Aktuelt

26.08.2022 10.50

Aktuelt

Sykkylven kommune tilbyr koronavaksine 4. dose til personar over 65 år frå onsdag 31.august. 

Personar over 65 år vil i løpet av få dagar få ein sms frå c19 med tilbod om 4.dose. Etter du har fått sms kan du bestille deg time på c19.no. Ein får første ledige time og ein kan bestille time på vegne av andre. Ein vil ikkje bli oppringt slik som tidlegare, vi ber derfor pårørande og andre om å vere behjelpeleg med bestilling av time. 

Bestill time

NB! Ny adresse for vaksinering: Vestibyla i Storhallen, Haugsetvegen 32 6230 Sykkylven

 Elevane er hjartleg velkomne tilbake til skulekvardagen.  

Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i høgtider og feriar så lenge ein mottar stipend.

I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden. 

Etter råd frå Folkehelseinstituttet, anbefalar regjeringa alle frå 75 år og oppover ei ny oppfriskningsdose med koronavaksine frå 1.juli. For dei fleste vil dette vere fjerde dose koronavaksine.

Prioriteringsrekkefølgje: 

1. Sjukeheimsbebuarar og sårbare personar 75 år og eldre med heimesjukepleie
2. Aldersgruppa 80 år og eldre
3. Aldersgruppa 75-79 år

Dato: Etter fellesferien (frå fredag 12.august)
Stad: Vitusapotek Sykkylven, Skulevegen 9, 6230 Sykkylven
Timebestilling: Helseboka.no 

Har du vore ute og sykla i Sykkylven i sommar? Korleis er det å sykle i Sykkylven?  Sei di meining om sykkeltilrettelegginga!   Svarfrist er 31. juli.

Onsdag 22.6.22 hadde beredskapsrådet i Sykkylven sitt  faste årlege møte.  Beredskapsrådet er eit samarbeidsorgan som i tillegg til medlemmene i kriseleiinga og repr. frå omsorgsberedskapen, har medlemmer frå frivillige organisasjonar, lokale statlege organ og forsvar/sivilforsvar.

 

Stranda og Sykkylven veterinærvaktdistrikt har lyst ut anbodet for klinisk veterinærvakt.

Utlysinga finn du på doffin.no

Statsforvaltaren har hatt tilsyn med Sykkylven kommune og Sykkylven ungdomsskule sitt arbeid for å sikre eit trygt og godt skulemiljø. Tilsynet har avdekka svikt i den kommunale internkontrollen på delar av dette området. Det er gjennomført intervju med fleire elevar og foresette, tilsette og leiinga ved ungdomsskulen og kommuneleiinga. Tilsynsrapporten er ikkje meint å gi ei total og samla vurdering av kommunen og skulen sitt arbeid, og konklusjonane i rapporten er avgrensa til berre dei områda som er kontrollert i tilsynet.

Pr 20. juni er vi ferdig med strekninga Tynes – Aure. Videre er det planlagt frå Grebstad til Aursneset og Ramstaddalen. Neste på ruta er Ikornnes til Hundeidvik, sørestranda mot Straumgjerde og Velledalen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1.september.