Aktuelt

Frå og med tysdag 25.august vil det vere periodevis stengt veg pga. asfaltering.

Første skuledag etter ein spesiell vår og sommarferie nærmar seg. Skulane startar og slutter til litt ulike tider, så her ser de ei oversikt for måndag 17. august for alle skulane.  Ytterlegare informasjon om skuletid og timeplanar får elevane på skulen. 

Nasjonalt er det bestemt at skulane skal planlegge ut i frå gult nivå når det gjeld koronatiltak, jamfør trafikklysmodellen. Under følgjer meir informasjon om dette.

 

Besøksrutinane ved BUAS vert no innskjerpa, på bakgrunn av den usikre tida med auka smitte i samfunnet generelt.

Det er framleis ikkje mogleg å berre møte opp for besøk, utan avtale på førehand vert du avvist.  Rutinane er slik:

 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet. 

Søknadsfristen er 15.september 

Smittevern er viktig for oss, og spesielt må vi vere forsiktig etter ferietid. 

Vi ber difor alle som har vore i utlandet om å vente i 10 dagar etter at de kjem til Norge, før de kjem på helsestasjonen. Dette gjeld uansett kva land. 

Sykkylven.com gir deg god informasjon om opplevingar i Sykkylven. 

Vi har også lista opp ein del av aktivitetane du kan vere med på her. 

 

 

Vi ser at det stadig dukkar opp nye tilfelle ulike stadar i landet. No når dei fleste tek ein velfortjent sommarferie, vil folk reise meir, møtast meir og vere meir sosiale. Sykkylven kommune vil derfor minne alle på at det er viktig å følgje smittevernråda for å unngå smittespreiing. 

Sentralbordet har ope kl 10-14 i veke 28-33.

Ta kontakt om du vil ha avtale med sakshandsamar.

Tlf 70 24 65 00

postmottak@sykkylven.kommune.no

 

Høyringsfrist er sett til 25.august 2020. 

Frå 15.juni er det tillatt med arrangement på offentleg stad for inntil 200 personar.   (offentleg stad er stad som er bestemt for alminneleg ferdsel eller der almennheita ferdast, i tillegg til areal og lokale som vert leigd ut, inkl. grendahus, hotell, forsamlingshus, haller osv.  Med arrangement er meint idrettarrangement, inkl. stemne,kamp og cup, kulturarrangement inkl. konserter og utsillingsopningar, vidare t.d. seminar, varemesser, marknader, bursdagar, bryllup, gravferd og religiøs samlingar.