Tilgjengelegheitserklæringar

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke sykkylven.kommune.no. 

Vi jobbar derfor kontinuerleg med å sikre at nettsidene våre i størst mogleg grad tilfredsstille krava til universell utforming. 

Har du ei tilbakemelding?

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal? Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Tilbakemeldingar frå brukarane bidreg til at vi blir betre.

Send oss ei tilbakemelding her

Tilgjengelegheitserklæring på kommunen si heimeside

Desse tenestene er i bruk på kommunen si heimeside. Vi har ikkje moglegheit til å publisere enkelte av erklæringane i sjølve løysinga, dei blir derfor publisert her.

Tilgjengelegheitsklæringa skal oppdaterast minst ein gong årleg. Vi er gong med det arbeidet for 2024. 

Nettsider frå Sykkylven kommune

Sykkylven kommune si heimeside (sist oppdatert 29.01.2024)

Innsyn - politiske møtedokument (sist oppdatert 12.02.2024)

Acos Interact - skjemaløysing

KommuneTV - sending av møter i kommunestyret (sist oppdatert 12.02.2024)

Andre erklæringar

KS Fiks - bekymringsmelding (sist oppdatert 12.02.2024)

Betre Tverrfagleg Innsats - BTI-rettleiar (sist oppdatert 31.10.2023)

Artikkelliste