Høyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Detaljregulering Fauskelia - Melding om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 27.03.2023, Detaljregulering Fauskelia (planid 15282020006), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 08.02.2023.

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnummer 2020/4255.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

15282020006- Fauskelia - Føresegner rev. 08022023 (PDF, 137 kB)

15282020006- Fauskelia - Plankart rev. 08022023 (PDF, 360 kB)

15282020006- Fauskelia - Planomtale rev. 08022023 (PDF, 6 MB)

Merknader 1.gongs høyring_samla (PDF, 3 MB)

Detaljregulering Fauskelia_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 237 kB)

Statsforvaltaren - Fauskelia - Trekking av motsegn (PDF, 854 kB)

VA Plan Fauskelia REV2 - kart (PDF, 3 MB)

VA-rammeplan Fauskelia rev 2_ (PDF, 319 kB)

15282020006- Fauskelia - ILLUSTRASJONSPLAN 080223 (PDF, 466 kB)

15282020006- Fauskelia - PROFIL 1-2-3-4-5-6 080223 (PDF, 264 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - ILLUSTRASJON ALTERNATIV SAMLEVEG VIA ÅSVEGEN 290622 (PDF, 441 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - ILLUSTRASJON GBNR 3-11 - VEGTILKOMST NABO 290622 (PDF, 505 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - ILLUSTRASJON SAMMENLIGNING GAMLE OG NYE TOMTER 050722 (PDF, 624 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - RENOVASJONSTEKNISK PLAN 050722 (PDF, 2 MB)

 

Detaljregulering Sykkylven sjøfront, BS22 - Melding om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 27.03.2023, Detaljregulering Sykkylven Sjøfront, BS22 (planid 15282021003), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 23.02.2023.

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnummer 2021/2522.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering Sykkylven sjøfront - Vedtak eigengodkjenning (PDF, 1014 kB)

20230223 - Sykkylven sjøfront Plankart rev.23.02.2023 (PDF, 614 kB)

20230223 - Sykkylven sjøfront - Føresegner rev. 23.02.2023 (PDF, 222 kB)

20230223 - Sykkylven sjøfront - Planomtale rev. 23.02.2023 (PDF, 6 MB)

Merknader frå høyring - samla (PDF, 3 MB)

Fylkeskommunen - Sykkylven sjøfront BS22 - trekk av motsegner (PDF, 182 kB)

Statsforvaltaren - Sykkylven sjøfront BS22 - trekk av motsegner (PDF, 556 kB)

Vedlegg 1 - Sykkylven sjøfront BS22_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring (PDF, 354 kB)

Vedlegg 2 Geoteknisk prosjekteringsrapport - V2 20230209 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 3 Geoteknisk datarapport 20230119 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 VA-Rammeplan 20230220 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5 Støyvurderinger 20230201 (PDF, 538 kB)

Vedlegg 6 Trafikkvurdering 20221004 (PDF, 770 kB)

Vedlegg 7 ROS-analyse 20220930 (PDF, 166 kB)

Vedlegg 8 Referat møte med Straumen Nett AS 20230208 (PDF, 64 kB)

Eigedomar ved Sykkylven kai (PDF, 982 kB)

 

Detaljregulering Åsgarden, BU2 - Varsel om oppstart

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 og kunngjøres herved at Norgeshus AS på vegne av Ludviksen Bygg AS starter arbeidet med detaljregulering for Åsgarden BU2 gnr/bnr 7/25 m. fl. Planen har fått planID 15282023002. Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagt kart.

Det planlegges for boliger i form av eneboliger, rekkehus og lavblokker med tilhørende lek og uteoppholdsarealer. Byggene er planlagt på inntil 2 etasjer over sokkeletasje. Foreløpig anslåes det å bli 45 boenheter innenfor planområdet. Planområdet har en størrelse på 15,4 dekar.

Det er planlagt for to adkomstveger fra Åsvegen inn på planområdet, slik som vedlagt forslag til plankart skisserer. Endringer kan forekomme. Andre nødvendige tiltak vurderes gjennom planprosessen (nettstasjon, renovasjonsløsning m.m.).

Planinitiativet er vurdert til å ikke ha behov for konsekvensutredning, jf. § 6 bokstav b, da foreslått tiltak er vurdert tidligere og vedtatt i overordnet plan.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet er å finne på følgende nettsider:

https://norgeshus.no/no/presse

https://www.sykkylven.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «21-0608 Åsgarden BU2» og rettes til:

NORGESHUS AS v/Espen Daaland Holmli, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller til e-post: espen.daaland.homli@norgeshus.no.

