Aktuelt

Frå veke 14 startar vi massevaksinering i prioriteringsgruppe 4. Gruppe 4 er dei mellom 65 - 74 år, og personar mellom 18 - 64 år med sjukdommar eller tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

For dei mellom 65 og 74 år vil innkallinga skje etter alder. 

Alle i prioriteringruppe 4, vil få innkalling frå kommunen med tekstmelding på telefonen.

 

Sykkylven kommune minner om søknadsfristen for tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), dreneringstlskot og tilskot til tiltak i beiteområde, som er 15. april 2020. 

 Som kursleiar på Sommerlab rettleier du barn gjennom alt frå spennande eksperiment til morosam fysisk aktivitet. Målet er å vekke barna si interesse for real- og teknologifag og bidra til at dei føler meistring i desse faga.

På grunn av korona- utbrudd i nabokommune, er 4 personar sett i karantene i Sykkylven.

I tillegg er det etablert  ventekarantene ( borna blir sendt heim) , som ledd i såkalla forsterka TISK (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene)

Tre klasser  i grunnskule (Ullavik skule)  og ein barnehage ( Tryggheim barnehage) er sett i ventekarantene.

 

Sykkylven kommune er tildelt kr 700 000 i ei «kommunal ventil-ordning». Denne skal setje kommunen betre i stand til å hjelpe lokale verksemder som er særleg hardt ramma av smittverntiltak.

Ventilmidlar er ei kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

 

Forprosjektet til ny sentrumsskule for Sykkylven er no ferdig og oversendt til politisk behandling. Levekårsutvalet skal diskutere saka på sitt møte torsdag før påske, og rett over påske er det Rådet for funksjonshemma og Byggekomiteen sin tur, før formannskap og kommunestyre får saka på sitt bord i slutten av april.

  

Sykkylven kommune si kriseleiing har i dag vedteke tilsvarande lik forskrift som omkringliggande kommunar på Sunnmøre. Kriseleiinga har teke utgangspunkt  i at også vi er ein del av den tette bu- og arbeidsmarknaden i Ålesundregionen.

Sykkylven kommune har ikkje smitte per i dag, men har, og har hatt,  fleire personar i karantene med bakgrunn i dei ulike utbrudda som har vore i vår region den siste tida.

Forskrifta er eit tiltak som skal førebyggje utvikling av smitte.

Vi står no framfor påskeferien, og vi har attraktive hytte- og fjellområde som mange frå Ålesundsområdet og andre stader, nyttar seg av. Det er difor viktig å ha tilsvarande tiltaksnivå for å motverke koronaviruset. Tiltak blir sett i verk frå kl 24.00 22. mars og gjeld fram til 11.april kl. 24.00.

  

Viktig !

Hugs å vaske eller sprite hender

Bruk munnbind på stader med mykje folk (sett det på før trengsel oppstår).

Reis minst mogeleg kollektivt og hald avstand!

Dei nye virusmutantane smitter lettare. 

Tenk 2 meters avstand! 

 

I veke 11 får vi 102 nye doser av typen Pfizer/BioNTech.

Vi held no på å kalle inn mange i denne gruppa til vakinasjon på tysdag 16. mars. 

 

Sykkylven kommune rettar seg etter det sentrale myndigheiter tilrår, og har derfor sett vaksinering med vaksinen frå AstraZeneca på pause inntil vidare.

Det blir no undersøkt om der kan vere samanhang mellom vaksinen og eit dødsfall i Danmark. Det er til no ikkje noko som tyder på det, men det kan heller ikkje utelukkast. 

Når skal lege kontaktast i samband med AstraZeneca vaksinasjon?