Koronaviruset

06.04.2020 08.15

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering av Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - Varsel om oppstart

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3, og på vegne av eigarane av g/bnr. 7/45, blir det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for g/bnr. 7/45 og deler av 7/1 i Sykkylven kommune.

Målet med planarbeidet er å legge området til rette for bustader – konsentrerte småhus.

Innspel eller merknader til planarbeidet kan sendast Plot Arkitekter AS i brev, eller som e-post (jorun@plot-arkitekter.no), Merknadane vil bli referert og vurdert i samanheng med utarbeiding av eit planforslag, som blir sendt inn til kommunen. Frist for innspill er 30. april 2020. Det vil også bli mogleg å uttale seg seinare, når planforslaget blir sendt ut til offentleg ettersyn.

 

Førehandsvarsel om endring av forskrift av vass- og avløpsgebyr og forskrift om gjennomføring av gebyr for feiing og tilsyn

 

Sykkylven kommune vil gå i gang med å endre Forskrift av 20 november 2006 nr. 1742 om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal, og føresegnene i kapittel 1 i gebyrregulativet som gjennomfører gebyr for feiing og tilsyn i kommunen. Har du ønske om å komme med merknader i forkant av endringane, må slike vere sendt inn til kommunen innan 27.04.2020.

Merknadene kan sendast til postmottak@sykkylven.kommune.no eller Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Gjeldande forskrifter finn du her:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2006-11-20-1742?q=sykkylven%20kommune

https://www.sykkylven.kommune.no/_f/p1/i159f9791-f6fa-4182-891c-84c5ffd2c0a0/gebyrregulativ.pdf

 

Detaljregulering for sentrumskule Sykkylven - Melding om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 25.02.2020 fremja planforslag, Detaljregulering for sentrumsskule Sykkylven (planid 15282017003), jamfør føresegner revidert 24.01.2020, plankart revidert 10.01.2020 og planomtale revidert 23.01.2020.

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Klageinformasjon
Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne
kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.
Merk klaga med saksnr. 2019/435.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Plandokument:

 

Helse- og omsorgsplan for Sykkylven kommune til høyring

I medhald av plan- og bygningslova §4-1 og vedtak i Levekårsutvalet 19.11.2019, kunngjer Sykkylven kommune høyringsutkast til helse- og omsorgsplan. 

Høyringsfrist 28.01.2020.

Merknader kan sendast til: 

Sykkylven kommune, postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no


(publisert 27.11.2019)