Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Aktuelt

Kommunen har vedteke lokal forskrift om opphald på campingplassar og liknande verksemder i eiga forskrift. Personar som ikkje er fast busett i Sykkylven kommune har forbod mot overnatting på kommunal grunn, campingplass, bubilcamping, spikertelt,  andre område med oppstilling av campingvogner, gjestehamn eller anna verksemd som driv hytte-/leilighetsutleige i Sykkylven kommune. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn som er nødvendig for å avverge materiell skade er tillate. 

 

Frå 16.3 har Sykkylven hatt lokale karantenekrav for reisande som kjem frå 8 definerte fylke.  Frå og med 31. mars opphever kommunen desse vedtaka.  Samstundes er det viktig å følge nasjonale råd om å unngå reiser som strengt tatt ikkje er nødvendige.

Sykkylven legesenter gjennomfører fortsatt tiltak i samband med koronasituasjonen, men innbyggarane kan ta kontakt for timebestilling. 

 I medhald av mellombels forskrift av 13.3., med heimel i kommunelova § 11-7, om gjennomføring av fjernmøter m.m. i høve Covid-19, vert møtet gjennomført som fjernmøte via Skype/Teams. Etter same forskrift vert også møtet gjennomført utan tilhøyrarar. Dette som tiltak for å begrense korona-smitte og spreiing av Covid-19

Kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord har gjort vedtak om å forlenge dei karantenekrava som vart vedtatt for ei veke sidan, men opnar opp for at næringsaktørar kan søkje dispensasjon dersom karantenekrava skulle medføre store ulemper for næringsaktiviteten. Dette vedtaket gjeld i første omgang til og med måndag 30. mars. Vedtaket er grunngitt i smittevernlova og tar utganspunkt i at desse kommunane framleis er i fase 1 av epidemien. Dei tre kommunane har intensjon om å vidareføre strenge karantenekrav også vidare, men avventar nasjonale retningsliner som er venta  løpet av helga.

Kommunen har etablert ei mellombels eining (Samordning Korona) som vil få ansvar for å disponere og samordne ledige personalressursar frå oppvekst og kultur over til andre kommunale oppgåve.

 

 Kjære sambygdingar

 No er vi inne i ei uverkeleg tid og kvardagen vi vakner opp til er annleis og krevjande for oss alle.

Dramatiske tiltak er sett i verk, i håp om å redusere spreiinga av korona-viruset.

Tysdag 24.03.20 fastslo statsminister Erna Solberg at alle tiltak vert vidareført til over påske, til og med 13.april. 

Har du behov for å bli kvitt ekstra avfall kan du kjøpe ekstrasekk av ÅRIM.

Ekstrasekk får du kjøpt hjå Sykkylven Energi

Vedtak gir små endringar for Sykkylven kommune sine innbyggjarar, i høve gjeldande vedtak.

Vedtaket er no tidsgrensa t.o.m 27 mars.

Sykkylven kommune legg seg på same linje som er tilrådd frå Fylkesmannen.