Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering for Fauskelia - Varsel om oppstart

Jf. plan- og bygningsloven, §12-8 og §12-14 varslast det oppstart av privat reguleringsarbeid for Fauskelia, gnr 3 bnr 10, 75-77, 92- 94 – Sykkylven kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende bustadformål, enebustadar. I tillegg vil man legge til rette for leikeplass og tilkomstveg.

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 9.12.2020. Berørte grunneiere og naboer varslas direkte i eige brev.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspel til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innan 10.02.2021.

Dokument:

Oppstartsmelding offentlige (PDF, 128 kB)

Vedlegg A (PDF, 109 kB)

Vedlegg B (PDF, 713 kB)

Vedlegg C (PDF, 433 kB)

Vedlegg D (PDF, 5 MB)

Planstrategi 2020-2023 og Planprogram for kommuneplan - samfunnsdelen

Kommunestyret vedtok 14.12.2020 å legge forslag til planstrategi for perioden fram til 2023 og Planprogram for kommuneplan - samfunnsdelen, ut til offentleg høyring.

Lenke til plandokumentet:  Planstrategi 2020-2023 Planprogram samfunnsplan Kst 14.12.2020 (PDF, 613 kB)

Høyringsfrist er 6.februar 2021.

Merknader til planstrategi eller planprogram kan sendast postmottak@sykkylven.kommune.no , eller pr post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.  

 

Trafikkregulering i og inn mot sentrumskvaderaturen

Kunngjeringstekst 

 

Detaljregulering BU13 Grebstadlia - Varsel om oppstart

Jf. plan- og bygningsloven, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Grebstadlia BU13 – del av gbnr. 7/12 – Sykkylven kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for både frittliggende og konsentrert boligformål. Man ser for seg tilrettelegging for eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og eneboliger i rekke. I tillegg vil man legge til rette for lekeplass og internveger.

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 08.01.2021.

Dokument:

20184-Oppstartsmelding offentlige (PDF, 118 kB)

20184-VEDLEGG A (PDF, 2 MB)

20184-VEDLEGG B (PDF, 361 kB)

20184-VEDLEGG C (PDF, 332 kB)

20184-VEDLEGG D (PDF, 5 MB)

 

Løypeplan for områda kring Nysætervatnet - 1.gongs høyring

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.11.2020 å leggje planforslaget Løypeplan for områda kring Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Plandokumenta er elektronisk tilgjengelege på heimesida til kommunen under «Høyringar». 
Føresegner, plankart og planomtale er tilgjengeleg på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Ein gjer merksam på at løypeplanen kun omhandlar løypetrasar, og ingen andre arealføremål. 

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 
Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 25.01.2021. 
 

Dokument:

Løypeplan Planomtale m føresegner Høyringsutkast 03.11.20 (PDF, 4 MB)

Løypeplan Plankart - Høyringsutkast 09.11.2020 (PDF, 4 MB)

 

 

Detaljregulering for F21 ved Nysætervatnet - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.11.2020 å leggje planforslaget Detaljregulering for F21 ved Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Plandokumenta er elektronisk tilgjengelege på heimesida til kommunen under «Høyringar». 
Føresegner, plankart og planomtale er tilgjengeleg på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.
 
Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 
Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 08.01.2021. 
Merk oversendinga med saksnummer 2019/431.

Dokument:

Detaljregulering F21 ved Nysætervatnet - Politisk behandling før 1 gongs høyring (PDF, 182 kB)

15282017005 - F21 - Føresegner (PDF, 134 kB)

15282017005 - F21 - Plankart (PDF, 2 MB)

15282017005 - F21 - planomtale-okt2020 (PDF, 3 MB)

15282017005 - F21 - VA-plan Kartdel (PDF, 2 MB)

15282017005 - F21 - VA-plan tekstdel-sept-2020 (PDF, 60 kB)

15282017005-Arkeologisk rappor (PDF, 2 MB)t

15282017005-Flomvurdering (PDF, 528 kB)

15282017005-Nye veger (PDF, 452 kB)

Innspel til oppstartsvarsel (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

 

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar for kommunane på Sunnmøre

Handlingsplanen er klar for høyring og politisk handsaming. 

Innspel og kommentarar til planen sendast til:  Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund eller postmottak@alesund.kommune.no

Tilbakemeldingsfrist: 1. desember 2020.

Dokument:

Høyringstekst om handlingsplan mot vald (PDF, 788 kB)

Høyringsutkast felles handlingsplan mot vald i nære relasjoner (PDF, 32 MB)

 

 

Detaljregulering for Haugbukta - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 19.10.2020 å leggje planforslaget Detaljregulering for Haugbukta ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Plandokumenta er elektronisk tilgjengelege på heimesida til kommunen under «Høyringar». 
Føresegner, plankart og planomtale er tilgjengeleg på Servicetorget og Sykkylven bibliotek. 

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 04.12.2020. 
Merk oversendinga med saksnummer 2019/405.

