Aktuelt

04.04.2022 09.22

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Kunngjering om oppstart av planarbeid - F17B og F18 Nysætervatnet, Fjellsætra 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det varlsa om oppstart av privat reguleringsarbeid. 

Spørsmål og merknader til planarbeidet sendast skrifteleg innan 18.06.2022 til Oppmålingstjenester AS.

Fullstendig kunngjering om oppstart detaljregulering  (PDF, 521 kB)
Referat førehandskonferanse  (PDF, 251 kB)

Varsel om oppstart detaljregulering for F25 ved Nysætervatnet Drabløsmarka - gnr. 25 bnr. 4, 5, 7, 121, og 122 med fleire

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Drabløsmarka – gnr. 25 bnr. 4, 5, 7, 121 og 122 med flere – Sykkylven kommune.

Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger og nødvendig infrastruktur iht. kommunedelplanen. Området skal planlegges med tomter for enkelthytter, og en ønsker å utvikle området i tråd med høyder og utnyttelsesgrad gitt i Kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet.
Deler av området (nordvestlig del) er regulert i reguleringsplan for lysløypa, men tas med i planområdet for å angi tomtedelinger og reguleringsbestemmelser.

Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

Planområdet er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 06.04.2022. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan også sees på websidene www.proess.no.

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstillere. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 14.06.2022. 

Oppstarsmelding offentleg (PDF, 55 kB)
A: Kart som viser planavgrensning ift. grunnkart (PDF, 2 MB)
B: Kart som viser planavgrensning ift. gjeldende kommunedelplan (PDF, 2 MB)
C: Kart som viser planavgrensning ift. gjeldende reguleringsplaner (PDF, 2 MB)
D: Kart som viser planavgrensning ift. ortofoto (PDF, 3 MB)
E: Oversiktskart målestokk 1:25000 (PDF, 409 kB)
F: Referat oppstartsmøte (PDF, 309 kB)

Kunngjering om planvedtak - løypeplan

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 4.4.2022, sak 20/22,  Løypeplan for områda kring Nysætervatnet, PlanID 15282018002. 

Plandokumenta er: 

Løypeplan Planomtale vedtak 04.04.22 (PDF, 2 MB)

Løypeplan Plankart 04.04.2022 (PDF, 4 MB)

Kommunestyret sak 20/22:  Løypeplan slutthandsaming Kst sak 20-22 (PDF, 3 MB)

Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast, jfr plan- og bygningslova § 11-15.

Varsel om oppstart detaljregulering for oppstart detaljregulering for Nygardstranda - Hundeidvik - gbnr. 54/21 og 32 - Sykkylven kommune

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Nygardstranda – Hundeidvik - gbnr. 54/21 og 32 – Sykkylven kommune.

Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av boliger, fritidsboliger, naust og nødvendig infrastruktur iht. kommuneplanen. Man ser for seg en blanding av frittliggende og konsentrert boligbebyggelse i området avsatt til bolig- og fritidsboligbebyggelse. Deler av sjøområdet er medtatt for å vurdere muligheten for etablering av flytebrygger etc.

Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

Planområdet er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 16.02.2022. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan også sees på websiden til www.proess.no. 

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innan 30.05.2022.

Dokument: 

Oppstartsmelding offentleg. (PDF, 52 kB)
A: Kart som viser planavgrensning ift.grunnkart. (PDF, 2 MB)
B: Kart som viser planavgrensning ift. gjeldende kommuneplan. (PDF, 2 MB)
C: Kart som viser planavgrensning ift. ortofoto og oversiktskart.  (PDF, 3 MB)
D: Oversiktskart målestokk 1:10000. (PDF, 359 kB)
E: Referat oppstartsmøte. (PDF, 5 MB)
 

Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 25.04.2022 å leggje planforslaget Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10 ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

PS 24/22:

«Planforslaget til Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10 vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.

Nærings- og utviklingsutvalet er bekymra for den høge utnyttingsgrada.

Nærings- og utviklingsutvalet ber om at norma for tomtestorleiken vert sett til 2,3 daa i staden for 1,8 daa.

Medteken del av F10 vert vurdert teken ut av detaljreguleringsplanen for F26B.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist sett til 10.06.2022.

Merk oversendinga med saksnummer 2021/2767.

