Høyringar og kunngjeringar

Her finn du høyringar, oppstartsvarsel og kunngjeringar i Sykkylven kommune pr.dato.

Mindre endring av Kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes - Vik og Aure skule - frå offentleg formål til bustad og friområde

Kommunestyret vedtok i sak PS-52/23 å starte prosessen med å endre arealbruk på områda for Vik skule og Aure skule.

Kommunen ønskjer å gjennomføre ei endring av kommunedelplanen for desse områda Vik skule og Aure skule gjennom ein mindre endring, jf. plan- og bygningsloven § 11-17. Endringane vil då vere for desse områda og er ikkje ein revisjon av heile kommunedelplanen. Endringa vil vere frå offentleg og privat tenesteyting til bustad og friområde.

Medverknad:

Har du innspel eller meining om den planlagde endringa av kommunedelplan for sentrum-Ikornnes, send til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 18.08.2023. Merk oversendinga med saksnummer 2023/1178.

Kommunen er også open for innspel til ein alternativ arealbruk enn bustad om nokon har gode idear.

Dokument:

Mindre endring av Kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes - Vik og Aure skule - frå offentleg formål til bustad og friområde (PDF, 999 kB)

Vedtak 52_23 Kommunale bygg - Tandstad barnehage, Vik skule og Aure skule - endra arealbruk (PDF, 59 kB)

Oversiktskart Vik og Aure skule (PDF, 280 kB)

Skråfoto og flyfoto over Vik skule (PDF, 313 kB)

Skråfoto og flyfoto over Aure skule (PDF, 348 kB)

Kdp sentrum-Ikornnes Plankart 16.12.2019 (PDF, 15 MB)

Kdp sentrum Føresegner 16.12.2019 (PDF, 349 kB)

Mindre endring av kommunedelplan for Straumgjerde og oppheving av "Reguleringsendring for Straumgjerde (Barnehagetomt)"

Kommunestyret vedtok i sak PS-52/23 å starte prosessen med å endre arealbruk på området for Tandstad barnehage.

Kommunen vil gjennomføre ei endring av kommunedelplanen for området gjennom ein mindre endring, jf. plan- og bygningsloven § 11-17. Endringane og prosessen vil då vere isolert for dette området og er ikkje ein revisjon av resten av kommunedelplanen. Endringa vil vere frå offenteleg og privat tenesteyting til bustadformål.

Samstundes vil kommunen oppheve gjeldande reguleringsplan frå 1979 for området slik at opphavleg reguleringsplan frå 1977 igjen blir gjeldande, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Medverknad:

Har du innspel eller meining om planlagt endring av kommunedelplanen eller oppheving av "reguleringsplanen for Straumgjerde (barnehagetomta"), send til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 18.08.2023. Merk oversendinga med saksnummer 2023/1195.

Dokument:

Mindre endring av kommunedelplan for Straumgjerde og oppheving av reguleringsplan (PDF, 623 kB)

Vedtak 52_23 Kommunale bygg - Tandstad barnehage, Vik skule og Aure skule - endra arealbruk (PDF, 59 kB)

Oversiktskart Tandstad barnehage (PDF, 385 kB)

Skråfoto og flyfoto over Tandstad barnehage (PDF, 253 kB)

KDP Straumgjerde Plankart 03.09.2017 (PDF, 6 MB)

KDP Straumgjerde Føresegner 03.09.2017 (PDF, 456 kB)

PID_15281977002_Kart_Straumgjerde (PDF, 2 MB)

PID_15281977002_Foresegner (PDF, 2 MB)

PID_15281979005_Kart (PDF, 3 MB)

Høyring - Kommuneplan arealdelen

I samsvar med Plan- og bygningslova 11-14, vedtok Nærings- og utviklingsutvalet i sak 27/23 å legge forslag til kommuneplan arealdelen ut til offentleg høyring.

Høyringsfrist er sett til 20.august 2023.

Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven eller på epost til postmottak@sykkylven.kommune.no .

Planområdet omfattar heile kommunen unntatt områda dekka av Kommunedelplan for sentrum/Ikornnes (2019), for Straumgjerde (2017) , for områda kring Nysætervatnet (2014) og for sjøareala. For sjøareala er det under ein interkommunal plan for delar av Storfjorden, i samarbeid med Fjord kommune og Stranda kommune.

Hovudgrep i planforslaget er:

- Samordna arealbruk og regelverk med kommunedelplanane, for like reglar for heile kommunen. 

- Tilrettelegging for utvikling gjennom spreidd busetting og næringsaktivitet. 

- Vidareføring av næringsareal frå gjeldande plan samt nokre areal for landbrukstilknytt reiseliv.

- Styrka jordvern ved tilbakeføring av areal til landbruksformål.

- Redusert klimagassutslepp som konsekvens av plan.

Plandokument:
KpA PLANOMTALE 13.06.2023 (PDF, 397 kB)

KpA PLANKART - 14.06.2023 - m20000 (PDF, 23 MB)

KpA FØRESEGNER 13.06..2023 (PDF, 172 kB)

KpA KONSEKVENSUTGREIING 13.06.2023 (PDF, 5 MB)

 

Saksdokument:

Saksutgreiing og protokoll NU sak 27-23 (PDF, 338 kB)

Vurdering av innspel Vedlegg 1 til sak 27-23 (PDF, 3 MB)

ROS-analyse 2022 (PDF, 3 MB)

Barn og unges arealbruk (PDF, 969 kB)

Folkehelse og arealbruk oversikt 2022 (PDF, 2 MB)

Klimagassberegning kommuneplan Multiconsult (PDF, 856 kB)

 

 

 

 

Høyringsmelding - Detaljregulering for Djupedalen industriområde

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 13.06.2023 å leggje planforslaget Detaljregulering for Djupedalen industriområde ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

«Planforslaget til Detaljregulering Djupedalen industriområde (planid 15282020003) vert lagt ut til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.

Nærings- og utviklingsutvalet krev at det før eigengodkjenningsvedtak av planen blir inngått ein utbyggingsavtale om å avgi grunn til framtidig gang- og sykkelveg langs Vallavegen innanfor planområdet og vidare forbi Storsvingen til gnr. 26 bnr. 70

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 17.08.2023. (Høyringsfrist er utvida frå 6 til 9 veker grunna sommarferien)

Merk oversendinga med saksnummer 2020/3685.

Dokument:

Detaljregulering Djupedalen industriområde - Politisk behandling før 1.gongs høyring (PDF, 99 kB)

15282020003 - Djupedalen Industriområde - Føresegner (PDF, 165 kB)

15282020003 - Djupedalen Industriområde - Plankart (PDF, 476 kB)

15282020003 - Djupedalen Industriområde -Planomtale (PDF, 3 MB)

Vedlegg C Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

Vedlegg D Fråsegner til oppstart (PDF, 7 MB)

Vedlegg E Risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 2 MB)

Vedlegg F Flomfarevurdering Multiconsult (PDF, 2 MB)

Vedlegg G St¢yvurdering Rev 13.02.2023 (PDF, 2 MB)

Vedlegg H TS-inspeksjon eksisterande veg (PDF, 2 MB)

Vedlegg I Rammeplan VA (PDF, 363 kB)

Vedlegg J VA-Kart (PDF, 297 kB)

Vedlegg K Midlertidig etablering avkjørsel (PDF, 433 kB)

Ole Andre Velle_Vegrett og trafikktryggleik (PDF, 960 kB)

 

Høyring - Ny landbruksplan og jordvernstrategi 

Nærings- og utviklingsutvalet (NU) vedtok i sak PS 21/23 å legge utkast til ny landbruksplan og jordvernstrategi for Sykkylven kommune 2023 – 2031 ut til offentleg høyring.

