Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

14/106 m.fl - Melding om vedtak - Mindre endring av kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes, frå offentleg formål til bustad og friområde - Tidlegare Aure skule

Arealformålet på og ved tidlegare Aure skule er blitt endra frå offentleg og privat tenesteyting til bustad og friområde i Kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes. Dette vart vedtatt av nærings- og utviklingsutvalet i sak PS 06/24 på møte 28.02.2024.

Følgande vedtak vart gjort:
«Med heimel i plan- og bygningslova § 11-17 godkjenner nærings- og utviklingsutvalet ei mindre endring av kommunedelplanen for Sentrum- Ikornnes. Eigedomane knytt til tidlegare Aure barneskule endrar arealformål frå “offentleg og privat tenesteyting” til “bustad” og “friområde”.»

Klagerett
Mindre endring av kommuneplan er enkeltvedtak å kan påklagast av ein part eller annan med rettsleg klageinteresse til saken. Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Om det er spørsmål knytt til saka kan saksbehandlar Arild Sunde Rinnan kontaktast på tlf. 94784689 eller arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no.
 

14_106 m.fl - Mindre endring av Kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes - Tidlegare Aure skule, frå offentleg formål til bustad og friområde (1) (PDF, 300 kB)

Innspel frå høyring_samla (PDF, 20 MB)

Skråfoto og flyfoto over Aure skule (1) (PDF, 350 kB)

Vedtak 52_23 Kommunale bygg - Tandstad barnehage, Vik skule og Aure skule - endra arealbruk (1) (PDF, 78 kB)

Kdp sentrum-Ikornnes Plankart 16.12.2019 (PDF, 15 MB)

Kdp sentrum Føresegner 16.12.2019 (PDF, 349 kB)

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

 

18/104 m.fl. - Melding om vedtak - Mindre endring av Kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes, frå offentleg til bustad og friområde - Tidlegare Vik skule

Arealformålet på og ved tidlegare Vik skule er blitt endra frå offentleg og privat tenesteyting til bustad og friområde i Kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes.
Dette vart vedtatt av nærings- og utviklingsutvalet i sak PS 17/24 på møte 29.05.2024.

Følgande vedtak vart gjort:
«Med heimel i plan- og bygningslova § 11-17 godkjenner nærings- og utviklingsutvalet ei mindre endring av kommunedelplanen for Sentrum- Ikornnes. Eigedomane knytt til tidlegare Vik barneskule endrar arealformål frå “offentleg og privat tenesteyting” til “bustad” og “friområde”. Fordeling av arealformåla kjem fram av figur 2 i saksframlegget

Klagerett
Mindre endring av kommuneplan er enkeltvedtak og kan påklagast av ein part eller annan med rettsleg klageinteresse til saken. Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Om det er spørsmål knytt til saka kan saksbehandlar Arild Sunde Rinnan kontaktast på tlf. 94784689 eller arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no.
 

18_104 m.fl - Mindre endring av Kommunedelplan for Sentrum- Ikornnes - Tidlegare Vik skule, frå offentleg formål til bustad og friområde (PDF, 358 kB)

Innspel høring Vik skule_samla (PDF, 6 MB)

Forslag til innhald på friområde Vik skule. Frå Tor Lennart Vikstad (PDF, 311 kB)

Bilde synfaring Vik skule 17.april 2024 (PDF, 3 MB)

Skråfoto og flyfoto over Vik skule (PDF, 314 kB)

Vedtak 52_23 Kommunale bygg - Tandstad barnehage, Vik skule og Aure skule - endra arealbruk (PDF, 78 kB)

Kdp sentrum-Ikornnes Plankart 16.12.2019 (PDF, 15 MB)

Kdp sentrum Føresegner 16.12.2019 (PDF, 349 kB)

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

 

1.gongs høyring og offentleg ettersyn av Detaljegulering F25, Drabløsmarka

Nærings- og utviklingsutvalet vedtok den 24.04.2024 å legge «Detaljregulering F25, Drabløsmarka» (planid 15282022004) ut til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn.

De kan gje merknad til planen via elektronisk skjema, eventuelt på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no eller post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven. Merk innspelet med saksnummer 22/594.

