Aktuelt

14.01.2022 16.00

Aktuelt

Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakten på bygging av ny rundkøyring i krysset mellom Fv. 60 og Dalevegen i Sykkylven. 

Oppstart onsdag 2. februar 2022 kl. 17:00.

Ved Ullavik barnehage er det så langt tre positive tilfelle og ingen nye meld sidan helga.

Ved Sykkylven ungdomsskule er det eit utbrot knytt til 10. trinn. Det er til no 12 personar som har testa positivt på hurtigtest. Ein ventar på endeleg PCR-svar på fleire av desse. Ingen tilsette er så langt smitta. 

I samråd med utbrotsgruppa til FHI testar ein no 10. trinn tysdag, torsdag og måndag. Dette kan bli utvida til å gjelde også andre klassar eller trinn ved skulen.

Ungdomskulen har no eit utbrot i 10 klasse.  5 elevar er førebels smitta. 2 stk med PCR testing og 3 stk med hurtigtesting

I tillegg har vi fått 6 nye positive PCR prøver frå andre innbyggjarar. Smittesporing er ferdig og alle er i isolasjon.  

Smittesporingsgruppa har fredag fått melding om positiv hurtigtest på 10. trinn på Sykkylven ungdomsskule.

Med bakgrunn i regjeringa sin pressekonferanse i går, der nye tilrådingar, påbod og tiltak vart presentert, og med bakgrunn i den eksisterande smittesituasjonen i Sykkylven, har kommuneleiinga i samråd med kommuneoverlegen i dag bestemt at barnehagar og skular i Sykkylven går over til grønt tiltaksnivå frå måndag 17. januar 2022. Dette gjeld private og kommunale barnehagar, private og kommunale grunnskular, samt Sykkylven vidaregåande skule.

På grunn av koronasituasjonen vert møtet ikkje ope for presse og publikum. 

Du kan likevel følge møtet via WEB-tv frå kommunen si heimeside, under politikk.

Her er saksdokument til møtet.

 

 

 

Det vert meldt om store nedbørsmengder og kraftig snøsmelting.

NVE har heva farenviået til RAUDT med stor fare for sørpeskred, flaumskred og jordskred. 

Sjekk rundt eigedomen din, hald sluk og rister fri for is/snø og sikre lause gjenstander.

  

Smittesporingsteamet har avdekka Covid-19 smitte hos ein bebuar ved Haunestunet på BUAS. 

Bebuar vart testa etter at det vart påvist smitte i familien.

Ein testar no alle bebuarar og tilsette ved avdelinga. 

 

Jula 2021 nærmar seg raskt og ein kan sjå fram til ei jul som også i år vert noko annleis enn slik vi helst vil ha det.

I fjor på same tid, hadde eg stor tru på at vi neste jul skulle ha lagt mykje av pandemien bak oss. Slik vart det ikkje, og vi står i den største pandemien som har ramma landet på over 100 år.