Aktuelt

 

Føretak som driv med vanleg jordbruksproduksjon kan no levere inn del 2 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Husk også søknadsfristen for regionale miljøtilskot, som er 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 15. november. 

Plan International Norge er tildelt TV-aksjonen 2021, og har valt aksjonsnamnet "Barn, ikke brud". Formålet er å hindre at mindreårige jenter vert gifta vekk i land der barneekteskap er ein utbredt praksis; Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

 

Årets TV-aksjon skal bidra til å gi jenter moglegheit til å velje si eiga framtid. Jenter som vert gifta vekk som barn mister moglegheita til å gå på skule, og aukar risikoen for at dei blir utsatt for vold og overgrep. Konsekvensane av barneekteskap er også store for samfunnet dei lever i då det bremsar utvikling og opprettheld fattigdom.

Du kan lese meir om kva midlane frå årets tv-aksjon går til her. 

Christian Strand, Anne Rimmen og Robert Stoltenberg er programleiarar for TV-aksjonen 2021. Sendinga går på NRK1 og i NRK TV søndag 24. oktober.

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge skal medverke til at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Vi går no over i ein meir normal kvardag utan restriksjonar, men med auka beredskap. Restriksjonar innanlands er fjerna, med unntak av kravet om å gå i isolasjon dersom du er sjuk med covid-19. 

Det er fortsatt viktig med handhygiene, hostehygiene, og halde deg heime og teste deg viss du er sjuk.

Sjå pressemeldinga frå regjeringa.

Kommunen har motteke fleire meldingar om lause hunder i den siste tida. Vi minner difor om bandtvangen som gjeld fram til 30. september.

 

Oppstart onsdag 29. september 2021 kl. 17:00

Regjeringa har bestemt at personar som har alvorleg svekka immunforsvar skal få ei tredje vaksinedose. 

Det er viktig at du les dette før du tek kontakt med vaksinetelefonen. 

Du kan melde deg til 3.dose koronavaksine ved å sende e-post til vaksine@sykkylven.kommune.no Vi treng berre namn, fødselsdato og tlf.nr - ikkje skriv sensitiv informasjon. Dokumentasjon må framvisast på vaksinasjonsdagen.

Det er søndag meldt om 1 ny smitta i Sykkylven. Person var allereie i karantene. Smittesporing er ferdig. 

Vi melder også om 1 person smitta tidlegare denne veka. Det har ikkje vore publisert tidlegare. Denne person var også i karante. Smittesporing er ferdig. 

 

Sykkylven kommune fekk i går melding om ytterlegare to smitta i utbrotet på Vik og Sørstranda barneskule. Desse testa positivt på hurtigtest, og ein ventar på endeleg PCR-svar.

Etter dialog med FHI sitt smitteteam om vidare handtering har ein bestemt at Vik barneskule og Sørstranda barneskule held fram med gult nivå.

Det er diverre naudsynt med ytterlegare  heimetesting, og elevane vil få utdelt hurtigtestar måndag. Nærare informasjon kjem frå skulen.