Aktuelt

Aksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. Den praktiske gjennomføringa lokalt er det Brannvernet, Sykkylven Energi og Elsikkerhet Møre som står for

I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn.  I protokollen frå formannskapet si sak 102/19 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve budsjett og økonomiplan.

 Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 16.12.19.

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert fritidsaktivitet i lag med andre.

og økonomiplan 2020 - 2023. sjå:

 

Stranda og Sykkylven har siste året forhandla ny intensjonsavtale for samanslåing. Etter valet i haust har begge kommunane oppnemnt nye forhandlingsutval som skal vidareføre prosessen.

Onsdag 6. november 2019 kl. 08:30 - 14:00.

Det meldes at kommuneoverlegen er varsla frå Straumgjerde vassverk om problem på UV-rensinga. Inn til dette er avklara nærare skal drikkevatn kokast. 

Viser til tidlegare melding om stenging av Nysætervegen og Fausavegen grunna asfaltarbeide.

Oppdatering 31.10.2019:

Asfalteringa av Nysætervegen vert som planlagd starta i dag torsdag 31. oktober, men for Fausavegen er arbeide flytta fram til laurdag 2. november. Ikkje måndag 4. november som før meldt.

Fausavegen må derfor påreknast å vere stengd laurdag 2. november frå kl 08:00 til kl 18:00 

For ev. nærare informasjon, kontakt Eirik Dueland på mobil 924 14 130.

Høyringsfristen er 15. november.

Ber om at innspel vert sendt til Monica Hjelmevoll (sekretær i trafikknemnda). Innspela vert sendt vidare til Samferdselavdelinga i Fylkeskommunen ved Atle Ræstad.

Vedlagt ligg høyringsdokument og ruteplan for strekninga.