa. Undersøkingar gjort for den opprinnelege lokaliseringa blir tilgjengeliggjort på denne siden.

Pågåande klagebehandling av kommunestyrevedtak PS 08/21

I behandlinga av ny dispensasjonssak vil ein vurdere om vedtak PS 08/21 kan bli omgjort eller oppheva. Då vil grunnlaget for klagebehandlinga falle bort. Statsforvaltaren vil stille klagebehandlinga i bero til behandling av ny dispensasjonssak er avgjort.

Frist for uttale til ny dispensasjonssak er: 09.07.2021

Dokument:

Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen (PDF, 3 MB)

Oversiktskart over Bugane (PDF, 471 kB)

HA Bugane Kartpakke til søknad 103148-01-001 (PDF, 3 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 3 MB)

PID 15282013002 Føresegner (PDF, 496 kB)

PID15282013002 Plankart (PDF, 4 MB)

PID15282013002 Planomtale (PDF, 255 kB)

Åkerblå - B-undersøkelse Bugane (PDF, 3 MB)

C-undersøkelse Bugane 0319 (PDF, 7 MB)

Åkerblå - Strandsoneundersøkelse Bugane (PDF, 5 MB)

Åkerblå - Korallundersøkelse Bugane HA 101419-02-000 (PDF, 6 MB)

Vedtak PS 08_21Gjenopptaking av behandling av søknad om dispensasjon frå kommuneplanen til akvakulturanlegg i NFFF-område ved Bugane (PDF, 290 kB)

 

AVLYST offentleg ettersyn – Søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane i Sykkylven kommune

Sykkylven kommune annonserte i slutten av april 2021 eit offentleg ettersyn av søknad om ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Bugane til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, andre fiskearter § 9. Søkjer var Hofseth Aqua AS.

På grunn av behov for endring av lokalisering av anlegget blir det annonserte offentlege ettersynet avlyst. Ein kan difor ikkje gje merknader til denne søknaden.

Om det kjem ein ny eller endra søknad, blir denne lagt ut til offentleg ettersyn med ein ny merknadsfrist.

Ved spørsmål kan ein kontakte Sykkylven kommune.

Akvakultursøknad - Avlyst offentleg ettersyn (PDF, 149 kB)

 

Høyring om ruteendringsprosessen 2022 - Møre og Romsdal fylkeskommune

Høyringa gjeld den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussruter. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2022.

Den kommunale trafikknemnda tek i mot innspel frå innbyggarar, næringsverksemd, skular osb. og sender samla høyringsuttale for vår kommune innan fristen. Innspel kan sendast monica.hjelmevoll@sykkylven.kommune.no (sekretær i trafikknemnda). 

Høyringsfrist til fylkeskommunen er 9. august 2021. Innspel som skal inn i den felles uttalen får difor frist 8. august 2021.

Ruteendringsprosessen 2022 - innspel frå kommunar og operatørar (PDF, 181 kB)

 

Høyring - Ny forskrift om utvida bandtvang for hund

 

I medhald av forvaltningslova § 37 vert framlegg til ny lokal forskrift om utvida bandtvang for hund sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Viss du har merknadar til forskrifta, sender du desse skriftleg til Sykkylven kommune innan 24. mai 2021.

Merknadar kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk oversendinga med saksnummer 21/916.

Bakgrunn for saka:

Gjeldande forskrift om utvida bandtvang for hund i Sykkylven kommune dekkjer ikkje alle område med beitande bufe. Dette har ført til utfordringar for landbruket i beitesesongen. Av omsyn til landbruksnæringa er det difor behov å oppdatere forskrifta. Administrasjonen ønskjer samtidig å nytte høve til å endre oppbygginga i forskrifta slik at ho vert meir systematisk.

Dokument: 

Utkast til ny forskrift om utvida bandtvang for hund, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal (PDF, 195 kB) 

Protokoll frå møte i nærings- og utviklingsutvalet (PDF, 234 kB) 

Gjeldande forskrift om utvida bandtvang, Lovdata 

 

Detaljregulering F23 ved Fitjalia - Varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-3, varslast det her oppstart av planarbeid for detaljregulering av hyttefelt F23 i Fitjalia ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune.

Grunneigar av gnr./bnr.: 33/1, 33/2, 33/3, 33/6, 33/7 er forslagsstillar for hyttefelt F23.

Merknader som kan ha verknad for planarbeidet kan sendast elektronisk via e-post: renate.giske@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund.

Merknadsfrist er satt til 30.04.2021.

Alle mottatte dokument blir sendt kommunen saman med planforslaget.

Nærmare informasjon kan ein få hos Asplan Viak AS, tlf. 92032299

Dokument:

Varsel om oppstart detaljregulering (PDF, 585 kB)

Referat Oppstarsmøte (PDF, 587 kB)

Planinitiativ Hyttefelt F23 Nysætervatnet 09022021 (PDF, 934 kB)

 

Detaljregulering for Haugbukta - Melding om eigengodkjenning med klagerett

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 15.03.2021, Detaljregulering for Haugbukta (planid 15282019002), jamfør føresegner, plankart og planomtale revidert 02.02.2021.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg som siste vedlegg.

