Koronaviruset

02.04.2020 09.16

Aktuelt

Kommunen har no klargjort søknadsskjema for hovudopptaket i barnehagane. Søknadsfristen er 1. februar.

Sykkylven kommune tek no i mot søknadar til dei ni bustadane i Smibrauta. Bustadane vil vere innflytningsklare 1. mars 2020. 

Kommunen tildelar bustadane etter søknad og etter dei kriteriar som kommunen og Husbanken har sett for tildeling. 

 

Aksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. Den praktiske gjennomføringa lokalt er det Brannvernet, Sykkylven Energi og Elsikkerhet Møre som står for

I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn.  I protokollen frå formannskapet si sak 102/19 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve budsjett og økonomiplan.

 Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 16.12.19.

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert fritidsaktivitet i lag med andre.

og økonomiplan 2020 - 2023. sjå:

 

Stranda og Sykkylven har siste året forhandla ny intensjonsavtale for samanslåing. Etter valet i haust har begge kommunane oppnemnt nye forhandlingsutval som skal vidareføre prosessen.

Onsdag 6. november 2019 kl. 08:30 - 14:00.

Det meldes at kommuneoverlegen er varsla frå Straumgjerde vassverk om problem på UV-rensinga. Inn til dette er avklara nærare skal drikkevatn kokast.