Dokument:

Detaljregulering F26B aust for Tudalselva og del av F10 - Politisk behandling før 1. gongs høyring (PDF, 2 MB)

15282018003 - F26B og del av F10 - Føresegner 070422 (PDF, 174 kB)

15282018003 - F26B og del av F10 - Plankart 070422 (PDF, 3 MB)

15282018003 - F26B og del av F10 - Planbeskrivelse 070422 (PDF, 4 MB)

FJELLSÆTRA F26B - OVERORDNET VA plan 2022 (PDF, 4 MB)

Omfang av grøntområde på LF17 (PDF, 525 kB)

FJELLSÆTRA F26B - INNSPEL TIL OPPSTARTMELDING (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - OPPSUMMERING KOMMUNENS TILBAKEMELDING (PDF, 147 kB)

FJELLSÆTRA F26B - SJEKKLISTE ROS (PDF, 419 kB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT naturmangfold (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 1 (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 2 (PDF, 4 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 3 (PDF, 3 MB)

FJELLSÆTRA F26B - RAPPORT Flomvurdering - DEL 4 (PDF, 2 MB)

FJELLSÆTRA F26B - HELNINGSKART-PROFIL 300322 (PDF, 2 MB)

FJELLSÆTRA F26B - VEGPROFILER 300322 (PDF, 532 kB)

Ny forskrift om utvida bandtvang for hund i Sykkylven kommune - 2. høyring

I politisk møte den 14.03.2022 (sak 17/22) vedtok Nærings- og utviklingsutvalet (NU) å legge ut revidert utkast til ny forskrift om utvida bandtvang for hund til 2. gongs høyring.

Viss du har merknadar til forskrifta, sender du desse skriftleg til Sykkylven kommune innan 28. april 2022. Merknader kan sendast på e-post til: postmottak@sykkylven.kommune.no eller til postadresse: Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Dokument: 

Varslingsbrev (PDF, 495 kB) 

Vedlegg 1 - Forslag til ny forskrift (PDF, 548 kB)

Vedlegg 2 - Møteprotokoll med saksutgreiing (NU sak 17/22) (PDF, 5 MB)

Vedlegg 3 - Beitekart (PDF, 3 MB)

Detaljregulering BS22, Sykkylven sentrum

Formål med detaljreguleringsplanen
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av dagligvarebutikk i sør og videreutvikling av kommunalt areal på den nordlige delen av området. Hele området BS22 og noe tiltstøtende areal mot sjøen i områdeplanen vil være en del av detaljreguleringsplanen. I tillegg ønsker kommunen å videreføre gangforbindelsen langs sjøen mot Aureelva.
 

Parallell plan- og byggesak
Iht. Plan- og bygningslovens § 12-15 og i samråd med Sykkylven kommune, vil det bli gjennomført felles behandling av planforslaget og rammesøknad for dagligvarebutikken.

Ansvarlige i planarbeidet
Tiltakshaver for planen er REN Sykkylven AS. Plankonsulent er Kibsgaard-Petersen AS.

Forarbeid og kommunestyrets vedtak
Det er gjennomført en egen prosess for plassering av dagligvarebutikken i området. I arbeidet ble det utredet forskjellige alternative plasseringer der fordeler og ulemper ble belyst.
14.02.2022 vedtok Sykkylven kommunestyre at alternativ «sør parallell butikk» skal legges til grunn for videre forhandling og detaljplanlegging av kaiområdet.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet skal sendes skriftlig innen 30.03.2022 til:
Kibsgaard-Petersen AS
Grimmergata 2
6002 Ålesund
eller som epost til firmapost@k-p.no. Emnet i eposten skal inneholde «Innspill detaljreguleringsplan BS22, Sykkylven sentrum».

