Aktuelt

04.04.2022 09.22

Aktuelt

Onsdag 22.6.22 hadde beredskapsrådet i Sykkylven sitt  faste årlege møte.  Beredskapsrådet er eit samarbeidsorgan som i tillegg til medlemmene i kriseleiinga og repr. frå omsorgsberedskapen, har medlemmer frå frivillige organisasjonar, lokale statlege organ og forsvar/sivilforsvar.

 

Stranda og Sykkylven veterinærvaktdistrikt har lyst ut anbodet for klinisk veterinærvakt.

Utlysinga finn du på doffin.no

Statsforvaltaren har hatt tilsyn med Sykkylven kommune og Sykkylven ungdomsskule sitt arbeid for å sikre eit trygt og godt skulemiljø. Tilsynet har avdekka svikt i den kommunale internkontrollen på delar av dette området. Det er gjennomført intervju med fleire elevar og foresette, tilsette og leiinga ved ungdomsskulen og kommuneleiinga. Tilsynsrapporten er ikkje meint å gi ei total og samla vurdering av kommunen og skulen sitt arbeid, og konklusjonane i rapporten er avgrensa til berre dei områda som er kontrollert i tilsynet.

Pr 20. juni er vi ferdig med strekninga Tynes – Aure. Videre er det planlagt frå Grebstad til Aursneset og Ramstaddalen. Neste på ruta er Ikornnes til Hundeidvik, sørestranda mot Straumgjerde og Velledalen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Fleire personar busett i Sykkylven, både kvinner og menn har fått nytt statsborgarskap det siste året. Den 22. mai var det statsborgarseremoni i Molde. 

Kongehuset har gått ut med slik pressemelding i dag:
Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30. august til 1. september 2022. 

Fylkesbesøket startar i Fjord kommune på føremiddagen tysdag 30. august, og Sykkylven får besøk på ettermiddagen. Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Vanylven kommune og avsluttar dagen med å besøkje Sande kommune. Fylkesbesøket blir avslutta torsdag 1. september 2022 med besøk til Hareid kommune.

Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen.

Her finn du 17.mai program for dei ulike krinsane i Sykkylven. Vi oppdaterer artikkelen fortløpande.

Program kan sendast på e-post til servicetorget@sykkylven.kommune.no.

Alle er velkomne til ei flott 17.mai feiring!

 

 

Kommunen inviterer til markering av dagen og å heidre og minnast innsatsen i 2. verdskrig og internasjonale operasjonar fram til i dag.

Program i kyrkjeparken v. Sykkylven kyrkje søndag 8.5. kl. 14:

  • Kransenedlegging ved Krigsminnebautaen
  • Jan Lade - signalhorn
  • Tale v. ordførar Odd Jostein Drotninghaug
  • Heimevernet deltek

Alle er velkomne.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal starte ruteendringsprosessen for ferje - hurtigbåt- og bussruter i september 2022. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2023. Frist for å sende inn innspel er sett til 11. august.