Aktuelt

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.11.2020 å leggje planforslaget Løypeplan for områda kring Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Sykkylven kommunestyre vedtok på møtet mandag 14.12.20 å seie ja til ein avtale med eigarane av Krikane barnehage AS om å overta den private barnehagen i Sykkylven. Dei tilsette i Krikane barnehage AS vil få tilbod om tilsetting i Sykkylven kommune. Når prosessen med å overføre dei tilsette frå Krikane barnehage til kommunen er gjennomført, vil overdraginga av barnehagen kunne skje – etter planen i løpet av første tertial 2021.

For Sykkylven kommune er dette eit ledd i å tilby eit tilpassa og godt barnehagetilbod til kommunen sine innbyggarar, og det å få hand om ein større sentrumsbarnehage er eit strategisk oppkjøp frå kommunen si side.

 

Odd Jostein Drotninghaug

ordførar

  Fokus (PDF, 629 kB) i trafikken er desember-temaet for Trafikksikker kommune.

Nærings og utviklingsutvalet (NU)  vedtok 16. november å starte sak vedkomande trafikkregulering i og inn mot sentrumsområdet. På møte i NU den 16.11.20, gjorde dei følgande vedtak i sak 64/20:

Mange kjem snart heim for ein velfortjent juleferie. Kommuneoverlegane på Sunnmøre har oppmoda alle som kjem heim til jul om å teste seg så snart dei kjem. Vi aukar derfor testkapasiteten fram mot jul for å sikre handtering av denne situasjonen.

Frå og med veke 49 testar vi fire dagar i veka.

I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn. I protokollen frå formannskapet si sak 115/20 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve budsjett og økonomiplan.

Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 14.12.2020.


 

 

Over lang tid har det vore eit stort behov for meir informasjon og ein god plan for bruken av sjøareala i kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord. 

No har vi gått saman om å utarbeide ein felles plan for sjøareala, med tilknytte funksjonar. Til dette er det etablert eit prosjekt der ein vil tilsette prosjektleiar for 2 år i 50% stilling. 

Det er ledig ei 100% fast nyoppretta felles stilling som kommuneoverlege for kommunane Stranda og Sykkylven med oppstart våren 2021. 

Organisatorisk er stillinga plassert under kommunedirektør/rådmann, som vil vere kommuneoverlegen sine nærmaste overordna. Stillinga er fleksibel, utviklande, utfordrande, spanande og viktig for kommunane våre. 

Styresmaktene har bestemt at maksprisen for månadleg betaling i barnehagane aukar med 95 kroner frå 1. januar 2021. Dette betyr at ein heiltidsplass i Sykkylven kommune vil koste 3 230 kroner per månad.