Aktuelt

04.04.2022 09.22

Fjellskredberedskap - Åkneset

Fjellskredberedskap - Åkneset

Sykkylven kommune er med i Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB). Dette er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal, Ørskog, Ørsta og Ålesund. Selskapet er oppretta med bakgrunn i kommunane sin risiko ved ev. fjellskred frå Åkneset og Hegguraksla.

ÅTB sitt formål er å drive og vedlikehalde befolkningsvarslingssystem for fjellskred og tsunami. Selskapet skal arbeide for eigarkommunane med beredskapsplanlegging, befolkningsvarsling, og elles ivareta eigarkommunane sine interesser innan fjellskredberedskap.

Norges vassverk og energi direktorat (NVE) har ansvaret for overvakinga av dei ustabile fjellpartia. Overvakinga av Åkneset og Hegguraksla skjer ved hjelp av måleinstrument som er plassert ute i fjellet. Dersom det skulle bli fare for skred vil befolkninga gjennom automatisk telefonoppringing og sireneanlegg bli varsla.

Folket som bur og ferdast her skal kunne være trygge på at overvakinga vil gi oss beskjed i lang tid før raset kjem.