Kom med merknad innan: 13.06.2024
 

Dokument:

Detaljregulering felt F25 ved Nysætervatnet - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 99 kB)

15282022004 - F25 Drabløsmarka - Plankart rev.250124 (PDF, 2 MB)

15282022004 - F25 Drabløsmarka - Føresegner rev. 090424 (PDF, 224 kB)

15282022004 - F25 Drabløsmarka - Planbeskrivelse rev.090424 (PDF, 3 MB)

Drabløsmarka F25 innspill til oppstartmelding (PDF, 4 MB)

Drabløsmarka F25 VA-rammeplan_kartvedlegg (PDF, 678 kB)

Drabløsmarka F25 VA-rammeplan_Tekstdel (PDF, 441 kB)

Drabløsmarka F25 Temakart og fotodokumentasjon (PDF, 6 MB)

Drabløsmarka F25 sjekkliste ROS 211123 (PDF, 497 kB)

Drabløsmarka F25 Skredfarevurdering 2022-11-22 (PDF, 5 MB)

Notat-Kryssvurdering fv.60 og Nysætervegen (PDF, 2 MB)

Rapport om vasskvalitet og miljøtilstand i Nysætervatnet (PDF, 2 MB)

 

1.gongs høyring og offentleg ettersyn av Detaljregulering Aursnes industriområde

Nærings- og utviklingsutvalet vedtok den 24.04.2024 å legge «Detaljregulering Aursnes industriområde» (planid 15282022003) ut til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn.

De kan gje merknad til planen via elektronisk skjema, eventuelt på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no eller post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven. Merk innspelet med saksnummer 22/636.

Kom med merknad innan: 13.06.2024
 

Dokument:

Detaljregulering Aursnes Industriområde - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 92 kB)

15282022003 - Aursnes Industriområde - Plankart (PDF, 602 kB)

15282022003 - Aursnes Industriområde - Føresegner (PDF, 260 kB)

15282022003 - Aursnes Industriområde - Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

vedlegg 1 1020-20230307 Innspill ved varsel om oppstart (PDF, 825 kB)

Vedlegg 2 1020-20240416 Kommentarer til innspill (PDF, 218 kB)

Vedlegg 3 1020-20240410 ROS-analyse (PDF, 193 kB)

vedlegg 4 1020-20231215 Illustrasjonsplan (PDF, 457 kB)

vedlegg 5 1020-20230920 Trafikknotat 1 (PDF, 707 kB)

vedlegg 6 1020-20231214 Trafikknotat 2 (PDF, 276 kB)

Vedlegg 7 1020-20240409 Støyrapport (PDF, 3 MB)

Vedlegg 8 1020-20240409 VAO-rammeplan (PDF, 2 MB)

 

1.gongs høyring og offentleg ettersyn av Sykkylven kommune sin del av Felles sjøarealplan for Storfjorden

Sykkylven kommune har i samarbeid med Fjord kommune og Stranda kommune utarbeida ein felles sjøarealplan. Sjølv om prosessen har vore gjort i fellesskap så blir planen behandla som ein eigen kommunedelplan for kvar av dei tre kommunane sitt areal. Nærings- og utviklingsutvalet (NU) i Sykkylven kommune behandla planforslaget for Sykkylven sin del i møte 19.03.2024 og vedtok å sende det ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn. I samband med dette har de høve til å komme med merknad til planforslaget i høyringsperioden.

Dokument knytt til saka finn du her.

Merknadsfrist:

Opphavleg frist for merknad til Sykkylven kommune sin del av felles sjøarealplan for Storfjorden var 16.mai 2024. Møre og Romsdal fylkeskommune har varsla kommunen at dei er nøydde til å sjå dei tre planane til Sykkylven-, Strand- og Fjord kommune i samanheng og ber derfor om at den siste gitte fristen blir gjeldande for alle kommunane. Fjord kommune har ikkje enda lagt sin del av planen ut til offentleg ettersyn. Når merknadsfristen for Fjord kommunen sin plan er satt så blir dette merknadsfristen også for Sykkylven kommune sin plan. Det er meldt frå Fjord kommune at dei ser for seg ein merknadsfrist i løpet av juli 2024. Når merknadsfristen er satt frå Fjord kommune vil informasjon om dette blir lagt her.

Om du har merknad til planforslaget kan du sende det via sjema:

Høyringsuttale - elektronisk skjema

Eventuelt på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no eller post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven. Merk innspelet med saksnummer 20/3528.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med sakshandsamar Arild Sunde Rinnan på telefon 94 78 46 89 eller arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no

 

Strategiplan for forvaltning av hjort 2024-2026 og endring av forskrift om minsteareal for hjort

Sykkylven kommune skal rullere strategiplanen for forvaltning av hjort. Planen vert gjeldande for perioden 2024-2026. Vilt- og innlandsfiskenemnda fastsette difor i sak 05/24, i medhald av forskrift om hjorteforvaltning § 3, at strategiplanen skal sendast på høyring.

Etter ein fagleg gjennomgang av planen ser ein behov for å endre minsteareal for hjort, som er heimla i lokal forskrift for Sykkylven, Forskrift om minsteareal for hjort, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. Det er difor også nødvendig å endre denne forskrifta. Den sendast difor på høyring samtidig. 

Om du har merknad til strategiplanen, forskrifta eller begge deler kan du sende den inn via skjema: 

Høyringsuttale - elektronisk skjema

Eventuelt pr. post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven. Merk innspelet med saksnummer 24/62.

Høyringsfrist: 1.mars 2024

Dokument 

Følgebrev (PDF, 98 kB)

Høyringsforslag - Strategiplan for forvaltning av hjort 2024 - 2026 (PDF, 767 kB)

Strategiplan for forvaltning av hjort 2021 - 2023 (PDF, 349 kB)

Gjeldande Forskrift om minsteareal for hjort, Sykkylven kommune (PDF, 123 kB)

Forslag til endring - Forskrift om minsteareal for hjort, Sykkylven kommune (PDF, 539 kB)

Varsel om utviding av planområde - fv.60, reguleringsplan for ny Juvbru

Møre og Romsdal fylkeskommune varslar med dette om utviding av planområdet for arbeidet med reguleringsplan fv.60 Nye Juvbrua, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.


Oppstart av planarbeidet blei varsla i 16. februar 2023. Planarbeidet skjer i samarbeid med Sykkylven kommune, og vert utført som ei detaljregulering, etter plan- og bygningslova §§ 12-3 og 3-7.


Hensikta med planarbeidet er å legge til rette for ny bru over Juene og utretting av kurvar til og frå Juvbrua.  I samband med detaljering av planen har ein valt ei løysning der ein rettar ut ein større del av veglina enn kva som var tenkt opprinneleg. Dette gjer at ein hamnar utanfor tidlegare planavgrensing. Det er derfor behov for å utvide varsla planområde for å sikre tilstrekkeleg areal til gjennomføring av nødvendige tiltak


Har du innspel, kommentarar eller nyttig informasjon i forbindelse med utviding av planområdet, ønsker vi skriftleg tilbakemelding innan 13.03.2024.
Dette kan sendast til:
Julsundvegen 9, 6412 Molde, eller post@mrfylke.no
NB: Merk brevet eller e-posten med saksnummer: 23/51648
 

Dokument:

Fv.60, reguleringsplan for ny Juvbru. Varsel om utvida planområde (PDF, 223 kB)

 

Reguleringsplan på høyring - Detaljregulering del av F17B og F18 ved Nysætervatnet

Nærings- og utviklingsutvalet vedtok den 24.01.2024 å legge «Detaljregulering del av F17B og F18 ved Nysætervatnet» (planid 15282021002) ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn. Følgande vedtak vart gjort:

«Planforslaget “Detaljregulering del av F17B og F18 ved Nysætervatnet” (planid 15282021002) vert lagt ut til 1. gong høyring og offentleg ettersyn. jf. plan- og bygnignslova § 12-11.

Tilleggspunkt: Veg til T16 og lukehus blir videreført i reguleringsplan. Forutset att vegen ikkje vert vinterbrøytt og som vert eit tinglyst hefte på vegen. I tillegg skal det leggast fram meir detaljert vegprofil til T16 som viser høgder i terreng og krysningspunkt for skiløype

 

Om du har merknad til planarbeidet kan du sende den via skjema:

Høyringsuttale - elektronisk skjema 

Eventuelt på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no eller post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven. Merk innspelet med saksnummer 21/617.

Kom med merknad innan: 22.03.2024.

Prosessen vidare: 
Etter fristen for merknad er ute vil merknadane bli vurdert og svara ut i den videre prosessen. Planforslaget vil så bli lagt fram for politisk behandling for vurdering og til sist eigengodkjenning.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med sakshandsamar Arild Sunde Rinnan på telefon 94 78 46 89 eller arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no.
 

Dokument:

58_1 m.fl - Detaljregulering del av F17B og F18 ved Nysætervatnet - 1.gongs politisk behandling (PDF, 103 kB)

115282021002- F17B F18 - Plankart 12.01.2024 (PDF, 3 MB)

115282021002- F17B F18 - Føresegner 12.01.2024 (PDF, 458 kB)

115282021002- F17B F18 - Planomtale 12.01.2024 (PDF, 4 MB)

VA-rammeplan F17b og F18 _ Fjellsætra_171123 (PDF, 577 kB)

VA-plan_oversiktskart_171123 (PDF, 415 kB)

Lengdeprofil SKV2 (PDF, 2 MB)

Lengdeprofil SKV3 (PDF, 2 MB)

p_SKV4-lengdeprofil (PDF, 453 kB)

p_SKV4-tverrprofiler (PDF, 2 MB)

Kommentar frå Stian Hellebostad angåande veg fram til tomt T-16 og lukehus (PDF, 625 kB)

NRK artikkel - Prinsippene ved vegbygging over myr utan oppgraving av myr. (PDF, 963 kB)

Notat-Kryssvurdering fv.60 og Nysætervegen (PDF, 2 MB)

Rapport om vasskvalitet og miljøtilstand i Nysætervatnet (PDF, 2 MB)

Innspel frå varsel om oppstart_samla (PDF, 4 MB)

 

Oppstart av arbeid med detaljregulering for del av næringsområde på Vik, Kyrkjevegen 161

I medhald av PBL § 12-8 varslast oppstart av arbeid med detaljregulering for del av næringsområde på Vik, Kyrkjevegen 161.

HJEMMELKOMPANIET AS ønsker å detaljregulere gbnr.17/451, frå industri til industri/lager. Verksemda produserer element for bustadbygging. Hensikt er oppføring av produksjonslokale samt lagermodular til eiget bruk og utleie.

Sykkylven kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) har signalisert at kommuneplanens planlagde veg over gbnr.17/451 og ny rundkøyring, kan tas ut. MRFK har bedt om vurdering av behov for venstresvingfelt på fv 60 Sykkylvsvegen ved kryss ved Circle K. Planområdet er derfor utvida slik at det kan dekke ei eventuell regulering av krysset.

Jf. oppstartsmøtet 10.1.24 er plana ikkje pliktig til konsekvensutgreiing jf. §§ 6 og 8 i Forskrift omkonsekvensutgreiingar.


Innspel må være skriftleg og sendast: Mestergruppen Arkitekter AS, Pb. 1043, 8001 Bodø. eller kontaktperson Roy Bakken e-post: roy.bakken@mgarkitekter.no, tlf. 46413594. Frist: 17.2.2024.

Dokument:

Annonse Nyss 17.januar 2023 (PDF, 80 kB)

Planomriss-RP06-A3L-1_1000 (PDF, 156 kB)

Planomriss RP05 (PDF, 99 kB)

Illustrasjoner gnr.17 bnr.541- Ikke oppdatert (PDF, 3 MB)

Referat førehandskonferanse__signert (PDF, 194 kB)

Planinitiativ_Tomt 17-451_Sykkylven kommune-Rev.11012024 (PDF, 5 MB)

17_451 - Mogleg reguleringsarbeid på næringsareal på Vik. Avklaring av behov for rundkøyring avsett i kommunedelplan (1) (PDF, 116 kB)

Fylkeskommunen - Fråsegn -17_451 - Planarbeid på næringsområdet (PDF, 102 kB)

Plankart-RP06-Sykkylven-A2L-1_1000-11012024 (PDF, 517 kB)

 

Melding om vedtak - Mindre endring av kommunedelplan for Straumgjerde og oppheving av "Reguleringsendring for Straumgjerde (Barnehagetomt)"

Arealbruken på eigedomen som tidlegare Tandstad barnehage låg blir endra frå offentleg og privat tenesteyting til bustad og eit område tilknytt tidlegare Tandstad skule er endra frå offentleg og privat tenesteyting til friområde i kommunedelplan for Straumgjerdet. Reguleringsplanen som var gjeldande for området Tandstad barnehage, «Reguleringsendring for Straumgjerde (Barnehagetomt), er oppheva.
Dette vart vedtatt av nærings- og utviklingsutvalet i sak PS 54/23 på møte 15.11.2023.

Følgande vedtak vart gjort:
1. Med heimel i plan- og bygningslova § 11-17 godkjenner nærings- og utviklingsutvalet ei mindre endring av kommunedelplanen for Straumgjerde 2017-2028. Gnr.23 bnr.188 (tidlegare Tandstad barnehage) endrar arealformål frå “offentleg og privat tenesteyting” til “bustad”.

Vilkår: Grøntområdet aust for tidlegare Tandstad barneskule (gnr.23 bnr.108, gnr.23 bnr.109, gnr.23 bnr.110 og delar av gnr.23 bnr.183) blir endra frå arealformål “offentleg og privat tenesteyting” til arealformål “friområde” i kommunedelplan for Straumgjerde 2017-2028.

2. Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 4.ledd opphevar nærings- og utviklingsutvalet “Reguleringsendring for Straumgjerde (Barnehagetomt)” med planid 15281979005.

Klagerett
Mindre endring av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan er enkeltvedtak og kan påklagast av ein part eller annan med rettsleg klageinteresse til saken. Informasjon om klagerett ligg vedlagt.
 

Om det er spørsmål knytt til saka kan saksbehandlar Arild Sunde Rinnan kontaktast på tlf. 94784689 eller arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

23_183 Mindre endring av kommunedelplan for Straumgjerde og oppheving av reguleringsplan (PDF, 385 kB)

Uttaler frå høyringa_samla (PDF, 250 kB)

Utsnitt av kommunedelplan Straumgjerde før og etter mindre endring i vedtak PS 54 23 (PDF, 250 kB)

 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering rorbuer på Kursetstranda

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gbnr. 54/66 mfl. i Sykkylven kommune.
Grunneigarar innanfor planområdet er forslagsstillar og OSE AS v/Bjarte Friisvold er plankonsulent for planarbeidet.

Mål med planarbeidet
Målsetjing med planen er å leggje til rette for:
o Rorbu og naust med nødvendige funksjonar
o Tilkomst til offentleg veg
o Sikring/avklaring av automatisk freda kulturminne
o Sikre avkøyrsle til kommunal veg

Merknadar til oppstartsmeldinga
Merknadar som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast:
OSE AS på e-post plan@oseing.no eller OSE AS, Vikeøyrane 7, 6150 Ørsta
Frist for merknadar vert sett til 20.01.2024. Merk fråsegn med P1875.

Dokument:

Detaljplan for rorbu Kursetstranda - varsel oppstart av planarbeid_2023.12.14 (PDF, 227 kB)

Detaljplan Kursetstranda rorbu, gbnr 54_66 mfl. - planinitativ - Sykkylven kommune_2023.09.25 (PDF, 509 kB)

Referat førehandskonferanse_Detaljregulering rorbu på Kursetstranda (PDF, 796 kB)

Oversikt (PDF, 726 kB)

DP for rorbu Kursetstranda - plangrense - flyfoto_2023.12.11 (PDF, 945 kB)

DP for rorbu Kursetstranda - plangrense - gråtone_2023.12.11 (PDF, 2 MB)

DP for rorbu Kursetstranda - plangrense - komplan_2023.12.11 (PDF, 586 kB)

DP for rorbu Kursetstranda - plangrense - regplan_2023.12.11 (PDF, 795 kB)

 

 

Reguleringsplan på høyring - Detaljregulering del av Grebstadvegen

Nærings- og utviklingsutvalet vedtok den 15.11.2023 å legge «Detaljregulering for del av Grebstadvegen» (planid 15282018001) ut til 2.gongs høyring og offentleg ettersyn.
Planen har tidlegare vore ute på høyring sommar/haust 2019. Eit justert planforslag er no utarbeida og det er no høve til å komme med innspel og merknader til det oppdaterte planforslaget.