Dokument:

20220302 Varslingsbrev (PDF, 952 kB)

vedlegg 1 Planinitiativ 20211105 (PDF, 385 kB)

vedlegg 2 Referat oppstartsmøte 20220224 (PDF, 425 kB)

vedlegg 3 Oversiktskart 20220223 (PDF, 2 MB)

vedlegg 4 Annonse Nyss 20220302 (PDF, 4 MB)

Detaljregulering Fjordkrona - Kunngjering eigengodkjenning

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 14.02.2022, Detaljregulering Fjordkrona på Aursneset (planid 15282020002), jamfør føresegner, plankart og planomtale revidert 17.01.2022.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg som lenke under. Merk eventuell klage med saksnr. 2020/2241.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering for Fjordkrona på Aursneset - Eigengodkjenningsvedtak (PDF, 775 kB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Føresegner rev 17012022 (PDF, 519 kB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Plankart rev 17012022 (PDF, 2 MB)

15282020002 -Fjordkrona på Aursneset-Planomtale rev 17012022 (PDF, 4 MB)

Merknader frå 1.gongs høyring_samla (PDF, 2 MB)

Fjordkrona_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 183 kB)

Innspel vedkomande detaljregulering Fjordkrona (BU9) Plassering av trase for gangsti til fergekai (PDF, 2 MB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - ERKLÆRING GANGSTI (PDF, 227 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - ILLUSTRASJONSPLAN 17012022 (PDF, 271 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - TERRENGSNITT A-F 17012022 (PDF, 333 kB)

FJORDKRONA PÅ AURSNESET - VA-PLANSKISSE - EL-FIBER PLANSKISSE (PDF, 946 kB)

Formannskapsdokument 07062021 (PDF, 931 kB)

ROS sjekkliste (PDF, 255 kB)

Støyberegning Fjordkrona (PDF, 715 kB)

Arkeologisk rapport (PDF, 2 MB)

vegprofiler (PDF, 2 MB)

Detaljregulering BU13 Grebstadlia - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 31.01.2022 å leggje planforslaget Detaljregulering BU13 Grebstadlia ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

«Planforslaget til Detaljregulering BU13 Grebstadlia (planid 15282020004) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 18.03.2022.

Merk oversendinga med saksnummer 2020/4003.

Dokument:

Detaljregulering BU13 Grebstadlia - Politisk behandling før 1.gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 558 kB)

15282020004-Grebstadlia BU13-Føresegner (PDF, 144 kB)

15282020004-Grebstadlia BU13-Plankart (PDF, 3 MB)

15282020004-Grebstadlia BU13-Planomtale (PDF, 6 MB)

BU13 flaumfarevurdering Sunnfjord Geocenter (PDF, 2 MB)

BU13 flomvurdering Norconsult (PDF, 3 MB)

BU13 illustrasjonsplan (PDF, 370 kB)

BU13 innspel til oppstart (PDF, 489 kB)

BU13 sjekkliste ROS (PDF, 422 kB)

BU13 terrengprofil A-E (PDF, 3 MB)

BU13 VA-plan (PDF, 2 MB)

BU13 arkeologisk rapport 2020 (PDF, 8 MB)

Detaljregulering fortau Blindheim-Tynes

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid på endring frå gang- og sykkelveg til fortau ved kv1046 Blindheim – Tynes.
Nordplan AS utarbeidar planen på oppdrag for Sykkylven kommune.

Planområdet omfattar ei strekning av kv1046 frå krysset med Tynesvegen og bort til bensinstasjonen på Blindheim. Formålet med planen er å detaljregulere ei fortausløysing langs Kyrkjevegen. I den nye planen vil ein endre gang- og sykkelvegen i eksisterande plan til fortau, frå krysset ved Tynesvegen og bort til krysset ved Blindheimsvegen. Den gamle løysinga med gang- og sykkelveg er mykje meir plasskrevjande enn ei løysing med fortau. Med denne løysinga vil ein kunne minimere inngrepa i eigedomane langs den kommunale vegen.

Det vert med dette gitt høve til å kome med innspel og merknader til planarbeidet. Etter at merknadsfristen er ute vil vi gå gjennom innkomne merknader og utarbeide eit planforslag.
Grunneigarar og aktuelle partar blir tilskrivne når planforslaget blir lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Partane får då høve til å uttale seg til planforslaget.

Frist for merknadar og innspel er sett til 02.03.2022.
Innspel og merknadar skal vere skriftlege og sendast enten pr. e-post til mkb@nordplan.no eller i brev til Nordplan AS, avd. Ålesund, Notenesgata 14, 6002 Ålesund.
Eventuelle spørsmål kan rettast til underteikna på mail mkb@nordplan.no eller tlf. 92 04 65 23.