Kopi kan sendes til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 14.04.23

Dokument:

21-0608 Planinitiativ (PDF, 943 kB)

21-0608 Referat fra oppstartsmøtet_signert (PDF, 2 MB)

Plangrense_oversikt (PDF, 132 kB)

Plangrense_varsel om oppstart (PDF, 154 kB)

21-0608 Plankart_foreløpig (PDF, 558 kB)

Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 06.03.2023 å leggje planforslaget Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 26.04.2023.

Merk oversendinga med saksnummer 2020/2023.

Dokument:

Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 2 MB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Føresegner 20.02.2023 (PDF, 427 kB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Plankart 20.02.2023 (PDF, 2 MB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Planomtale 20.02.2023 (PDF, 4 MB)

Innspel oppstartsvarsel_samla (PDF, 516 kB)

VA-kart_Oversiktstegning (PDF, 481 kB)

VA-rammeplan Sjurgarden (PDF, 2 MB)

Arkeologisk rapport (PDF, 3 MB)

Høyring av revisjonsdokument for Riksheimvassdraget i Sykkylven kommune

NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringa av Riksheimvassdraget på
offentleg høyring.

NVE har i brev av 27.4.2022 vedteke at vilkåra for følgjande konsesjonar skal reviderast:
• Kgl. Res. Av 23.9.1938: Regulering av Storevatnet i Sykkylven Herad.

Revisjonsdokumentet er tilgjengeleg på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker.
For å snevre inn søket vel «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle
sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnast på
www.nve.no/revisjon. Den er og tilgjengeleg nederst i teksten. Dersom du ønskjer ein papirversjon kan du kontakte Jens Kåre Blakstad Sykkylven Energi på tlf 481 32 824 eller e-post: jens-kaare@sykkylven-energi.no. Det er to papirversjonar tilgjengeleg på servicetorget på Sykkylven rådhus.

Alle som har meiningar om saka, kan sende fråsegn på ein av følgjande måtar:
• via skjema for fråsegner, som de finn på NVEs internettsider
• via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Fråsegn» og saksnummer 2017
03682 i emnefeltet, og gi opp namn og organisasjonsnummer i innleiinga om du
representerer ei verksemd)
• via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende fråsegner er 15. juni 2023.


Fråsegner eller delar av fråsegner vil bli referert i innstillinga i saka frå NVE til Olje- og
energidepartementet (OED). Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det er
utarbeidd eit samandrag som kan brukast til dette. Fråsegnene er offentlege dokument.
Sentrale saksdokument blir lagt ut på NVE sine internettsider.

Dokument:

Høyringsbrev (PDF, 90 kB)

Revisjonsdokument for Riksheimvassdraget (PDF, 9 MB)

Høyring - ny skulekrins i Sykkylven sentrum

Ved ein inkurie vart ikkje høyringsnotatet om opptaksområde for Aure barneskule lagt ut på kommunen si heimeside når det vart sendt ut til høyringsinstansane.

Den opprinnelege høyringsfristen var fredag 24.februar.

For å kompensere for dette, blir notatet no lagt ut offentleg på heimsida, med ein utvida høyringsfrist til onsdag 22.mars. Det betyr også at dei høyringsinstansane som eventuelt ikkje rakk den opprinnelege fristen på 24.februar, også vil få høve til å sende inn sitt høyringssvar innan 22.mars.

Dei svara som eventuelt kjem inn, vil bli lagt fram for kommunestyret ved endelege behandling måndag 27.mars.

Merknader til høyringa kan du sende til Sykkylven kommune v/postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post til: postmottak@sykkylven.kommune.no innan 22. mars 2023.

Dokument

Høyringsnotat sentrumskrins  (PDF, 7 MB)

Ny skulekrins for Aure barneskule - førebu høyring (PDF, 2 MB)

 

Detaljregulering Juvbrua på fv 60 i Sykkylven - Oppstartsvarsel

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 3-7 og 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 60 Nye Juvbrua.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil i samarbeid med Sykkylven kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny bru nedstrøms for den eksisterande fylkesvegbrua over Juene.

Formålet med plana er å erstatte dagens bru med ei ny og trafikksikker bru. Vegeigar har ønskje om å rive eksisterande bru etter at ny bru er etablert.

