Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering Haugbukta - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljreguleringsplan på vegne av Haugbukta AS v/ HIG Eiendomsforvaltning AS. Planområdet er i gjeldande områdeplan for Sykkylven sentrum (20.6.16) sett av til sentrumsføremål, og detaljreguleringa vil i store trekk følgje overordna plan. Føremål med planarbeidet er å legge til rette for daglegvarebutikk og tre etasjar med leilegheiter over butikkarealet. 

Nordplan AS er plankonsulent. Eventuelle innspel til planarbeidet skal sendast til Nordplan AS v/ Johan Gustavsson, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller pr. e-post til jg@nordplan.no.

Frist for innspel er 11.11.19.

Dokument knytt til saka:

 

Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å
leggje planforslaget Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget til Detaljregulering for Drotninghaugstølen og Lastølen (planid 15282016004) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11,  på vilkår at planforslaget blir endra i samsvar med overordna plan med 2 parkeringsplasser til kvar fritidsbustad, ved brøyting vinter eller ved evigvarande tinglyst rett til parkering.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er torsdag 04.09.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2016/993.

Dokument knytt til saka:

Energi- og klimaplan - Kunngjering om planoppstart og høyring av forslag til planprogram.

Sykkylven kommunestyre har,  i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 11-12 og vedteken planstrategi, vedtatt å kunngjere oppstart av arbeid med ny tematisk kommunedelplan for klima- og energi.

Samstundes legg ein framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. 

Merknader til planoppstart og planprogrammet skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset , Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no innan 07.09.2019. 

Forslag til planprogram. (PDF, 384 kB)

 

Detaljregulering sentrumskule Sykkylven - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering sentrumskule Sykkylven ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget til detaljregulering sentrumskule Sykkylven (Planid 15282017003) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11.

Protokolltillegg:
Nærings- og utviklingsutvalet er uroa for om der er nok parkeringsplassar ved sentrumsskulen.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er fredag 30.08.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2017/970.

Dokument knytt til saka:

Detaljregulering for del av Grebstadvegen - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.06.2019 å leggje planforslaget Detaljregulering for del av Grebstadvegen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:
«Planforslaget for del av Grebstadvegen (planid 15282018001) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. Plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er onsdag 28.08.2019.
Merk oversendinga med saksnummer 2018/389.

Dokument knytt til saka: