Koronaviruset

06.08.2020 09.43

Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret kommunen sitt øvste organ, jf kommunelova.

Kommunestyret handsamar mange saker, til dømes kommuneplan, reguleringsplanar, økonomiplan, kommunebudsjett, kommunale vedtekter, samt andre saker og retningsliner av prinsipiell betydning.

I praksis er det likevel slik at kommunestyret delegerer ansvar til formannskapet og fagutvala for sine fagområde.

Kommunestyret vert valt for heile valperioden på 4 år. I Sykkylven har kommunestyret 29 medlemmer.