Gebyr for planarbeid

Gebyr for planarbeid

Her finn du gebyr for private planforslag og dispensasjon frå plan. For fullstendig oversikt og meir informasjon, sjå her. (PDF, 2 MB)

Gebyr detaljplanar

Gebyr detaljplaner
Gebyr Pris
Handsamingsgebyr*
Private forslag til detaljregulering; gebyr ved administrativ handsaming. Uavhengig av storleik på regulert areal 15 000,-
Arealgebyr private planer*
Inntil 5 000m2 9 500,-
For kvar påbegynte 1 000 m2 frå 5 001 - 20 000m2. 800,-
For kvar påbegynte 1 000 m2 frå 20 0001 m2. 400,-
Mindre endringar av arealplan, jfr pbl 12-14
Handsaming av mindre endring 7 500,-
For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/føresegner 2 000,- kr i tillegg til handsamingsgebyr

*For private planforslag skal det betalast handsamingsgebyr+arealgebyr

 

Gebyr dispensasjon

Gebyr dispensasjon
Gebyr Pris
Tiltak som krev dispensasjon frå plan – og bygningslova, forskrifter eller arealplanar 7500
Ved dispensasjonar som ikkje krev innhenting av uttale frå andre instansar, eksterne eller interne, kan gebyret reduserast til 6285
Der det klart er eit misforhold mellom tiltak, tilhøva og gebyret har einingsleiar moglegheit til å setje ned gebyret