Redusert foreldrebetaling for SFO-plass

Redusert foreldrebetaling for SFO-plass

Familiar med lav inntekt har rett til redusert foreldrebetaling i SFO. Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av samla skattepliktig inntekt (brutto årsinntekt) for ein SFO-plass. 

Ordninga gjeld for barn i 1. og 2. trinn med SFO-plass i dei kommunale grunnskulane i Sykkylven og er søknadsbasert. Lenke for innlogging til søknadskjema

For skuleåret 2020/2021 gjeld desse prisane for SFO i Sykkylven kommune:

Omfang tilbud

Pris pr. år. (minus kostpengar)

Maksimal husstandsinntekt for å søkje redusert foreldrebetaling

Lav sats, inntil 9 t/v

Kr. 14 520,-

Kr. 242 000,-

Mellomsats, inntil 14 t/v

Kr. 22 660,-

Kr. 377 667,-

Høg sats, full plass

Kr. 31 570,-

Kr. 526 167,-

 

Dette betyr at:

•  husstandar med ei samla inntekt under 242 000 kroner uansett omfang av SFO-tilbod har rett til redusert SFO-betaling 

• husstandar med ei samla inntekt mellom 242 000 og 377 667 kroner vil ha rett til redusert betaling viss dei betalar mellomsats eller høg sats 

• husstandar med ei samla inntekt mellom 377 667 og 526 167 kroner vil ha rett til redusert betaling dersom dersom dei har fullt SFO-tilbod. 

• Husstandar med høgare samla inntekt enn 526 167 kroner har ikkje rett til redusert SFO-betaling. 

Ordninga med redusert foreldrebetaling er søknadsbasert. Vedtak om redusert betaling gjeld for eitt år om gongen, og ein må difor søke for kvart skuleår, både til 1. og til 2. trinn. Det er kommunen barnet har folkeregistrert adresse i som skal behandle søknaden. Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i SFO ligg øvst på sida.

Søknadsfrist

Dei som ønsker reduksjon i betalinga gjeldande frå starten av eit nytt skuleår, må søke innan fristen 10. juni. 
Det kan også søkast undervegs i året, men då vil reduksjonen i betalinga gjelde frå månaden etter at kommunen har motteke søknaden. Den vil ikkje ha tilbakeverkande kraft.

Skattemelding for 2020 skal leggast ved som dokumentasjon for søknadar som gjeld inneverande skuleår.

Krav om dokumentasjon

For å få innvilga søknad om betalingsreduksjon vert det stilt krav om skriftleg dokumentasjon på inntekta. Så sant ein ikkje er einsleg skal det leverast dokumentasjon for begge foreldre/føresette i husstanden. Siste skattemelding (sjølvmelding) skal sendast som vedlegg i søknaden.

Unntaksvis kan kommunen godta anna form for dokumentasjon. Dette gjeld dersom det har skjedd ei vesentleg og varig endring av inntekta (t.d. grunna arbeidsløyse), slik at skattemeldinga ikkje gjenspeglar den faktiske inntekta. Hushaldningar som ikkje kan legge fram skattemelding (t.d. innvandrarar/flyktningar) kan legge fram annan dokumentasjon for inntekt.

Både person- og kapitalinntekt skal reknast med. Dersom det er vesentlege endringar sidan siste skattemelding, er du som søkar pliktig til å opplyse om dette.

Meir utfyllande opplysningar finn du ved å gå inn på søknadsskjemaet.

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.