Aktuelt

 Ein mann i 40-50 åra busett i Sykkylven, med arbeidsstad i Ålesund, har testa positivt for koronavirus.

Friluftsrådene i Møre og Romsdal ønsker å være med på den landsomfattende markeringen av Friluftslivets uke. Frå og med laurdag  5. september til og med søndag 13. september er det Stikk UT! Maraton. For meir info: 

 

Kommunen har motteke fleire meldingar om lause hunder i den siste tida. Vi minner difor om bandtvangen som gjeld fram til 30. september. 

 

 

Sykkylven har, som første kommune i Møre og Romsdal, fått godkjenning av Trygg trafikk som trafikksikker kommune. 

Trygg trafikk arbeidar for å oppnå best mogleg trafikksikkerheit for alle. 

Kommunen arbeidar med å få på plass fastlegetenester til alle innbyggjarar. 

Om du er ein av dei som pr. 01.09 manglar fastlege, må du vente til vikar er på plass. Dersom du har behov for øyeblikkeleg hjelp, vil du få det ved legevakta i Sykkylven. 

 

Du kan vere med på dugnad for å unngå ulukker i ditt nærområde! 

Små born på skulevegen blir lett usyneleg bak store hekkar og busker. Det kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Har du eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg? Då har du ansvar for at det er fri sikt ved di avkøyrsle. 

Korleis skal Sykkylven kommune oppnå reduksjon av klimagassar i dei komande åra?

Du kan vere med å påvirke ved å svare på spørsmål, og kome med forslag til tiltak, som kommunen bør satse på.

Svarfrist 01.10.2020. 

Du kan svare  her

Snart får du utstyr til å sortere fleire typar avfall når du er på hyttetur. Då kan du sortere og levere plastemballasje,
papiravfall, glas- og metallemballasje, miljøfarleg avfall, matavfall og restavfall. Avfallet du sorterar blir sendt til
gjenvinning, slik at vi får utnytta ressursane i avfallet best mogleg.

Frå og med tysdag 25.august vil det vere periodevis stengt veg pga. asfaltering.

Første skuledag etter ein spesiell vår og sommarferie nærmar seg. Skulane startar og slutter til litt ulike tider, så her ser de ei oversikt for måndag 17. august for alle skulane.  Ytterlegare informasjon om skuletid og timeplanar får elevane på skulen. 

Nasjonalt er det bestemt at skulane skal planlegge ut i frå gult nivå når det gjeld koronatiltak, jamfør trafikklysmodellen. Under følgjer meir informasjon om dette.