Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Klikk for stort bilete

Du kan søkje kommunen om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med ordninga er å fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift.

Målgruppe 

Aktive gardbrukarar. Tilskot kan gjevast til føretak som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4.

I 2020 vart SMIL-forskrifta endra til at også eigarar av landbrukseiendom uten føretak kan få innvilga SMIL-tilskot. Det må likevel gå føre seg ei tilskotsberettiga produksjon på eigedomen. 

Slik søkjer du 

Søknadsskjema til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Søknadsfristen er 15. april kvart år.

Kommunen avgjer søknaden om tilskot og prioriterer søknader som ligg innafor tiltaksstrategien til kommunen. Har du fått innvilga tilskot, vert det utbetalt etter skriftleg oppmoding frå deg og når tiltaket har fått godkjent sluttrekneskapen. Du kan få utbetalt forskot på bakgrunn av godkjend dokumentasjon etter kvart som delar av tiltaket er utført.Kommunen vil behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan én månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort. 

 
Du kan lese meir om SMIL- ordninga på Landbruksdirektoratet sine nettsider. 

Kontakt

Karl Johan Stadsnes
Rådgjevar miljø og landbruk
E-post
Telefon 476 60 048