Koronaviruset

01.10.2020 10.33

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering for Djupedalen industriområde - Varsel om oppstart

I medhald av plan- og bygningsloven §12-8 varslas det oppstart av detaljregulering for Djupedalen
industriområde i Velledalen i Sykkylven kommune. Detaljreguleringa blir laga av Hole
Maskiner AS på vegne av tiltakshaver Tregardane AS v/Norman Hole. Hovedformålet er å
tilrettelegge for næring med kontor- og lagerlokal, verkstad og oppstillingsplass for
anleggsutstyr på tomta med gnr/bnr 26/11. Reguleringsplanen kan også påverke eigedomane
26/1,2,4-7,9-10,13.

Eventuelle spørsmål, innspel eller merknader angåande vidare
planarbeid skal vere skriftleg og kan sendast til:

Hole Maskiner AS
Sykkylvsvegen 1551,
6220 Straumgjerde
Eller på e-post til helga@hole-maskiner.no.

Frist for å komme med innspel til dette varselet er satt til 18.11.20.

Dokument:

varsel om oppstart brev (PDF, 413 kB)

vedlegg A Kart som viser planbegrensning ift (PDF, 118 kB)

vedlegg B Planbegrensning ift (PDF, 2 MB)

vedlegg C Kart som viser planbegrensning ift (PDF, 2 MB)

vedlegg D Referat førehandskonferanse_Detaljregulering Djupedalen (PDF, 4 MB)

Detaljregulering for felt 7 ved Nysætervatnet – del av gbnr. 29/14 med fleire – Varsel om oppstart

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for felt F7 ved Nysætervatnet - del av gbnr. 29/14 med fleire – Sykkylven kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbustadar samt parkeringsplass innanfor felt F7 og o_P. Ein ser for seg ei blanding av frittliggande og konsentrerte fritidsbustadar. Som ein del av planarbeidet vil ein også vurdere området opp mot elva i nord. Dette er i kommunedelplanen avsatt til LNF. Området er i dag adkomstområde for to eksisterende hytter og øvrig areal avsatt til fritidsbustadar i kommunedelplanen.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspel til det igangsatte planarbeidet skal vere skriftleg (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettast til proESS AS, innan 25.09.2020.

Dokument:

 

Detaljregulering for Fjordkrona på Aursneset (BU9)- Varsel om oppstart

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for gnr. 1 bnr. 1, Fjordkrona på Aursneset i Sykkylven kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ein kombinasjon av enebustader, 2- mannsbustader og 4-mannsbustader, samt for infrastruktur, lekeareal og friareal. I tillegg vil regulert tursti vest for byggeområdet bli vidareført, samt planteknisk opprydding for tilgrensende arealer.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innan 21.08.2020.

Dokument:

 

Kunngjering av Hovudplan avløp Sykkylven kommune 2020 – 2029. 


Nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune vedtok den 11.05.2020 i sak 34/20 å kunngjere hovudplan avløp 2020-2029. Du kan lese den her (PDF, 12 MB).Høyringsfrist er sett til 25.august 2020. 

Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra - Vedtak om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 22.06.2020 fremja planforslag, Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra (planid 15282018004), jamfør føresegner og planomtale revidert 20.04.2020, plankart revidert 06.03.2020.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2019/414.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument knytt til saka:

 

Detaljregulering masseuttak Huna II - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

 

Nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune vedtok den 11.05.2020 i sak 30/20 å leggje planforslaget ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no. Merknadsfrist er 08.07.2020.

Merk oversendinga med saksnummer 2019/426.

NB! På grunn av koronastengt Servicetorg og bibliotek blir ikkje plandokument tilgjengeleg i papirutgåve.

Dokument knytt til saka:

Medverknad til klima og energiplanarbeidet

 

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meinar er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på. Frist for å svare er fra no og fram til ferien. Svara vil bli analysert og systematisert før resultatet blir publisert i august. Takk for at du bryr deg .

https://response.questback.com/sunnmreregionrdiks/bubauiugfy

Svara blir sendt til: 

Sunnmøre Regionråd IKS 
Einar Haram  
Siv.ing/ prosjektleder energieffektivisering 
Mobnr 90118717