Høyring av revisjonsdokument for Riksheimvassdraget

NVE har sendt revisjonsdokument for reguleringa av Riksheimvassdraget på
offentleg høyring.

NVE har i brev av 27.4.2022 vedteke at vilkåra for følgjande konsesjonar skal reviderast:
• Kgl. Res. Av 23.9.1938: Regulering av Storevatnet i Sykkylven Herad.

For meir informasjon om høyringa, fråsegnfrist og tilgang til revisjonsdokumentet sjå under Høyringar på kommunen si heimeside.