Pasient- og brukerombudet

Det er mange som er i kontakt med helsetenesten som kan ha behov for råd og rettleiing om sine rettigheter. Andre kan trenge hjelp til å avklare korleis ein skal gå fram for å få helsehjelp eller tenester ein meiner ein har behov for. 

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet viss du er misfornøyd med helsehjelpa du har fått, eller om du ikkje får oppfylt dine rettigheiter som pasient, bruker eller pårørande.

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheiter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, og dei kan nokon gongar bistå som konfliktløysar i dialog mellom deg som pasient/bruker og tenestestaden. 

Ombudet sine tenester er gratis, og du kan velje å vere anonym. 

Kontaktinformasjon

Det er pasient- og brukerombud i kvart fylke, og for Møre og Romsdal kan du ta kontakt slik: 

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
Tlf: 70 57 09 00 / 40 50 16 00
E-post: mr@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysningar bør ikkje sendast på e-post)

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund

Nettside - Pasient- og brukerombudet