Dokument:

Brev oppstartsvarsel (PDF, 588 kB)

Plangrense til oppstartsvarsel (PDF, 402 kB)

Signert referat førehandskonferanse (PDF, 851 kB)

 

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram: «Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune»

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for en felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i fjordområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken for sjøarealene i Fjord, Stranda og Sykkylven kommune. Sjøarealplanen skal bli en juridisk bindende plan per kommune på kommuneplannivå.

Planprogram

Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune utarbeides som kommunale arealplaner (tre kommunedelplaner) og krever konsekvensutredning og planprogram. Forslag til planprogram beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen.

Planprogrammet beskriver også formålet med planarbeidet, rammer og styringssignaler, og redegjør for prosess og medvirkning i planarbeidet. Fastsatt planprogram skal avklare hva som skal utredes i konsekvensutredningen.

Merknader til planarbeid og planprogram

Innspill til planarbeidet og /eller planprogrammet sendes Henning Larsen Trondheim/ Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller trude.lian@henninglarsen.com innen 14.02.2022

For spørsmål knyttet til arbeidet i Sykkylven kommune kan følgende kontaktes:

Arild Sunde Rinnan (arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no)

Folkemøte

Det inviteres til folkemøte som avholdes den 25.01.2022 kl. 19.00 – 21.00 på Rådhuset i Valldal og kommunehuset i Stordal i Fjord kommune, Storfjord kulturhus i Stranda kommune og i vestibylen på Kulturhuset i Sykkylven kommune. Det er også mulig å delta via Teams, og egen link til møtet legges ut på kommunenes hjemmesider. Velkommen!

Det presiseres at fysisk oppmøte på folkemøte gjennomføres så lenge det er i tråd med gjeldende smittevernrestriksjoner, og at alternativt vil hele folkemøte foregå digitalt. Informasjon om dette legges ut på kommunenes hjemmesider i forkant av møtet.

OPPDATERING - Referat og presentasjon frå folkemøte:

Videopresentasjon

Folkemøte - Felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune - Presentasjon 25.01.22 (PDF, 2 MB)

Referat folkemøte Felles sjøarealplan Fjord, Stranda og Sykkylven 25.01.22 (PDF, 108 kB)

Dokument:

Varsel om oppstart_Felles sjøarealplan (PDF, 228 kB)

Planprogram felles sjøarealplan rev 28.10.2021 (PDF, 2 MB)

 

Detaljregulering F7 ved Nysætervatnet - Melding om eigengodkjennig med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 13.12.2021, Detaljregulering for F7 ved Nysætervatnet (planid 15282020007), jamfør føresegner, plankart og planomtale revidert 29.10.2021.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg under dokument.

Merk eventuell klage med saksnr. 2020/3254.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering for F7 ved Nysætervatnet - 2 gongs politisk behandling - Framlegg om eigengodkjenning (PDF, 720 kB)

15282020007-F7-Plankart rev 29102021 (PDF, 313 kB)

15282020007-F7-Føresegner rev 29102021 (PDF, 678 kB)

15282020007-F7-Planomtale rev 29102021 (PDF, 3 MB)

Merknader 1 gongs høyring_Samla (PDF, 2 MB)

Avgrensa høyring knytt til regulering av myrflate til naturområde (PDF, 2 MB)

Godkjenning av VA-plan (PDF, 93 kB)

VA-rammeplan - Fjellsetra felt F7 - kartdel (PDF, 462 kB)

VA-rammeplan - Fjellsetra felt F7 - tekstdel (PDF, 2 MB)

NVE sitt svar - Konkret førespurnad - Informasjon om sørpeskred - Detaljreguleringsplan for Felt F7 - Areal ved Nysætervatnet - Gnr. 29 bnr. 14 m.fl (PDF, 548 kB)

ILLUSTRASJONSPLAN - F7 FJELLSÆTRA - DETALJREGULERING (PDF, 797 kB)

SNITT - F7 FJELLSÆTRA - DETALJREGULERING (PDF, 632 kB)

SJEKKLISTE ROS- F7 FJELLSÆTRA - DETALJREGULERING (PDF, 491 kB)

Skredfarevurdering hyttetomter, Fjellsetra (PDF, 808 kB)