Tilgjengelegheitserklæringar

Sykkylven kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at nettsidene våre i størst mogleg grad tilfredsstille krava til universell utforming. 

Har du ei tilbakemelding?

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal? Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Tilbakemeldingar frå brukarane bidreg til at vi blir betre.

Send oss ei tilbakemelding her

Tilgjengelegheitserklæring på kommunen si heimeside

Desse tenestene er i bruk på kommunen si heimeside. Vi har ikkje moglegheit til å publisere enkelte av erklæringane i sjølve løysinga, dei blir derfor publisert her.

Nettsider frå Sykkylven kommune

Sykkylven kommune si heimeside

Sykkylven kulturhus

Aventia nett-tv - politiske møte

Innsyn - politiske møtedokument

Acos Interact - skjemaløysing

Andre erklæringar

KS Fiks - bekymringsmelding

Artikkelliste