Om du har merknad til planarbeidet kan du sende den via skjema:

Høyringsuttale - elektronisk skjema 

Eventuelt på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no eller post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven. Merk innspelet med saksnummer 19/425.

Kom med merknaden innan: 24.01.2024.

Prosessen videre:
Etter fristen for merknad er ute vil merknadane bli vurdert og svara ut i den videre prosessen. Planforslaget vil så bli lagt fram for politisk behandling for vurdering og til sist eigengodkjenning.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med sakshandsamar Arild Sunde Rinnan på telefon 94 78 46 89 eller arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no.

Dokument:

Detaljregulering del av Grebstadvegen - Politisk behandling før 2.gongs høyring (PDF, 64 kB)

15282018001-Grebstadvegen-Plankart rev. 08112023 (PDF, 905 kB)

15282018001-Grebstadvegen-Føresegner rev.091023 (PDF, 391 kB)

15282018001-Grebstadvegen-Planomtale rev.011223 (PDF, 3 MB)

Merknad 1. gongs høyring Grebstadvegen_samla (PDF, 2 MB)

Grebstadvegen_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn rev.07.11.2023 (PDF, 275 kB)

Notat trafikktryggleik kryssingspunkt Grebstadvegen-Kagholvegen 26.10.2023 (PDF, 916 kB)

Arkeologisk fagrapport - Grebstadvegen 2019 (PDF, 7 MB)

Detaljregulering Grebstadvegen - tilbakemelding på automatisk freda kulturminne (PDF, 516 kB)

Bilder synfaring låve Jan Inge Espe 09.12.2022 (PDF, 2 MB)

Sandal parkdrift AS_Vurdering - 2 stk blodbøk ved Grebstadvegen (PDF, 353 kB)

15282018001-Grebstadvegen-ROS-analyse 070519 (PDF, 491 kB)

Plankart i 3D perspektiv (PDF, 2 MB)

C-tegningar (PDF, 3 MB)

 

 

Ny kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet - Kunngjering av planoppstart og høyring av planprogram

Vil du være med å påverke framtidas utvikling av områda rundt Nysætervatnet?
Sykkylven kommune har starta arbeidet med ny kommunedelplan for områda rundt Nysætervatnet og legg no ut på høyring eit forslag til planprogram. Samstundes meldes det oppstart av planarbeidet. I samband med høyringa og oppstarten vil vi gjerne ha innspel frå deg.

Dokumenta knytt til saka finn du her.

Kom med innspel innan 12.01.2024:

Om du har innspel til planarbeidet eller til planprogrammet kan du sende det via skjema: 

Høyringsuttale - elektronisk skjema 

Ev. på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no eller via post til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven. Merk innspelet med saksnummer 23/3109.

Kven kan uttale seg – og om kva?

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersonar, interesseorganisasjonar, næringsliv og formelle høyringsinstansar. Innspel kan for eksempel vere knytt til ønske om ny eller endra bruk av areala, omsyn for ulike brukargrupper av området, tilrettelegging for ulike typar aktivitet, naturomsyn, med meir.
Innspela blir vurdert og svara ut i den videre prosessen og eit samla planforslag blir lagt fram for offentleg ettersyn og vurdering etter det er ferdig utarbeida.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med sakshandsamar Arild Sunde Rinnan på telefon 94 78 46 89 eller arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no om du har spørsmål eller treng meir informasjon.
 

 

7/45 mfl - Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - Melding om eigengodkjenning av plan med klagerett

Reguleringsplanen vart vedtatt eigengodkjent i Sykkylven kommunestyre den 06.11.2023. Reguleringsplanen er bindande for den framtidige arealbruken for området.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Informasjon om klagerett
Kommunestyret sitt vedtak om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan klagast på.
Informasjon om klagerett ligg i vedlagt brev.
Ved klage skal denne merkast med saksnummer 2022/2023.