Dokument:

15282019002-Haugbukta-Planomtale rev 05102020 (PDF, 12 MB)

15282019002-Haugbukta-Planføresegner rev 05102020 (PDF, 714 kB)

15282019002-Haugbukta-Plankart rev 05102020 (PDF, 501 kB)

15282019002-Haugbukta-Planomtale rev 05102020 (PDF, 12 MB)

kopi av innkomne merknader (PDF, 3 MB)

Innspel oppsummering rev 051020 (PDF, 311 kB)

ROS sjekkliste Haugbukta 1852020 (PDF, 343 kB)

snitt og perspektiv 13052020 (PDF, 5 MB)

Dags maskin dokumentasjon fylling Haugbukta 2003- 2018 (PDF, 571 kB)

geoteknisk datarapport komplett EraGeo (PDF, 38 MB)

geoteknisk prosjekteringsrapport til forprosjekt komplett EraGeo (PDF, 15 MB)

miljøteknisk grunnundersøkelse WSP 02042020 (PDF, 4 MB)

møtereferat Fylkeskommunen 10032020 (PDF, 167 kB)

oppskylling av flodbølge - revidert vurdering for deler av Sykkylven sentrum 2015 (PDF, 4 MB)

Støyrapport Haugbukta rev 05102020 (PDF, 6 MB)

VA-plan Riksheim Consulting 26032020 (PDF, 4 MB)
 

Detaljregulering for Djupedalen industriområde - Varsel om oppstart

I medhald av plan- og bygningsloven §12-8 varslas det oppstart av detaljregulering for Djupedalen
industriområde i Velledalen i Sykkylven kommune. Detaljreguleringa blir laga av Hole
Maskiner AS på vegne av tiltakshaver Tregardane AS v/Norman Hole. Hovedformålet er å
tilrettelegge for næring med kontor- og lagerlokal, verkstad og oppstillingsplass for
anleggsutstyr på tomta med gnr/bnr 26/11. Reguleringsplanen kan også påverke eigedomane
26/1,2,4-7,9-10,13.

Eventuelle spørsmål, innspel eller merknader angåande vidare
planarbeid skal vere skriftleg og kan sendast til:

Hole Maskiner AS
Sykkylvsvegen 1551,
6220 Straumgjerde
Eller på e-post til helga@hole-maskiner.no.

Frist for å komme med innspel til dette varselet er satt til 18.11.20.

Dokument:

varsel om oppstart brev (PDF, 413 kB)

vedlegg A Kart som viser planbegrensning ift (PDF, 118 kB)

vedlegg B Planbegrensning ift (PDF, 2 MB)

vedlegg C Kart som viser planbegrensning ift (PDF, 2 MB)

vedlegg D Referat førehandskonferanse_Detaljregulering Djupedalen (PDF, 4 MB)

Detaljregulering for felt 7 ved Nysætervatnet – del av gbnr. 29/14 med fleire – Varsel om oppstart

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for felt F7 ved Nysætervatnet - del av gbnr. 29/14 med fleire – Sykkylven kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbustadar samt parkeringsplass innanfor felt F7 og o_P. Ein ser for seg ei blanding av frittliggande og konsentrerte fritidsbustadar. Som ein del av planarbeidet vil ein også vurdere området opp mot elva i nord. Dette er i kommunedelplanen avsatt til LNF. Området er i dag adkomstområde for to eksisterende hytter og øvrig areal avsatt til fritidsbustadar i kommunedelplanen.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspel til det igangsatte planarbeidet skal vere skriftleg (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettast til proESS AS, innan 25.09.2020.

Dokument:

 

Detaljregulering for Fjordkrona på Aursneset (BU9)- Varsel om oppstart

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for gnr. 1 bnr. 1, Fjordkrona på Aursneset i Sykkylven kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ein kombinasjon av enebustader, 2- mannsbustader og 4-mannsbustader, samt for infrastruktur, lekeareal og friareal. I tillegg vil regulert tursti vest for byggeområdet bli vidareført, samt planteknisk opprydding for tilgrensende arealer.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innan 21.08.2020.

Dokument:

 

Kunngjering av Hovudplan avløp Sykkylven kommune 2020 – 2029. 


Nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune vedtok den 11.05.2020 i sak 34/20 å kunngjere hovudplan avløp 2020-2029. Du kan lese den her (PDF, 12 MB).Høyringsfrist er sett til 25.august 2020. 

 

Medverknad til klima og energiplanarbeidet

 

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meinar er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på. Frist for å svare er fra no og fram til ferien. Svara vil bli analysert og systematisert før resultatet blir publisert i august. Takk for at du bryr deg .

https://response.questback.com/sunnmreregionrdiks/bubauiugfy

Svara blir sendt til: 

Sunnmøre Regionråd IKS 
Einar Haram  
Siv.ing/ prosjektleder energieffektivisering 
Mobnr 90118717