Vatn og avløp

Sykkylven Energi AS har driftsansvar for kommunal vassforsyning og avløpsanlegg. Informasjon om tenesta finn du på heimesida til Sykkylven Energi.

VA-norm for Sunnmøre.

Fritak

Bustader som ikkje har vore i bruk det siste halve året, kan skriftleg søke om fritak for renovasjon, slamtømming, feiing, vatn og avløp. Det vert ikkje gitt fritak for fritidsbustader.

Følgjande retningslinjer vert lagt til grunn ved søknad om fritak:

  • Fritak årsgebyr vatn og avløp: godkjent plombert vassinntak
  • Fritak slamtømmegebyr: godkjent plombert vassinntak

Følgande skjema skal brukast:

Skjema for søknad om fritak frå feiegebyrr, gebyr for vatn og avløp og fritak evt sjeldnare slamtømming

Utsleppsløyve

Større private vassverk i kommunen er: 

- Hundeidvik vassverk

- Sætre og Jarnes vassverk

- Straumgjerde vassverk

- Øvre Velledalen vassverk