Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Aktuelt

Frå og med måndag 8. juni vil opningstida i dei kommunale barnehagane bli auka opp til 8 timar og 45 minutt. Dette vil gjelde fram til sommarferien.

Det har vore spørsmål frå pårørande siste dagane om meir opning på BUAS for besøkande, ut frå nye retningslinjer frå FHI om besøk på institusjon.

Rydd stikkveier og kumlokk:  Førebygg skader på eigedom og verdiar, hald vannvegar opne, rens stikkrenner og kumlokk fri for lauv eller snø/is.

Flytt verdisaker: Rydd bort og flytt verdisaker som ligg utsett til for flaum, eller for elver som kan ta nye løp.

Overfløymde vegar:  Det kan vere farleg å køyre på overfløymde vegar, Snu bilen dersom du møter store vassmengder.

Rundballer: Rydd vekk rundballer som ligg nær vassdrag, Desse kan bli tatt av ev. flaum, sette seg fast og forsøple elvar og fjord.

Stranda Energi melder om at ein kan vente høg vannstand når snøsmeltinga startar for fullt.

Har du naust eller båt ved vatnet er det viktig å følgje med. Ver elles varsam med ferdsel i vannkanten.

I denne meldinga til Sykkylven kommune orienterer dei om situasjonen.

Kommunen har starta ein marin ryddeaksjon frå Aursneset til Vik 

Mandag 25.05.20 kl 1600.

Stad: Vestibyla på kulturhuset.

Møtedokument finn du   her

Fylkesmannen vidareformidler slikt varsel frå Meteorologisk institutt idag:

"Fredag ettermiddag og kveld ventes det vind fra sør og søraust med lokalt kraftige vindkast 25-28 m/s i indre fjordstrøk og kraftig vind i fjellet, I ytre strøk ventes det mindre vind".

Lokalt kan vinden bli endå kraftigare i indre støk, og spesielt i område som er utsett for desse vindretningane. Ta ein sjekk på det du har utomhus, og som kan vere utsett for vindkasta.

Den øvre inntektsgrensa for å motta bustøtte er midlertidig auka slik at fleire som er ramma økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. Dette gjeld for perioda april - til og med oktober 2020

Les meir i pressemeldinga frå Husbanken

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter vil starte i september 2020. Trafikknemnda ønsker innspel på ruter som fungerer godt og mindre godt, gjerne med forslag til endringar der tilbodet ikkje fungerer godt nok.

 

Det er laga til besøksrom for den enkelte avdeling.