Merk eventuell klage med saksnr. 2019/405.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Detaljregulering for Haugbukta - Vedtak eigengodkjenning (PDF, 216 kB)

15282019002-Haugbukta-Planføresegner rev 02022021 (PDF, 206 kB)

15282019002-Haugbukta-Plankart rev 02022021 (PDF, 774 kB)

15282019002-Haugbukta-Planomtale rev 02022021 (PDF, 5 MB)

Merknader frå 1 gongs høyring_samla (PDF, 3 MB)

Haugbukta_Merknadsvurdering etter 1 gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 203 kB)

Statsforvaltaren-Trekking av motsegn-Detaljregulering Haugbukta (PDF, 78 kB)

Støyrapport Haugbukta rev 02022021 (PDF, 2 MB)

Notat om refleksjonsstøy_SWECO (PDF, 674 kB)

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

 

Høyring - Forskrift om vass- og avløpsgebyr

 

Kommunen vil gjere endring på Forskrift av 20 november 2006 nr. 1742 om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. Hovudtanken med endringa er å syte for ei betre systematisering i forskrifta. Mange av føresegnene i gjeldande forskrift er lange og tunge å få oversikt over, og enkelte paragrafer regulerer fleire tilhøve i ei og same føresegn. Forslaget tek sikte på å dele opp føresegnene i fleire føresegner og fleire kapitlar slik at det blir lettare å orientere seg i ho. Endringa gjer at vi vel å utarbeid ny forskrift. Dette fordi vi legg om systemet heilt og at vi innførar nokre nye reglar. Nærare informasjon vil du finne i høyringsbrevet og høyringsnotatet via lenker under. Gjennom lenkene finn du også gjeldande forskrift og gebyrregulativ og eit forslag til korleis ny forskrift om vass- og avløpsgebyr vil sjå ut.

Høyringsfrist: 15.04.2021.

VA 1 - Endring av forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr - høyringsbrev (70858) (PDF, 191 kB)

VA 2 - Høyringsnotat til ny forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr (L)(71016) (PDF, 839 kB)

VA 3 - Forslag til ny forskrift om vass og avløpsgebyr (L)(71017) (PDF, 291 kB)

VA 4 - Forskrift av 20 nov. 2006 nr. 1742 om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal (L)(71018) (PDF, 147 kB)

VA 5 - Gebyrregulativ for vatn og avløp Sykkylven kommune (L)(71019) (PDF, 82 kB)

 

 

Høyring - Forskrift om gjennomføring av gebyr for lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Sykkylven kommune

 

Kommunen vil gjere endringar på gjennomføringsreglane for feie- og tilsynsgebyr i gjeldande Gebyrregulativ Tekniske tenester Sykkylven kommune. Med endringane ønsker vi å få klarare reglar kring dei forskjellige tilhøva ved feie- og tilsynsgebyret. Endringa gjer at vi utarbeider ny forskrift for gjennomføringsreglane og let sjølve gebyrsatsane gå fram av gebyrregulativet. Nærare informasjon vil du finne i høyringsbrevet og høyringsnotatet via lenkene under. Det er lagt med forslag til korleis ny forskrift og nytt gebyrregulativ for feie- og tilsynsgebyr vil sjå ut.

Høyringsfrist: 15.04.2021 

Merknadar kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no . Merk oversendiga med saksnummer 20/1346. 

FT 1 - Høyringsbrev til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr (57313) (PDF, 164 kB)

FT 2 - Høyringsnotat gjennomføringsforskrift feie- og tilsynsgebyr (L)(71010) (PDF, 513 kB)

FT 3 - Forskrift om gjennomføring av feie- og tilsynsgebyr (L)(71011) (PDF, 244 kB)

FT 4 - Forslag gebyrregulativ for feie- og tilsynsgebyr (L)(71012) (PDF, 133 kB)

FT 5 - Gebyrregulativ tilsyn og feiing (L)(71013) (PDF, 30 kB)

 

 

Kunngjering

Avgjerd i motsegnsak til kommunedelplan sentrum-Ikornnes.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bustadareal BU2 Åsgarden. 

 

Sykkylven kommunestyre vedtok 12.12.2019 Kommunedelplan for sentrum-Ikornnes, med unntak av bustadområde BU2 Åsgarden. For dette arealet vart motsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune ståande uløyst. Saka  vart oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til avgjerd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 25.februar 2021 gjort følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova  § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sykkylven kommunestyre sitt vedtak 16.desember 2019 om å sette av område BU2 til bustadføremål i kommunedelplan for Sykkylven sentrum - Ikornnes.

 

Trafikkregulering i og inn mot sentrumskvaderaturen

Kunngjeringstekst