Fylkeskommunen ber om at eventuelle innspel til planarbeidet blir sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune, Julsundvegen 9, 6412 Molde, eller post@mrfylke.no innan 20.03.2022

Fylkeskommunen gjer merksam på at det ikkje blir sendt direkte svar til den som sender innspel til oppstartsvarselet. Alle innspel vil bli vurdert og kommentert i planforslaget som blir lagt ut til offentleg ettersyn.

Dokument

Varsel til grunneigarar og andre (PDF, 258 kB)

Vedlegg 01 - Fv. 60 Juvbrua - Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Vedlegg 03 Signert - møtereferat - Oppstartsmøte regulering nye Juvbrua (PDF, 2 MB)

Vedlegg 04 - Plangrense kart (PDF, 131 kB)

Vedlegg 05 - Plangrense ortofoto (PDF, 148 kB)

 

Detaljregulering for fortau Blindheim-Tynes - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.01.2023 å leggje planforslaget Detaljregulering for fortau Blindheim-Tynes ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

«Planforslaget til Detaljregulering for fortau Blindheim – Tynes (planid 15282022001) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 15.03.2023. Merk oversendinga med saksnummer 2021/611.

Dokument:

Detaljregulering for fortau Blindheim- Tynes - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 3 MB)

15282022001- Fortau Blindheim-Tynes - Plankart 141222 (PDF, 513 kB)

15282022001-Fortau Blindheim-Tynes - Føresegner 141222 (PDF, 203 kB)

15282022001-Fortau Blindheim-Tynes - Planomtale 151222 (PDF, 6 MB)

15282022001-Risiko- og sårbarheitsanalyse 151222 (PDF, 837 kB)

Avklaringar rundt grunnforhold i detaljregulering for fortau Blindheim- Tynes (PDF, 208 kB)

Innspel til oppstarsvarsel_samla (PDF, 4 MB)

Oppsummering innspill Blindheim - Tynes (PDF, 164 kB)

 

Detaljregulering masseuttak Huna II - Kunngjering eigengodkjenning

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 12.12.2022, Detaljregulering masseuttak Huna II (planid 15282017002), jamfør føresegner og planomtale sist revidert 02.11.2022 og plankart sist revidert 23.10.2022.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnr. 2019/426.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering masseuttak Huna II - 2.gongs politisk behandling - Eigengodkjenning

15282017002 - Huna II - Føresegner rev. 02.11.2022

Samferdselsutvalet 27102021_Vedtak, saksframlegg og vedlegg

15282017002 - Huna II - Plankart rev. 23.10.2022

15282017002 - Huna II - Planomtale rev. 02.11.2022

Merknader frå 1.gongs høyring samla

Huna II_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

Detaljregulering Huna II - Behandling av motsegner 1. gongs offentleg ettersyn. Ny avgrensa høyring

Merknader etter avgrensa 2. gongs høyring_samla

Huna II_Merknadsvurdering etter avgrensa 2. gongs offentleg ettersyn

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Støyvurdering ved båtlasting

Støyvurdering ved knusing og sikting

NVE_Spørsmål og svar til aktsemdsoner i Detaljregulering masseuttak Huna I

 

Høyring - namnesak Riksheim

Med bakgrunn i namnesak 2019/4 reist av Statens kartverk, blir det sendt ut til høyring  skrivemåten på gardsnamnet Riksheim. Kartverket reiser namnesak for desse stadnamna:

Riksem/Rikseim/Riksheim og andre avleidde namn.

Primært gjeld dette gardsnamnet til gardsnummer 36/1,2,3 og 35/1.

Etter §6 i Lov om stadnamn så blir saka sendt til høyring i kommunen. Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten, men kommunen har rett til å uttale seg. Eigarar og festarar har rett til uttale seg om gardsnamn og bruksnamn. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg om skrivemåten om av namn som dei har tilknytning til.

Meir informasjon finn ein på Sykkylven kommune sin heimeside.

Høyringsfrist: 2 mnd – 31.desember 2022.

Sykkylven kommune v/postmottak 
Kyrkjevegen 62 
6230  SYKKYLVEN

Epost: postmottak@sykkylven.kommune.no

Her kan du lese meir: Oppstart av namnesak - Riksem/Rikseim/Riksheim - frå Kartverket (PDF, 447 kB)