Aktuelt

Som de sikkert har lest i avisene, gjekk kommunestyret før jul inn for at kommunen frå 2020 skal bli medlem av Sunnmøre friluftsråd.  Medlemskommunane får då delta i mellom anna  Stikk-ut (sommar) og Stikk-ut Ski. Den siste er alt etablert med to postar på Fjellsetra; ein på skistadion og ein på Storhaugen(«Appelsinhaugen»).

Måndag 10. februar kl. 17:00-18:00 ønsker Aure skule, Sørestranda skule, Ullavik skule og Vik skule føresette og nye 1. klassingar frå hausten 2020 velkomne til innskriving på den skulen barnet soknar til. 

 

Sykkylven kommune har oppretta ein kulturpris for å stimulere til brei kulturell innsats i kommunen. Namnet på prisen er ”Kulturprisen for Sykkylven”.

Høyring i samband med ruteendringsprosessen vart gjennomført våren 2019, men grunna vedtak om reduksjon i driftskostnadar må fylkeskommunen no redusere rutetilbodet fleire stader frå 17. august. Vedlagt ligg ei oversikt over kva rutetilbod som eventuelt kan verte endra eller fjerna. 

Sykkylven kommune inviterer til ope møte om framtidig bruk av kaiområdet.

Sykkylven kulturhus onsdag 15.januar kl 19.00

Alle med interesse for sentrumsutvikling og kaiområdet er velkomne.

Alle som vurderer å søkje plass ved ein av dei kommunale barnehagane vert invitert til å gjere seg betre kjent med barnehagen.

Helsing ordførar og rådmann

 

 

Sykkylven kommune har i dag fått meddelt at Rådmann May-Helen Molvær Grimstad seier opp si stilling i Sykkylven kommune.

Rådhuset/Servicetorget

Måndag 23.12.2019: Stengt.

I romjula ope mandag 30.12. kl. 10.00-14.00