Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Aktuelt

Aller først må du skaffe deg ei oversikt over inntekter og utgifter for å sjå om økonomien din går rundt. Ein må tilpasse utgiftene sine ut i frå inntektene. Lag deg eit budsjett

  • Kor mykje får du utbetalt per månad? (løn, trygd, barnetrygd, barnebidrag, bustøtte, etc.)
  • Kva faste utgifter har du? (husleige, straum, tlf, barnehage, forsikring, internett, etc.)
  • Når blir løn/trygd utbetalt og når er det forfall på utgiftene?
  • Kor mykje er igjen av inntekta etter at alle dei faste utgiftene er betalt?

Prisantyding:

Teig nr 1, gbr. 39/2, ca 133,5 daa                             kr            200.000

Teig nr.2, gbr. 39/62, ca 46,5 daa                             kr            150.000

Barneskulane i Sykkylven kommune har dei siste dagane arbeidd med smittevernrutinar og planar for å opne 1. - 4.trinn frå mandag 27.april. Både kommunale og private barneskular kjem til å opne frå denne datoen. 

Det vil bli god avstand mellom konsultasjonane for å hindre oppsamling av folk på venterommet.

Vi ber om at de som har blitt oppsett til konsultasjon møter presis til timen og ikkje i god tid.

De får då kome rett inn på kontoret til helsesjukepleiar eller jordmor.

Kommuneoverlegen i samråd med kriseleiinga har vedteke å endre avgrensing i talet deltakarar ved gravferd, dåp og vigsel til 30 personar.  Det er også opna for at ein seinare, etter nye risikovurderingar og iverksette tiltak etter desse, kan auke talet ytterlegare.

Du kan lese heile vedtaket  her. (PDF, 144 kB)

Oppdatering pr. 30.4.20:  Etter ny risikovurdering med tilhøyrande tiltak, er talet deltakarar no auka til inntil 40 personar.

 

Når t.d. barnehagar og skular og SFO gradvis vert opna er det viktig å vere ekstra nøye med smittevernsråda som vert gitt. Vi må ikkje tenke at koronaepidemien no er over! Oppmodinga er framleis at folk i størst mogleg grad held seg heime.  

Arbeidsledighetstal pr. 3. juli viser ein ytterlegare nedgang sidan førre oppdatering 23.juni. Pr 3.juli er talet på heilt arbeidsledige 2,5%. Talet på delvis arbeidsledige er 6,8%. Ved førre måling var 3% heilt arbeidsledige, medan 8,7% var delvis arbeidsledige.

 

Lenkje til pressemeldinga

 

 

Fysioterapeutar med driftsavtale startar opp att frå 20.04.2020. Dette i samsvar med retningsliner for smittevernfagleg forsvarleg drift. Pasientar må ta kontakt med kvart einskild institutt PR. TELEFON for timebestilling. Det er særs viktig at du ikkje møter opp utan å ha avtalt time på førehand

Tidlegare forskrift om stenging av campingplasser, bubilcamping, gjestehamner m.m går ut 20.4.20.

Kommuneoverlegen har i samråd med kriseleiinga med verknad frå 21.4.20 vedteke lokal forskrift om stenging av felles sanitæranlegg ved desse anlegga. Berre bueiningar eller båtar med eige toalett og kjøken kan nyttast til overnatting.  Den gjeld til nytt vedtak vert gjort.