Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret kommunen sitt øvste organ, jf kommunelova.

Kommunestyret handsamar mange saker, til dømes kommuneplan, reguleringsplanar, økonomiplan, kommunebudsjett, kommunale vedtekter, samt andre saker og retningsliner av prinsipiell betydning.

I praksis er det likevel slik at kommunestyret delegerer ansvar til formannskapet og fagutvala for sine fagområde.

Kommunestyret vert valt for heile valperioden på 4 år. I Sykkylven har kommunestyret 29 medlemmer.

Sykkylven kommunestyre