Planutkastet finn du her: 

Utkast til landbruksplan_høyringsdokument (PDF, 5 MB)

Utkast til jordvernstrategi_høyringsdokument (PDF, 2 MB)

Kjerneområde landbruk_kart heile sentrumsområdet (PDF, 9 MB)

Kjerneområde landbruk_kart heile kommunen (PDF, 15 MB)

Innspel og merknadar skal sendast til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no innan 7. juni 2023. Spørsmål til planen kan rettast til jordbrukssjef Mandy Häger anten på tlf. 477 15 741 eller e-post mandy.hager@sykkylven.kommune.no

 

Detaljregulering Grebstadhagen, B8 - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.04.2023 å leggje planforslaget Detaljregulering Grebstadhagen, B8 ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Parallell behandling av plan og byggesak:

Byggesaka for 2-mannsbustadar på område BF1, 6-mannsbustadar og bodar på område BK skal behandlast parallelt med reguleringsplanprosessen, jf. plan- og bygningslova §§ 1-7 og 12-15. Til høyringsmeldinga av reguleringsplanen ligg det difor ved byggemeldingsteikningar (situasjonsplan, fasadar og snitt) som vanlegvis følger nabovarsling til byggesaka. Det er i høyringsperioden høve til både å komme med merknad til både reguleringsplanen og den konkrete byggesaka.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 14.06.2023.

Merk oversendinga med saksnummer 2022/848.

Dokument:

Detaljregulering Grebstadhagen B8 - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 509 kB)

15282022005 - Grebstadhagen B8 - Føresegner 28.03.2023 (PDF, 190 kB)

15282022005 - Grebstadhagen B8 - Plankart 11.04.2023 (PDF, 183 kB)

15282022005 - Grebstadhagen B8 - Planomtale 12.04.2023 (PDF, 3 MB)

Innspill til oppstartsvarsel Grebstadhagen - Samla (PDF, 2 MB)

V3 Situasjonsplan, utomhusplan og terrengsnitt (PDF, 6 MB)

V4 3D-Illustrasjoner (PDF, 648 kB)

V5 Sol-skygge studie (PDF, 738 kB)

V6 Renovasjonsteknisk plan (PDF, 84 kB)

V7 VA-rammeplan - Grebstadhagen med vedlegg (PDF, 3 MB)

V8 Arkeologiske undersøkelser (PDF, 845 kB)

V10 Byggemeldingstegninger seksmannsboliger (PDF, 2 MB)

V11 Byggemeldingstegninger tomannsboliger (PDF, 2 MB)

V12 Byggemeldingstegninger Boder (PDF, 2 MB)

Sjekkliste_planforslag (PDF, 142 kB)

2022005 Grebstadhagen B8 ROS-analyse sjekkliste (PDF, 102 kB)

Detaljregulering Fauskelia - Melding om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 27.03.2023, Detaljregulering Fauskelia (planid 15282020006), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 08.02.2023.

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnummer 2020/4255.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

15282020006- Fauskelia - Føresegner rev. 08022023 (PDF, 137 kB)

15282020006- Fauskelia - Plankart rev. 08022023 (PDF, 360 kB)

15282020006- Fauskelia - Planomtale rev. 08022023 (PDF, 6 MB)

Merknader 1.gongs høyring_samla (PDF, 3 MB)

Detaljregulering Fauskelia_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 237 kB)

Statsforvaltaren - Fauskelia - Trekking av motsegn (PDF, 854 kB)

VA Plan Fauskelia REV2 - kart (PDF, 3 MB)

VA-rammeplan Fauskelia rev 2_ (PDF, 319 kB)

15282020006- Fauskelia - ILLUSTRASJONSPLAN 080223 (PDF, 466 kB)

15282020006- Fauskelia - PROFIL 1-2-3-4-5-6 080223 (PDF, 264 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - ILLUSTRASJON ALTERNATIV SAMLEVEG VIA ÅSVEGEN 290622 (PDF, 441 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - ILLUSTRASJON GBNR 3-11 - VEGTILKOMST NABO 290622 (PDF, 505 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - ILLUSTRASJON SAMMENLIGNING GAMLE OG NYE TOMTER 050722 (PDF, 624 kB)

15282020006-20264 - FAUSKELIA - RENOVASJONSTEKNISK PLAN 050722 (PDF, 2 MB)

 

Detaljregulering Sykkylven sjøfront, BS22 - Melding om eigengodkjenning med klagerett

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 27.03.2023, Detaljregulering Sykkylven Sjøfront, BS22 (planid 15282021003), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 23.02.2023.

