Koronaviruset

10.07.2020 15.43

Folkehelse

Folkehelse

Folkehelse vil seie befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid er innsats for å påverke faktorar som fremjar helse og trivsel og redusere dei faktorane som har negativ innverknad.

Kommunen skal ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og positive og negative påverknadsfaktorar på folkehelsa.

Kommunal oversikt over folkehelsa i Sykkylven:

 

Folkehelseinsituttet (FHI) utarbeidar årleg ein kortfatta folkehelseoversikt for alle kommunar:

 

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidar årsoversikt over folkehelsearbeidet i fylket:

Kontakt

Lars Petter Vemøy
Fagleiar idrett og folkehelse
E-post
Telefon 480 71 747