Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Aktuelt

Det vil bli god avstand mellom konsultasjonane for å hindre oppsamling av folk på venterommet.

Vi ber om at de som har blitt oppsett til konsultasjon møter presis til timen og ikkje i god tid.

De får då kome rett inn på kontoret til helsesjukepleiar eller jordmor.

Kommuneoverlegen i samråd med kriseleiinga har vedteke å endre avgrensing i talet deltakarar ved gravferd, dåp og vigsel til 30 personar.  Det er også opna for at ein seinare, etter nye risikovurderingar og iverksette tiltak etter desse, kan auke talet ytterlegare.

Du kan lese heile vedtaket  her. (PDF, 144 kB)

Oppdatering pr. 30.4.20:  Etter ny risikovurdering med tilhøyrande tiltak, er talet deltakarar no auka til inntil 40 personar.

 

Når t.d. barnehagar og skular og SFO gradvis vert opna er det viktig å vere ekstra nøye med smittevernsråda som vert gitt. Vi må ikkje tenke at koronaepidemien no er over! Oppmodinga er framleis at folk i størst mogleg grad held seg heime.  

Pr. mai har Sykkylven 4,2% heilt arbeidsledige, dette er ein nedgang på 157 personar sidan april. 

23,9% er delvis arbeidsledige, dette er ei auke på 128 personar sidan april.

Lenke til pressemeldinga frå NAV Møre og Romsdal.

 

 

Fysioterapeutar med driftsavtale startar opp att frå 20.04.2020. Dette i samsvar med retningsliner for smittevernfagleg forsvarleg drift. Pasientar må ta kontakt med kvart einskild institutt PR. TELEFON for timebestilling. Det er særs viktig at du ikkje møter opp utan å ha avtalt time på førehand

Tidlegare forskrift om stenging av campingplasser, bubilcamping, gjestehamner m.m går ut 20.4.20.

Kommuneoverlegen har i samråd med kriseleiinga med verknad frå 21.4.20 vedteke lokal forskrift om stenging av felles sanitæranlegg ved desse anlegga. Berre bueiningar eller båtar med eige toalett og kjøken kan nyttast til overnatting.  Den gjeld til nytt vedtak vert gjort.

I Sykkylven kommune er det pr 17. april 447 personar som er registrert som arbeidsledige.

Dette utgjer 11% av arbeidsstyrken, og er ein reduksjon på 50% for kommunen i høve sist måling den 24.mars

(dette er personar som er 100% permittert eller personar utan tilsettingsforhold).

Dei kommunale barnehagane opnar igjen måndag 20. april. I samband med koronautbrotet har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidd ein ny rettleiar som skal gjelde for barnehagane etter gjenopninga. Kommunen vil fylgje dei råd og tiltak som står i rettleiaren. Dette skal bidra til at både foreldre, barn og tilsette skal føle seg trygge.

 Sykkylven kommune har no fått stadfesta det første tilfellet av koronasmitte Covid-19. Vedkomande fekk påvist koronasjukdom utanfor vår helseregion. Smitteoppsporing i Sykkylven er no gjennomført, og det er kun nær familie som har vore i kontakt med vedkomande.