Koronaviruset

27.03.2020 08.13

Aktuelt

Sykkylven kommune inviterer til ope møte om framtidig bruk av kaiområdet.

Sykkylven kulturhus onsdag 15.januar kl 19.00

Alle med interesse for sentrumsutvikling og kaiområdet er velkomne.

Alle som vurderer å søkje plass ved ein av dei kommunale barnehagane vert invitert til å gjere seg betre kjent med barnehagen.

Helsing ordførar og rådmann

 

 

Sykkylven kommune har i dag fått meddelt at Rådmann May-Helen Molvær Grimstad seier opp si stilling i Sykkylven kommune.

Rådhuset/Servicetorget

Måndag 23.12.2019: Stengt.

I romjula ope mandag 30.12. kl. 10.00-14.00

Kommunen har no klargjort søknadsskjema for hovudopptaket i barnehagane. Søknadsfristen er 1. februar.

Sykkylven kommune tek no i mot søknadar til dei ni bustadane i Smibrauta. Bustadane vil vere innflytningsklare 1. mars 2020. 

Kommunen tildelar bustadane etter søknad og etter dei kriteriar som kommunen og Husbanken har sett for tildeling. 

 

Aksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. Den praktiske gjennomføringa lokalt er det Brannvernet, Sykkylven Energi og Elsikkerhet Møre som står for

I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn.  I protokollen frå formannskapet si sak 102/19 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve budsjett og økonomiplan.

 Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 16.12.19.

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert fritidsaktivitet i lag med andre.