Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Sak til uttale/høyring - Dispensasjon frå kommuneplan for etablering av fiskeoppdrett ved Bugane

Hofseth Aqua søker Sykkylven kommune om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel frå 2013, for å kunne etablere eit fiskeoppdrettsanlegg ved Bugane aust for Ramstadvika. Området er i dag avsett til «Område for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv» til ålmenn bruk. Innanfor desse områda kan ein ikkje etablere akvakulturanlegg ifølge planen.

Før saka vert behandla legg kommunen søknaden ut til ei avgrensa høyring slik at offentlege mynde, interesseorganisasjonar og private har anledning til å uttale seg.

Frist for uttale er 21. august 2019

Dokument knytt til saka:

 

Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å
leggje planforslaget Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget til Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen (planid 15282016004) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11,  på vilkår at planforslaget blir endra i samsvar med overordna plan med 2 parkeringsplasser til kvar fritidsbustad, ved brøyting vinter eller ved evigvarande tinglyst rett til parkering.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er torsdag 04.09.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2016/993.

Dokument knytt til saka:

Energi- og klimaplan - Kunngjering om planoppstart og høyring av forslag til planprogram.

Sykkylven kommunestyre har,  i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 11-12 og vedteken planstrategi, vedtatt å kunngjere oppstart av arbeid med ny tematisk kommunedelplan for klima- og energi.

Samstundes legg ein framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. 

Merknader til planoppstart og planprogrammet skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset , Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no innan 07.09.2019. 

Forslag til planprogram. (PDF, 384 kB)

 

Detaljregulering sentrumskule Sykkylven - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering sentrumskule Sykkylven ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget til detaljregulering sentrumskule Sykkylven (Planid 15282017003) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11.

Protokolltillegg:
Nærings- og utviklingsutvalet er uroa for om der er nok parkeringsplassar ved sentrumsskulen.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er fredag 30.08.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2017/970.

Dokument knytt til saka:

Detaljregulering for del av Grebstadvegen - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering for del av Grebstadvegen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget for del av Grebstadvegen (planid 15282018001) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er onsdag 28.08.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2018/389.

Dokument knytt til saka: