Aktuelt

23. januar innførte regjeringa inngripande tiltak vedkomande 10 kommunar på det sentrale austlandet.

24. januar utvida regjeringa omfanget av tiltaka til også å omfatte 15 randsonekommunar rundt kommunane som vart omfatta av tiltaka 23. januar.

Desse kommunane er per tida «raude kommunar».  Vi gjer merksam på at lista over «raude kommunar» kan bli endra.

Regjeringa har frå i dag 23.01.21 kl. 12.00 sett i verk strenge smitteverntiltak i ti kommunar i sentrale austlandsområdet. Dette skuldast smitteutbrot med ein særs smittsam virusvariant. No kjem fleire kommunar med råd til folk som kjem frå austlandet til Sunnmøre.

Innskriving av nye 1. klassingar vil dessverre ikkje kunne gjennomførast fysisk på skulane grunna smittevernreglane. Vi beklagar dette. I staden legg vi ut eit digitalt innskrivingsskjema, med svarfrist fredag 12. februar 2021.

Innskrivingsskjema

Det er fortsatt mange restriksjonar men det er t.d. letta opp på skuleområde, og fritidsaktivitetar for born under 20 år.

Torbjørn Emblem, 56 år, er utdanna diplomøkonom, og har arbeidserfaring både frå offentleg og privat sektor. Han har, mellom anna, arbeidd som økonomisjef og rådmann i Stordal kommune.

Han kjem frå stilling som kundeansvarleg i Visma Enterprise AS, og vil starte opp i stillinga i løpet av våren 2021.

  

 

Etter strenge tiltak og nedstenging av avdelinga fredag 08. januar er no avdelinga open igjen. 

Avdelinga følgjer dei vanlege besøksvilkåra som gjeld på Buas.

Fylkeskommunen har hatt utfordringar heile skulehalvåret med at skysskort viser raudt når elevane nyttar kortet på billetteringsmaskina på bussen. Dei beklagar desse vanskane, men opplyser at dei er på god veg til å få oppdatert korta det gjeld. Dette er manuelt arbeid som tek litt tid.

Kommuneoverlegane i Fjord, Sykkylven og Stranda oppmodar om følgjande, ved bruk av offentleg transport / skuleskyss:

  • God hygiene er særleg viktig, og ingen som har symptom på sjukdom skal følgje bussen. 
  • Som eit førebyggjande tiltak, oppmodar kommuneoverlegane om bruk av munnbind.
    Dette gjeld passasjerar over 14 år.

Har du lyst til å arbeide innan pleie- og omsorgssektoren i sommar?

Sykkylven kommune treng ferievikarar frå veke 26 til og med veke 33. No har du moglegheita til å søkje!

Ein kan fortsatt registrere seg for koronavaksine. Du treng ikkje bankID for å registrere deg. Dersom du ikkje kan, eller har problem med registrering på nett, kan du ta kontakt med oss på telefon 70 24 65 00. Sentralbordet er ope mandag-fredag 09.00 - 15.30. Du kan også få andre til å hjelpe deg. 

Registrer deg her