Tilsyn og meldeplikt/søknadsplikt

Tilsyn og meldeplikt/søknadsplikt

Tilsyn med fyringsanlegg, meldeplikt ved montering av eldstad og søknadsplikt ved oppføring og rehabilitering av skorstein.

Feiaren i Sykkylven har ansvar for feiing og tilsyn av ca. 2800 fyringsanlegg. Feiing og tilsyn er heimla i Lov om vern mot brann eksplosjon m.v. og Forskrift om brannforebygging.

Ved tilsyn med fyringsanlegget, vil ein også kontrollere røykvarslarar, sløkkjeutstyr og rømmingsvegar i bustaden, samt snakke om generell branntryggleik i bustaden.

Tilsyn med fyringsanlegg m.m.