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnummer 2021/2522.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering Sykkylven sjøfront - Vedtak eigengodkjenning (PDF, 1014 kB)

20230223 - Sykkylven sjøfront Plankart rev.23.02.2023 (PDF, 614 kB)

20230223 - Sykkylven sjøfront - Føresegner rev. 23.02.2023 (PDF, 222 kB)

20230223 - Sykkylven sjøfront - Planomtale rev. 23.02.2023 (PDF, 6 MB)

Merknader frå høyring - samla (PDF, 3 MB)

Fylkeskommunen - Sykkylven sjøfront BS22 - trekk av motsegner (PDF, 182 kB)

Statsforvaltaren - Sykkylven sjøfront BS22 - trekk av motsegner (PDF, 556 kB)

Vedlegg 1 - Sykkylven sjøfront BS22_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring (PDF, 354 kB)

Vedlegg 2 Geoteknisk prosjekteringsrapport - V2 20230209 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 3 Geoteknisk datarapport 20230119 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 VA-Rammeplan 20230220 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5 Støyvurderinger 20230201 (PDF, 538 kB)

Vedlegg 6 Trafikkvurdering 20221004 (PDF, 770 kB)

Vedlegg 7 ROS-analyse 20220930 (PDF, 166 kB)

Vedlegg 8 Referat møte med Straumen Nett AS 20230208 (PDF, 64 kB)

Eigedomar ved Sykkylven kai (PDF, 982 kB)

 

Detaljregulering Åsgarden, BU2 - Varsel om oppstart

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 og kunngjøres herved at Norgeshus AS på vegne av Ludviksen Bygg AS starter arbeidet med detaljregulering for Åsgarden BU2 gnr/bnr 7/25 m. fl. Planen har fått planID 15282023002. Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagt kart.

Det planlegges for boliger i form av eneboliger, rekkehus og lavblokker med tilhørende lek og uteoppholdsarealer. Byggene er planlagt på inntil 2 etasjer over sokkeletasje. Foreløpig anslåes det å bli 45 boenheter innenfor planområdet. Planområdet har en størrelse på 15,4 dekar.

Det er planlagt for to adkomstveger fra Åsvegen inn på planområdet, slik som vedlagt forslag til plankart skisserer. Endringer kan forekomme. Andre nødvendige tiltak vurderes gjennom planprosessen (nettstasjon, renovasjonsløsning m.m.).

Planinitiativet er vurdert til å ikke ha behov for konsekvensutredning, jf. § 6 bokstav b, da foreslått tiltak er vurdert tidligere og vedtatt i overordnet plan.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet er å finne på følgende nettsider:

https://norgeshus.no/no/presse

https://www.sykkylven.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «21-0608 Åsgarden BU2» og rettes til:

NORGESHUS AS v/Espen Daaland Holmli, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller til e-post: espen.daaland.homli@norgeshus.no.

Kopi kan sendes til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 14.04.23

Dokument:

21-0608 Planinitiativ (PDF, 943 kB)

21-0608 Referat fra oppstartsmøtet_signert (PDF, 2 MB)

Plangrense_oversikt (PDF, 132 kB)

Plangrense_varsel om oppstart (PDF, 154 kB)

21-0608 Plankart_foreløpig (PDF, 558 kB)

Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 06.03.2023 å leggje planforslaget Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 26.04.2023.

Merk oversendinga med saksnummer 2020/2023.

Dokument:

Detaljregulering Nedre Sjurgarden ved Dalevegen - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 2 MB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Føresegner 20.02.2023 (PDF, 427 kB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Plankart 20.02.2023 (PDF, 2 MB)

15282020001 - Nedre Sjurgarden - Planomtale 20.02.2023 (PDF, 4 MB)

Innspel oppstartsvarsel_samla (PDF, 516 kB)

VA-kart_Oversiktstegning (PDF, 481 kB)

VA-rammeplan Sjurgarden (PDF, 2 MB)

Arkeologisk rapport (PDF, 3 MB)

Høyring av revisjonsdokument for Riksheimvassdraget i Sykkylven kommune

NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringa av Riksheimvassdraget på
offentleg høyring.