Dokument:

7_45 m.fl. Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - 2. gongs politisk behandling.pdf (PDF, 89 kB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Plankart rev.240823.pdf (PDF, 2 MB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Føresegner rev.24.08.2023.pdf (PDF, 172 kB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Planomtale rev. 240823.pdf (PDF, 4 MB)

Merknader frå 1.gongs høyring_samla.pdf (PDF, 4 MB)

Nedre Sjurgarden_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.pdf (PDF, 224 kB)

VA-kart_Oversiktstegning.pdf (PDF, 5 MB)

VA-rammeplan Sjurgarden_250823.pdf (PDF, 2 MB)

Arkeologisk rapport.pdf (PDF, 3 MB)

Informasjon om klagerett.pdf (PDF, 122 kB)

 

 

Detaljregulering fortau Blindheim-Tynes - Melding om eigengodkjenning av plan med klagerett

Reguleringsplanen vart vedtatt eigengodkjent i Sykkylven kommunestyre den 06.11.2023. Reguleringsplanen er bindande for den framtidige arealbruken for området.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Informasjon om klagerett
Kommunestyret sitt vedtak om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan klagast på.
Informasjon om klagerett ligg i vedlagt brev.
Ved klage skal denne merkast med saksnummer 2021/611.
 

Dokument:

Detaljregulering fortau Blindheim-Tynes - 2.gongs politisk behandling - Framlegg om eigengodkjenning.pdf (PDF, 127 kB)

15282022001- Fortau Blindheim-Tynes - Plankart rev.23.08.2023.pdf (PDF, 511 kB)

15282022001- Fortau Blindheim-Tynes - Føresegner rev. 22.05.2023.pdf (PDF, 181 kB)

15282022001- Fortau Blindheim-Tynes - Planomtale rev.230823.pdf (PDF, 5 MB)

Merknad 1. gongs høyring_ samla.pdf (PDF, 8 MB)

Detaljregulering fortau Blindheim-Tynes_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.pdf (PDF, 238 kB)

15282022001- Risiko- og sårbarheitsanalyse 151222.pdf (PDF, 4 MB)

Avklaringar rundt grunnforhold i detaljregulering for fortau Blindheim- Tynes.pdf (PDF, 1020 kB)

Dispensasjon plassering skiltmast 22.04.1997.pdf (PDF, 101 kB)

Dispensasjon tak over bensinpumper og asfaltering 23.10.2000.pdf (PDF, 149 kB)

Bilder synfaring XY-stasjon 21.08.2023.pdf (PDF, 503 kB)

Informasjon om klagerett.pdf (PDF, 122 kB)

 

 

Detaljregulering B8 Grebstadhagen - Melding om eigengodkjenning av plan med klagerett

Reguleringsplanen vart vedtatt eigengodkjent i Sykkylven kommunestyre den 06.11.2023. Reguleringsplanen er bindande for den framtidige arealbruken for området.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Informasjon om klagerett
Kommunestyret sitt vedtak om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan klagast på. 
Informasjon om klagerett ligg under.
Ved klage skal denne merkast med saksnummer 2022/848.

Dokument:

7_30 m.fl. Detaljregulering Grebstadhagen B8 - 2. gongs politisk behandling - Framlegg om eigengodkjenning.pdf (PDF, 93 kB)

15282022005 - Grebstadhagen B8 - Plankart rev. 10.10.2023.pdf (PDF, 489 kB)

15282022005 - Grebstadhagen B8 - Føresegner rev. 10102023.pdf (PDF, 188 kB)

15282022005 - Grebstadhagen B8 - Planomtale rev.10102023.pdf (PDF, 3 MB)

Merknader frå 1.gongs høyring og offentleg ettersyn_samla.pdf (PDF, 2 MB)

B8 Grebstadmyra_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.pdf (PDF, 123 kB)

V3 Situasjonsplan, utomhusplan og terrengsnitt.pdf (PDF, 6 MB)

V4 3D-Illustrasjoner.pdf (PDF, 2 MB)

V5 Sol-skygge studie.pdf (PDF, 959 kB)

V6 Renovasjonsteknisk plan.pdf (PDF, 920 kB)

V7 VA-rammeplan og notat.pdf (PDF, 267 kB)

V8 Arkeologiske undersøkelser.pdf (PDF, 845 kB)

V10 Byggemeldingstegninger seksmannsboliger.pdf (PDF, 2 MB)

V11 Byggemeldingstegninger tomannsboliger.pdf (PDF, 2 MB)

V12 Byggemeldingstegninger Boder.pdf (PDF, 2 MB)

2022005 Grebstadhagen B8 ROS-analyse.pdf (PDF, 102 kB)

Informasjon om klagerett.pdf (PDF, 122 kB)