Aktuelt

Du kan fortsatt registrere deg for koronavaksine dersom du er over 65 år eller i same risikogruppe. Vi ynskjer at du også registererer deg dersom du vil takke nei til vaksine. Har du takka nei vil du kunne få tilbod ved eit seinare høve.

Du treng ikkje bankID for å registrere deg. Dersom du har problem med registrering på nett, kan du ta kontakt med oss på telefon 70 24 65 00 eller få andre til å hjelpe deg. Sentralbordet er ope mandag-fredag 09.00-15.30.

Registrer deg her

Rådhuset og Barne og familietenestene og Sykkylven bibliotek:

 

Jula 2020 nærmar seg raskt og ein kan sjå fram til ei jul som for mange vert noko annleis enn vi er vant med.

I mars i år skjedde det som få såg føre seg kunne skje. Norge vart stengt ned grunna koronaviruset. Mykje av næringslivet stoppa opp, elevar måtte ha undervisning heime og barnehagar stengt. Heile 27% av arbeidstakarane i Sykkylven vart brått arbeidssøkjarar i NAV, noko som gjorde at Sykkylven var ved fleire høve på riksdekkande TV og radio. Vi var mange svært uroa over kva framtida ville bringe.

Sykkylven kommune fekk fredag kveld melding om person som har testa positivt for koronavirus. Det dreiar seg om importsmitte, og vedkomande har vore i karantene sidan ankomst til Sykkylven kommune. Vedkomande er i isolasjon, smittesporing er fullført og nærkontakter er sett i karantene. Det har vore god etterleving av smittevernsrutiner, og ein mistenkjer ikkje vidare smitteføring inn i samfunnet. Vedkomande er i god form.

 

 

Det er påvist høgpatogen fugleinfluensa i Noreg, Sverige, Danmark og fleire andre land i Europa denne hausten. For å hindre smitte til tamme fuglar har Mattilsynet innført portforbod for fjørfe i delar av landet, blant anna Møre og Romsdal. Portforbodet gjeld også for økologiske fjørfe. Eit portforbod inneber at alle tamfuglar skal vere innandørs eller eventuelt under tak.  

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 16.11.2020 å leggje planforslaget Løypeplan for områda kring Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Sykkylven kommunestyre vedtok på møtet mandag 14.12.20 å seie ja til ein avtale med eigarane av Krikane barnehage AS om å overta den private barnehagen i Sykkylven. Dei tilsette i Krikane barnehage AS vil få tilbod om tilsetting i Sykkylven kommune. Når prosessen med å overføre dei tilsette frå Krikane barnehage til kommunen er gjennomført, vil overdraginga av barnehagen kunne skje – etter planen i løpet av første tertial 2021.

For Sykkylven kommune er dette eit ledd i å tilby eit tilpassa og godt barnehagetilbod til kommunen sine innbyggarar, og det å få hand om ein større sentrumsbarnehage er eit strategisk oppkjøp frå kommunen si side.

 

Odd Jostein Drotninghaug

ordførar

  Fokus (PDF, 629 kB) i trafikken er desember-temaet for Trafikksikker kommune.

Nærings og utviklingsutvalet (NU)  vedtok 16. november å starte sak vedkomande trafikkregulering i og inn mot sentrumsområdet. På møte i NU den 16.11.20, gjorde dei følgande vedtak i sak 64/20:

Mange kjem snart heim for ein velfortjent juleferie. Kommuneoverlegane på Sunnmøre har oppmoda alle som kjem heim til jul om å teste seg så snart dei kjem. Vi aukar derfor testkapasiteten fram mot jul for å sikre handtering av denne situasjonen.

Frå og med veke 49 testar vi fire dagar i veka.