Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering

Det er no mogeleg å søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering. Søknaden skal leverast via Altinn og søknadsfristen er 15. april 2024. 

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Føremålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket, utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift. Tilskot kan bli gitt til ulike typar prosjekt/tiltak, bl.a. til  planlegging- og tilretteleggingsprosjekt, tiltak som fremjar biologisk mangfald, kulturlandskapstiltak og forureiningstiltak.

Tiltak som inneheld fylgjande moment vert prioritert høgast:

  • Tiltak som styrkjer driftsgrunnlaget for aktive gardbrukarar.
  • Tiltak som er viktige for biologisk mangfald/landbruk/reiseliv.
  • Tiltak som tek vare på viktige kulturlandskap/ -miljø.
  • Fellestiltak. 

Er du usikker om prosjektet ditt kvalifiserer til SMIL- tilskot? Ta kontakt med landbrukskontoret. 

Søknadsskjema. Altinn. 

Meir informasjon om ordninga og tiltaksstrategi med tilskotssatsar finn du er: 

Informasjonsside. Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskot til drenering 

Eigar av, eller føretak som leiger, tidlegare grøfta jordbruksareal med behov for ny drenering kan søkje om tilskot til drenering. Tilskot til drenering av jordbruksjord, avgrensa til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjer 4000 kroner per dekar. Ved anna grøfting kan ein få 61 kroner per løypemeter grøft avgrensa oppad til 4000 kroner per dekar.

Søknadsskjema. Altinn. 

Meir informasjon om ordninga finn du her:

Informasjonsside for tilskot til drenering

Kontakt

Mandy Häger
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 47 71 57 41

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post