NVE har i brev av 27.4.2022 vedteke at vilkåra for følgjande konsesjonar skal reviderast:
• Kgl. Res. Av 23.9.1938: Regulering av Storevatnet i Sykkylven Herad.

Revisjonsdokumentet er tilgjengeleg på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker.
For å snevre inn søket vel «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle
sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnast på
www.nve.no/revisjon. Den er og tilgjengeleg nederst i teksten. Dersom du ønskjer ein papirversjon kan du kontakte Jens Kåre Blakstad Sykkylven Energi på tlf 481 32 824 eller e-post: jens-kaare@sykkylven-energi.no. Det er to papirversjonar tilgjengeleg på servicetorget på Sykkylven rådhus.

Alle som har meiningar om saka, kan sende fråsegn på ein av følgjande måtar:
• via skjema for fråsegner, som de finn på NVEs internettsider
• via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Fråsegn» og saksnummer 2017
03682 i emnefeltet, og gi opp namn og organisasjonsnummer i innleiinga om du
representerer ei verksemd)
• via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende fråsegner er 15. juni 2023.


Fråsegner eller delar av fråsegner vil bli referert i innstillinga i saka frå NVE til Olje- og
energidepartementet (OED). Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det er
utarbeidd eit samandrag som kan brukast til dette. Fråsegnene er offentlege dokument.
Sentrale saksdokument blir lagt ut på NVE sine internettsider.

Dokument:

Høyringsbrev (PDF, 90 kB)

Revisjonsdokument for Riksheimvassdraget (PDF, 9 MB)

Høyring - ny skulekrins i Sykkylven sentrum

Ved ein inkurie vart ikkje høyringsnotatet om opptaksområde for Aure barneskule lagt ut på kommunen si heimeside når det vart sendt ut til høyringsinstansane.

Den opprinnelege høyringsfristen var fredag 24.februar.

For å kompensere for dette, blir notatet no lagt ut offentleg på heimsida, med ein utvida høyringsfrist til onsdag 22.mars. Det betyr også at dei høyringsinstansane som eventuelt ikkje rakk den opprinnelege fristen på 24.februar, også vil få høve til å sende inn sitt høyringssvar innan 22.mars.

Dei svara som eventuelt kjem inn, vil bli lagt fram for kommunestyret ved endelege behandling måndag 27.mars.

Merknader til høyringa kan du sende til Sykkylven kommune v/postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post til: postmottak@sykkylven.kommune.no innan 22. mars 2023.

Dokument

Høyringsnotat sentrumskrins  (PDF, 7 MB)

Ny skulekrins for Aure barneskule - førebu høyring (PDF, 2 MB)

 

Detaljregulering Juvbrua på fv 60 i Sykkylven - Oppstartsvarsel

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 3-7 og 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 60 Nye Juvbrua.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil i samarbeid med Sykkylven kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny bru nedstrøms for den eksisterande fylkesvegbrua over Juene.

Formålet med plana er å erstatte dagens bru med ei ny og trafikksikker bru. Vegeigar har ønskje om å rive eksisterande bru etter at ny bru er etablert.

Fylkeskommunen ber om at eventuelle innspel til planarbeidet blir sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune, Julsundvegen 9, 6412 Molde, eller post@mrfylke.no innan 20.03.2022

Fylkeskommunen gjer merksam på at det ikkje blir sendt direkte svar til den som sender innspel til oppstartsvarselet. Alle innspel vil bli vurdert og kommentert i planforslaget som blir lagt ut til offentleg ettersyn.

