Aktuelt

26.08.2022 10.50

Gebyr for planarbeid

Gebyr for planarbeid

Her finn du gebyr for private planforslag og dispensasjon frå plan. For fullstendig oversikt og meir informasjon, sjå her.

Gebyr detaljplanar

Gebyr detaljplaner
Gebyr Pris
Handsamingsgebyr*
Private forslag til detaljregulering; gebyr ved administrativ handsaming. Uavhengig av storleik på regulert areal 16 405,-
Arealgebyr private planer*
Inntil 5 000m2 10 390,-
For kvar påbegynte 1 000 m2 frå 5 001 - 20 000m2. 870,-
For kvar påbegynte 1 000 m2 frå 20 0001 m2. 435,-
Mindre endringar av arealplan, jfr pbl 12-14
Handsaming av mindre endring 8 205,-
For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/føresegner 2 185,- kr i tillegg til handsamingsgebyr

*For private planforslag skal det betalast handsamingsgebyr+arealgebyr

 

Gebyr dispensasjon

Gebyr dispensasjon
Gebyr Pris
Tiltak som krev dispensasjon frå plan – og bygningslova, forskrifter eller arealplanar 8 200
Ved dispensasjonar som ikkje krev innhenting av uttale frå andre instansar, eksterne eller interne, kan gebyret reduserast til 6 870
Der det klart er eit misforhold mellom tiltak, tilhøva og gebyret har einingsleiar moglegheit til å setje ned gebyret