Klage

Klage

Slik klagar du på eigedomsgebyr

Klage på eigedomsskatt

Klage for dei som har fått fastsett skattegrunnlag/skatt ut frå formuesgrunnlag frå Skatteetaten:

Meiner du grunnlaget er feil, kan du sjølv endre ved å endre i skattemeldinga du får tilsendt. 

Du kan også sende endringsmelding.  Det er ikkje lenger naudsynt å klage til Skatteetaten.  Endringsmelding kan sendast elektronisk, eller til:

Skatteetaten, Skatt Midt-Norge
Sykkylven
Postboks 2060
6402 MOLDE

 

Det enklaste er likevel å gjere dette via nettet.

Klage vedkomande bustader utan formuesgrunnlag/Fritidsbustader

Dette gjeld i regelen bustad på landbrukseigedomar, fritidsbustader og bustader som av ein eller annan grunn ikkje har fått fastsett bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten.

Taksten er basert på fakta om eigedomen din, ulike bygningstypar og areal er gitt ulike prisar.

Sjå dokumentet «Rammer og retningsliner» som ligg under regelverk, her under tema Eigedomsskatt.

Det vert utvendig synfaring av alle eigedomar. Det skal ikkje gjerast innvendig synfaring av eigedomen. Det vert teke skjønnsmessig vurdering av bygninga sin tilstand, standard og kvalitet. På oppmoding vert det gjeve ei stutt grunngjeving for taksten.

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal» (Eigedomsskattelova § 8 A-2).

Taksten på eigedomen gjeld til neste taksering. Vanlegvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkunnig nemnd som fastset takstane. Taksering vart gjort i år 2015 og skulle dermed stå uendra fram til år 2024. Opphaldet i andre halvår 2017 gjer at takstnemnda måtte fastsette nye takstar for år 2018 som då skal gjelde fram til år 2027.

Klagefrist:

Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Døme på utrekning for år 2019:

 Takst fastsett av skattetakstnemnda 

Kr 2 200 000 

Grunnlag for eigedomsskatt  

Kr 2 200 000 

Berekna eigedomsskatt 2019: 

Kr 2 200