Dokument

Varsel til grunneigarar og andre (PDF, 258 kB)

Vedlegg 01 - Fv. 60 Juvbrua - Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Vedlegg 03 Signert - møtereferat - Oppstartsmøte regulering nye Juvbrua (PDF, 2 MB)

Vedlegg 04 - Plangrense kart (PDF, 131 kB)

Vedlegg 05 - Plangrense ortofoto (PDF, 148 kB)

 

Detaljregulering for fortau Blindheim-Tynes - Høyringsmelding

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 24.01.2023 å leggje planforslaget Detaljregulering for fortau Blindheim-Tynes ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

NU gjorde følgjande vedtak:

«Planforslaget til Detaljregulering for fortau Blindheim – Tynes (planid 15282022001) vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.»

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 15.03.2023. Merk oversendinga med saksnummer 2021/611.

Dokument:

Detaljregulering for fortau Blindheim- Tynes - Politisk behandling før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn (PDF, 3 MB)

15282022001- Fortau Blindheim-Tynes - Plankart 141222 (PDF, 513 kB)

15282022001-Fortau Blindheim-Tynes - Føresegner 141222 (PDF, 203 kB)

15282022001-Fortau Blindheim-Tynes - Planomtale 151222 (PDF, 6 MB)

15282022001-Risiko- og sårbarheitsanalyse 151222 (PDF, 837 kB)

Avklaringar rundt grunnforhold i detaljregulering for fortau Blindheim- Tynes (PDF, 208 kB)

Innspel til oppstarsvarsel_samla (PDF, 4 MB)

Oppsummering innspill Blindheim - Tynes (PDF, 164 kB)

 

Detaljregulering masseuttak Huna II - Kunngjering eigengodkjenning

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 1.ledd, eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag den 12.12.2022, Detaljregulering masseuttak Huna II (planid 15282017002), jamfør føresegner og planomtale sist revidert 02.11.2022 og plankart sist revidert 23.10.2022.

Informasjon om klagerett

Informasjon om klagerett ligg vedlagt.

Merk eventuell klage med saksnr. 2019/426.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

Dokument:

Informasjon om klagerett (PDF, 122 kB)

Detaljregulering masseuttak Huna II - 2.gongs politisk behandling - Eigengodkjenning

15282017002 - Huna II - Føresegner rev. 02.11.2022

Samferdselsutvalet 27102021_Vedtak, saksframlegg og vedlegg

15282017002 - Huna II - Plankart rev. 23.10.2022

15282017002 - Huna II - Planomtale rev. 02.11.2022

Merknader frå 1.gongs høyring samla

Huna II_Merknadsvurdering etter 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

Detaljregulering Huna II - Behandling av motsegner 1. gongs offentleg ettersyn. Ny avgrensa høyring

Merknader etter avgrensa 2. gongs høyring_samla

Huna II_Merknadsvurdering etter avgrensa 2. gongs offentleg ettersyn

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Støyvurdering ved båtlasting

Støyvurdering ved knusing og sikting

NVE_Spørsmål og svar til aktsemdsoner i Detaljregulering masseuttak Huna I

 

Høyring - namnesak Riksheim

Med bakgrunn i namnesak 2019/4 reist av Statens kartverk, blir det sendt ut til høyring  skrivemåten på gardsnamnet Riksheim. Kartverket reiser namnesak for desse stadnamna:

Riksem/Rikseim/Riksheim og andre avleidde namn.

Primært gjeld dette gardsnamnet til gardsnummer 36/1,2,3 og 35/1.

Etter §6 i Lov om stadnamn så blir saka sendt til høyring i kommunen. Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten, men kommunen har rett til å uttale seg. Eigarar og festarar har rett til uttale seg om gardsnamn og bruksnamn. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg om skrivemåten om av namn som dei har tilknytning til.

Meir informasjon finn ein på Sykkylven kommune sin heimeside.

Høyringsfrist: 2 mnd – 31.desember 2022.

Sykkylven kommune v/postmottak 
Kyrkjevegen 62 
6230  SYKKYLVEN

Epost: postmottak@sykkylven.kommune.no

Her kan du lese meir: Oppstart av namnesak - Riksem/Rikseim/Riksheim - frå Kartverket (PDF, 447 kB)